1837, Ειρηνοδικεία Κυνουρίας κ.λπ.


1.      ΦΕΚ 8/24-2-1837. Στο τεύχος αυτό δημοσιεύονται οι διορισμοί του προσωπικού των ταχυδρομείων του Κράτους. Στον σχετικό κατάλογο βλέπουμε ότι στην Κυνουρία, όπως και σε άλλες περιοχές της τότε επικράτειας  είναι επιφορτισμένοι με τα καθήκοντα των ταχυδρόμων οι βοηθοί των διοικητών και των υποδιοικητών. Ειδικά όμως για το Λεωνίδιο (όπως και για άλλα αστικά κέντρα τα καθήκοντα αυτά ανατέθηκαν σε δημάρχους (βλ. κατάλογο στο ανωτέρω ΦΕΚ). Επίσης στο ίδιο ΦΕΚ πληροφορούμαστε ότι ο μέχρι τότε γραμματέας της διοικήσεως Κυνουρίας κ. Ν. Σπηλιάδης διορίσθηκε γραμματέας «παρά τω πρωτοδικείο Χαλκίδας», αντί του κ. Φέστα που μετατέθηκε ως γραμματέας «παρά τη διοικήσει Κυνουρίας». Στο τέλος του ανωτέρω ΦΕΚ δημοσιεύεται κατάλογος (για την ακρίβεια πρόκειται περί της υπ’ αρ. 1919/20-12-1836 εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Ταχυδρομείων) που αφορά στην διατίμηση των ταχυδρομικών τελών από την Σύρο (όπου η διοίκηση ταχυδρομείων των Κυκλάδων) προς όλα τα γνωστά τότε μέρη της τότε ηπειρωτικής χώρας, μεταξύ δε αυτών το Άστρος και το Λεωνίδιο («Λεωνίδι»).


 


2.      ΦΕΚ 31/18-9-1837. Στο τεύχος αυτό περιέχεται διάταγμα «Περί συστάσεως νέου Ειρηνοδικείου κατά τη διοίκησιν της Κυνουρίας». Ειδικότερα, με το διάταγμα αυτό συστάθηκε το Ειρηνοδικείο Πάρνωνος με έδρα τον Άγιο Πέτρο στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου υπάγονταν οι τότε Δήμοι α) Πάρνωνος, β) Δολιανών, γ) Τανίας και δ) Βερβαίνων. Επιπλέον ορίστηκε ότι το μέχρι τότε υφιστάμενο Ειρηνοδικείο Κυνουρίας, ονομάζεται σε Ειρηνοδικείο Άστρους, το οποίο έχει τοπική αρμοδιότητα στους Δήμους α) Πλατανούντος, β) Θυρέας, γ) Σιταίνης και δ) Βρασιών. Τέλος με το ίδιο διάταγμα ορίζεται ότι το νεοσυσταθέν Ειρηνοδικείο Πάρνωνος θα αποτελεί ιδιαίτερο γραφείο υποθηκών (νέο λοιπόν Υποθηκοφυλακείο Πάρνωνος).


Ταυτοχρόνως στο ίδιο ανωτέρω ΦΕΚ δημοσιεύεται η απόφαση Όθωνα περί του «διορισμού» (παρασημοφόρηση) του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη «Α΄. Εις του μεγαλόσταυρους του Τάγματος του Σωτήρος» (εκείνη την εποχή τελούντος σε τακτική υπηρεσία Συμβούλου της Επικρατείας) μαζί με τους αντιπροέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας, Γεώργιο Κουντουριώτη και Ανδρέα Ζαϊμη, επίσης «Β΄. Εις τους ανωτέρους Ταξιάρχας του τάγματος του Σωτήρος» τον επίσκοπο της Κυνουρίας Διονύσιο ως Πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου. Στους «διοριστέους» από τον Όθωνα στην κατηγορία «Ε΄. Εις Ιππότες του Αργυρού Σταυρού του Τάγματος του Σωτήρος» (ο κατάλογος είναι ευρύς βλ. ΦΕΚ) περιλαμβάνεται ο αντισυνταγματάρχης Ζαφειρόπουλος Πανάγος (Άκουρος).


 


3.      ΦΕΚ 35/6-11-1837. Στο τεύχος αυτό εντοπίζουμε την από 15-10-1837 κοινοποίηση της «επί των εσωτερικών γραμματείας της επικρατείας», που μας πληροφορεί ότι η Αυτού Μεγαλειότης (Όθωνας) «δια να προάξη την βιομηχανίαν του κράτους, εσύστησε σχολείον πολυτεχνικόν και αποθήκην  βιομηχανικών προπλασμάτων. Η παράδοσις των μαθημάτων θέλει γίνεσθαι τας κυριακάς και εορτάς καθ’ άς σχολάζουν οι βιομήχανοι. Η έναρξις γίνεται την 17 του ενεστώτος εις την οικίαν Βλαχούτσι κατά την οδόν Πειραιώς, και κατά το παρόν θέλουν παραδοθή τα στοιχειώδη μαθήματα, η αρχιτεκτονική και ιχνογραφία , προσκαλούνται επομένως οι θέλοντες …».


Στο ίδιο ανωτέρω ΦΕΚ ακολουθεί ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ προς αυτούς τους οποίους παρουσίασαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο παλαιά πωλητήρια (συμβόλαια) κτημάτων (εν γένει ακινήτων) εκποιηθέντων προς αυτούς κατά την περίοδο των προσωρινών Κυβερνήσεων της Ελλάδος (δηλ. προ του Όθωνος-1833), να παρουσιασθούν ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ επιτρόπου για να παραλάβουν τα ανανεωτήρια έγγραφα. Στο κατάλογο των προσκαλούμενων υπ’ αύξοντα αριθμό 49 στους δικαιούχους αναγράφεται «Ιωάννης Ζαφειρόπουλος και αδελφοί» και στο είδος και θέση κτήματος που αντιστοιχεί σ’ αυτούς αναγράφεται «Εργαστήριον με οικίσκον εις Ναύπλιον».  


Πηγή: Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης