Στη δημοσιότητα η έκθεση για την ποιότητα των υδάτων


Ολοκληρώθηκε και δίνεται στη δημοσιότητα από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ η τεχνική έκθεση με τίτλο «Ποιότητα επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της χώρας: περίοδος αναφοράς 2000-2008» η οποία συντάχθηκε στο πλαίσιο ενημέρωσης του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν3199/2003 και παρουσιάζει την ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της χώρας, όπως αυτή προκύπτει από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων παρακολούθησης του Γενικού Χημείου του Κράτους της περιόδου 2006-2008 και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών της περιόδου 2000-2008.


Ο στόχος του έργου είναι διττός. Αφ ενός αποσκοπεί στη συγκέντρωση και αξιολόγηση, υπό το φως του σύγχρονου θεσμικού πλαισίου, των διαθέσιμων στοιχείων της περιόδου 2000-2008 και αφ ετέρου στον εντοπισμό των ελλείψεων και αδυναμιών του προγράμματος παρακολούθησης, όπως αυτό εφαρμόστηκε κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Οι περαιτέρω δράσεις της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, που σχετίζονται με την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος στοχεύουν μεταξύ άλλων στην άρση και θεραπεία των αδυναμιών που αυτών. Ειδικότερα:


– Στο θεσμικό επίπεδο έχουν εκδοθεί δύο σύγχρονα νομοθετήματα που ορίζουν Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος για ρύπους, ομάδες ρύπων ή δείκτες ρύπανσης σε επιφανειακά ύδατα (ΚΥΑ Αριθμ. Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010) και υπόγεια ύδατα (Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 της υπ. αριθμ. 39626/2208/Ε130/2009). Τα νομοθετήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν ως κριτήρια αξιολόγησης στην έκθεση, προσφέρουν όμως και την πρόσθετη δυνατότητα σχεδιασμού ενός αντιπροσωπευτικότερου προγράμματος (ιδίως ως προς τις προς παρακολούθηση παραμέτρους).


– Καθοριστικής σημασίας είναι η αναμενόμενη στις αρχές του 2012 ενεργοποίηση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης, που έχει θεσμοθετηθεί με την ΚΥΑ 140384/2011, κατά τον σχεδιασμό του οποίου λήφθηκαν υπόψη οι αδυναμίες των παρελθόντων προγραμμάτων παρακολούθησης, διασφαλίζοντας μελλοντικά αξιόπιστα αναλυτικά αποτελέσματα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης, χωρίς να παύει να αποτελεί τον κορμό του συνολικού προγράμματος παρακολούθησης, σκόπιμο είναι να συμπληρώνεται με ειδικότερα, διερευνητικού χαρακτήρα, τοπικά προγράμματα με στόχο την αποτύπωση της κατάστασης σε μικρότερη κλίμακα και τη διαμόρφωση προγραμμάτων παρέμβασης σε επί μέρους περιοχές ιδιαίτερης ευαισθησίας.


Μπορείτε να βρείτε την περίληψη της έκθεσης στην σελίδα του ΥΠΕΚΑ http://goo.gl/ffgq3 και το πλήρες κείμενο της έκθεσης στη σελίδα του ΥΠΕΚΑ http://goo.gl/WsDHV.


Πηγή: econews.gr