Δημοτική «Ενεργειακή» ομάδα και «Πράσινο Κεφάλαιο» για εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων….


 


Η δημιουργία ειδικής δημοτικής «ενεργειακής» ομάδας που θα ασχοληθεί αποκλειστικά με την εφαρμογή άμεσων αλλά και μακροπρόθεσμων παρεμβάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε δημοτικά κτίρια και σε κοινόχρηστους χώρους πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας. Παράλληλα, στόχο πρέπει επίσης να αποτελεί η δημιουργία ενός «πράσινου κεφαλαίου», είτε από ιδίους πόρους του δήμου, είτε με λήψη  μικρού δανείου, το οποίο δεν θα επιβαρύνει τους δημότες, καθώς θα αποπληρώνεται σταδιακά από την εξοικονόμηση ενέργειας που θα προκύπτει.


Έτσι ο δήμος θα μπορεί να προχωρήσει στην επιλογή ορισμένων δημοτικών κτιρίων καταγράφοντας την ενεργειακή τους ταυτότητα και ειδικότερα την ετήσια κατανάλωση ενέργειας. Στη συνέχεια, αξιοποιώντας το αρχικό «πράσινο» κεφάλαιο, θα κάνει  στοχευόμενες παρεμβάσεις στο κέλυφος κάθε κτιρίου, στις εγκαταστάσεις θέρμανσης-ψύξης-φωτισμού και στον περιβάλλοντα χώρο (π.χ θερμομόνωση, τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων, τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων, βελτίωσης της απόδοσης στους λέβητες, τοποθέτηση αυτόματων συστημάτων ελέγχου της ενέργειας των κτιρίων, λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, τοποθέτηση ανεμιστήρων, χρήση βλάστησης στον προαύλιο χώρο κ.λπ.). Με το ποσό των χρημάτων που θα εξοικονομηθεί θα αναχρηματοδοτηθεί το «πράσινο» κεφάλαιο, το οποίο ο δήμος θα το χρησιμοποιεί σε νέες πράσινες παρεμβάσεις. Απώτερος στόχος, σε λίγα χρόνια, να επέλθει η ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου των δημοτικών κτιρίων και η συγκέντρωση του αρχικού κεφαλαίου που δαπανήθηκε.


«Η δημοτική ενεργειακή ομάδα», αποτελούμενη από Ηλεκτρολόγο/Μηχανολόγο Μηχανικό Ενεργειακής κατεύθυνσης,Πολιτικό/Τοπογράφο Μηχανικό,Οικονομολόγου με εμπειρία σε θέματα χρηματοδοτήσεων/επιδοτήσεων , θα διασφαλίζει τις απαραίτητες άδειες και θα μπορεί να αποτελέσει απαρχή για ποιο φιλόδοξες μακροχρόνιες προσπάθειες όπως:


   • Την αξιοποίηση των περιθωριοποιημένων περιοχών του δήμου, με την κατάρτιση ενεργειακού χάρτη για την ανάπτυξη δημοτικών και ιδιωτικών πρωτοβουλιών σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
  • Τη συμμετοχή στον βιοκλιματικό σχεδιασμό των νέων και παλαιών  δημοτικών κτιρίων.
  • Την αξιοποίηση όλων των προγραμμάτων και όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας που ήδη υπάρχουν ή θα προκύψουν.(βλ.ΥΠΕΚΑ κ.λ.π.)
  • Την ενημέρωση των πολιτών για την χρήση νέων τεχνολογιών και εξοπλισμών με σκοπό την αποδοτικότερη χρήση, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

 Αναμφισβήτητα, αυτές τις δύσκολες εποχές, η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να αξιοποιεί τα περιορισμένα κονδύλια με τον καλύτερο τρόπο. Ο σωστός σχεδιασμός, η ανταποδοτικότητα των έργων, η χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών, μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του δήμου  στην βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και στην προστασία του περιβάλλοντος.