Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας δεν απαντά στα αιτήματα πολιτών μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες


Αναγνώστης μας έκανε το εξής ερώτημα: Έχω υποβάλλει ένα αίτημα προς το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας και δεν έχω πάρει απάντηση μέχρι τώρα, ο χρόνος που έχει συμπληρωθεί είναι πάνω από 50 μέρες, ποια είναι τα δικαιώματα μου.


Δικαιώματα πολιτών για τη μη τήρηση προθεσμιών:


1).  Ο πολίτης μπορεί να προσφύγει στο ΚΕΠ, υποβάλλοντας αίτηση καταβολής χρηματικής αποζημίωσης, βλέπε έντυπο, για τη μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης της αίτησης του από το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας. Υπενθυμίζεται ότι για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τίθεται ο γενικός κανόνας, όλες οι υπηρεσίες να απαντούν σε αιτήματα πολιτών και να διεκπεραιώνουν τις σχετικές υποθέσεις, μέσα στην προθεσμία των 50 ημερών, κατά ανώτατο όριο, από την ημερομηνία υποβολής τους στην υπηρεσία. Σχέσεις Κράτους Πολίτη.


2). Να προσφύγει στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3074/2002, διατάσσει αυτεπαγγέλτως τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.


3). Να προσφύγει στο Συνήγορο του Πολίτη.


Έχουμε Δικαιώματα, έχουν υποχρεώσεις.


Υ.Σ: «το Άστρος της θαλάσσης», έχει στα χέρια του το αίτημα του πολίτη, με αριθμό Πρωτοκόλλου,  που επιβεβαιώνει τα λεγόμενα του.