Ιστορικά Αρχεία Κυνουρίας από τις Εφημερίδες της Κυβερνήσεως

1.   1833

2.   1834

3.   1835

4.   1836 (1)

5.   1836 (2)

6.   1836 (3)

7.   1837

8.   1838

9.   1838, χάρτης της Ελλάδας επί Όθωνα

10. 1839

11. 1840

12. 1841

13. 1842

14. 1843

15. 1844

16. 1844 (1)

17. 1845

18. 1846

19. 1847