Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα


Προδημοσίευση του προγράμματος “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα”.


 


Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» με συνολικό προϋπολογισμό 30 εκ. €. Το πρόγραμμα αφορά επιχειρηματικά σχέδια φυσικών προσώπων (ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας) ή επιχειρήσεων, που έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών με μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μορφές:


·         την εμπορική διάθεση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών,


·         Την επέκταση/διαφοροποίηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους,


·         Τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.


 


Πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»


 


1. Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000 έως 300.000 € για το τομέα της μεταποίησης ή από 20.000 έως 200.000 € για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων.


2.         Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών για ολόκληρη την επικράτεια.


3.         Στις επιλέξιμες δαπάνες καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα ενεργειών, όπως:


·         Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός


·         Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες


·         Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων πατεντών και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας


·         Εξειδικευμένα Κτιριακά / Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις


·         Σχεδιασμός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων


·         Δαπάνες Τεχνικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης


·         Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας για την (κατά κύριο λόγο εξωστρεφή) προβολή και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών


·         Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων


·         Ανάπτυξη Πρωτοτύπων και τεχνικού φακέλου


·         Λειτουργικές Δαπάνες (που σχετίζονται με το επιχειρηματικό σχέδιο)


 


4.         Σχετικά με τις χρηματοροές του προγράμματος:


·         Δεν απαιτείται τεκμηρίωση ιδίας συμμετοχής κατά την υποβολή.


·         Εξασφαλίζεται η συνεχής ρευστότητα με τη χρήση εγγυητικής επιστολής (προαιρετικό)


·         Διασφαλίζεται η άμεση καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης, μετά την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.


 


Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης.


Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Κανονισμού De Minimis (αριθ.1998/2006).


Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 15-07-2011 μέχρι 30-09-2011.


 


 


ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (6/7/2011)


 


Αύξηση του ποσοστού επιδότησης, του προϋπολογισμού των Επενδυτικών Σχεδίων από 50 % σε 60% και νέα Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων από 1/8/2011 μέχρι 30/9/2011


Περισσότερες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα: http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/


Εδώ μπορείτε να δείτε όλα τα παραπάνω σε pdf.


Του Γιώργου Λουρδή  www.anergoi.gr