Στροφή στις Ανανεώσιμες Βιολογικές Πηγές Ενέργειας…


του Τάσου Σαραντή


Δεδομένου ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να φτάσει τα 9 δισεκατομμύρια έως το 2050 και λόγω των πεπερασμένων φυσικών πόρων, η Ευρώπη χρειάζεται ανανεώσιμες βιολογικές πηγές ενέργειας για ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα και ζωοτροφές, καθώς και για υλικά, ενέργεια και άλλα προϊόντα.


Ετσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια στρατηγική για να μετατοπίσει την ευρωπαϊκή οικονομία προς μεγαλύτερη και πιο βιώσιμη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η στρατηγική και το σχέδιο δράσης της Επιτροπής «Καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη» έχει ως στόχο μια περισσότερο καινοτόμο οικονομία χαμηλών εκπομπών, που θα συμφιλιώνει τις απαιτήσεις για βιώσιμη γεωργία και αλιεία, ασφάλεια τροφίμων και βιώσιμη χρήση των ανανεώσιμων βιολογικών πόρων για βιομηχανικούς σκοπούς με παράλληλη διασφάλιση της βιοποικιλότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος.


Ο όρος «βιοοικονομία» σημαίνει μια οικονομία που χρησιμοποιεί βιολογικούς πόρους από τη γη και τη θάλασσα, καθώς και απόβλητα, ως εισροές στην παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών, στη βιομηχανική παραγωγή και στην παραγωγή ενέργειας. Καλύπτει επίσης τη χρήση βιολογικών διεργασιών για βιώσιμες βιομηχανίες. Τα βιολογικά απόβλητα, για παράδειγμα, έχουν σημαντικές δυνατότητες ως εναλλακτική λύση αντί των χημικών λιπασμάτων ή για μετατροπή σε βιοενέργεια και μπορούν να επιτύχουν το στόχο της Ε.Ε. για χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κατά 2%.


Καινοτομία στη βιο-οικονομία


Η βιοοικονομία της Ε.Ε. έχει ήδη κύκλο εργασιών περίπου 2 τρισεκατομμύρια ευρώ και απασχολεί περισσότερα από 22 εκατομμύρια ανθρώπους, ήτοι το 9% του συνόλου της απασχόλησης στην Ε.Ε. Περιλαμβάνει τη γεωργία, τη δασοκομία, την αλιεία, την παραγωγή τροφίμων, χαρτιού και χαρτοπολτού, καθώς και τμήματα της χημικής βιομηχανίας, της βιοτεχνολογικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας ενέργειας. Κάθε ευρώ που επενδύεται σε χρηματοδοτούμενη από την Ε.Ε. έρευνα και καινοτομία στη βιοοικονομία εκτιμάται ότι θα αποφέρει 10 ευρώ προστιθέμενη αξία στους τομείς της βιοοικονομίας έως το 2025. Στρατηγικές για τη βιοοικονομία έχουν ήδη θεσπίσει κάποια κράτη-μέλη της Ε.Ε., και ιδίως η Δανία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ιρλανδία και οι Κάτω Χώρες, ενώ στη διεθνή σκηνή, ο Καναδάς, η Κίνα, η Νότια Αφρική και οι ΗΠΑ, είτε έχουν ή σχεδιάζουν δικές τους φιλόδοξες στρατηγικές.


Τρεις βασικοί άξονες


Το σχέδιο δράσης εστιάζει σε τρεις κύριες πτυχές: την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και διαδικασιών για τη βιοοικονομία, την ανάπτυξη των αγορών και της ανταγωνιστικότητας των τομέων της βιοοικονομίας και την παρότρυνση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερόμενων μερών να συνεργαστούν στενότερα. «Η Ευρώπη πρέπει να κάνει τη μετάβαση σε μια μετα-πετρελαϊκή οικονομία. Η μεγαλύτερη χρήση των ανανεώσιμων πόρων δεν είναι πλέον απλώς μια επιλογή, αποτελεί αναγκαιότητα. Πρέπει να πραγματοποιήσουμε τη μετάβαση από μια κοινωνία που βασίζεται στα ορυκτά σε μια κοινωνία βιολογικής βάσης που θα έχει ως κινητήρια δύναμη την έρευνα και την καινοτομία.


Αυτό είναι επωφελές για το περιβάλλον μας, τα τρόφιμά μας και την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στο μέλλον» δήλωσε η Επίτροπος Ερευνας, Καινοτομίας και Επιστήμης κ. Μάιρε Γκεογκέγαν-Κουίν. Η ανάγκη αύξησης της δημόσιας χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας στη βιοοικονομία έχει αναγνωριστεί στο πλαίσιο του μελλοντικού προγράμματος έρευνας «Ορίζοντας 2020» της Επιτροπής: 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν προταθεί για την πρόκληση «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας και της ναυτιλίας, και βιοοικονομία».