30 νέες θέσεις εργασίας σε Τρίπολη και Κυνουρία!


Με αποφάσεις του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εγκρίθηκαν 30 νέες θέσεις εργασίας, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για το νομό Αρκαδίας.


ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ


Εγκρίθηκε η πρόσληψη τρεις θέσεις προσωπικού (ναυαγοσώστες) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι δυο μήνες, για την αντιμετώπιση των εποχιακών- κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.


Η πρόσληψη των ναυαγοσωστών είναι αναγκαία και επιβεβλημένη, προκειμένου να


αντιμετωπιστούν οι εποχιακές-κατεπείγουσες ανάγκες της προστασίας των λουομένων στις πολυσύχναστες παραλίες περιοχής, οι οποίες


προκύπτουν κατά την θερινή περίοδο, καθώς επίσης η απασχόληση του υπό πρόσληψη προσωπικού είναι επίκαιρη, συνδέεται άμεσα, λειτουργικά και χρονικά με την εποχιακή- κατεπείγουσα ανάγκη εξυπηρέτησης της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών αρμοδιότητας των δήμων κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα.


Επίσης, η πρόσληψη των ναυαγοσωστών είναι υποχρεωτική και η μη ύπαρξη-πρόσληψη-απασχόληση του κατάλληλου και απαραίτητου προσωπικού κατά την έναρξη της τρέχουσας θερινής περιόδου (01-06- 2012) επισύρει την επιβολή προστίμων από τις λιμενικές αρχές, γεγονός που πρέπει να αποφευχθεί λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και για την περιστολή των δημόσιων δαπανών.


Η τήρηση της περαιτέρω διαδικασίας θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 σε συνδυασμό με την περίπτωση (ιε) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


Εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31-07-2012, για την αντιμετώπιση των εποχιακών- κατεπειγουσών αναγκών λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Τρίπολης (2 θέσεις ΥΕ προσωπικό Καθαριότητας).


Η πρόσληψη του προσωπικού είναι αναγκαία και επιβεβλημένη, προκειμένου να


αντιμετωπιστούν οι εποχιακές-κατεπείγουσες ανάγκες της λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών από σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για την στοιχειώδη προστασία-φροντίδα των φιλοξενουμένων νηπίων και την κάλυψη των αναγκών σίτισης και καθαριότητας, καθώς επίσης η απασχόληση του υπό πρόσληψη προσωπικού είναι επίκαιρη, συνδέεται άμεσα, λειτουργικά και χρονικά με την εποχιακή- κατεπείγουσα ανάγκη λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής την 31-07-2012.


Η τήρηση της περαιτέρω διαδικασίας θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 σε συνδυασμό με την περίπτωση (ιε) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.


ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ


Εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 15-10-2012 ή την κατά τόπους λήξη της αρδευτικής περιόδου, για την αντιμετώπιση των εποχιακών αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών (άρδευσης) κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου από το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας (4 θέσεις).


Η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού (υδρονομείς) είναι αναγκαία και επιβεβλημένη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εποχιακές ανάγκες της δυσλειτουργίας της ανταποδοτικής υπηρεσίας – άρδευσης, που προκύπτουν κατά την αρδευτική περίοδο, καθώς επίσης η απασχόληση του υπό πρόσληψη προσωπικού είναι επίκαιρη, συνδέεται άμεσα, λειτουργικά και χρονικά με την εποχιακή ανάγκη της προστασίας των καλλιεργειών των αγροτών -κατοίκων .


Η τήρηση της περαιτέρω διαδικασίας θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 σε συνδυασμό με την περίπτωση (ιε) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.


ΘΕΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι δυο (2) μήνες, για την αντιμετώπιση των εποχιακών- πρόσκαιρων αναγκών υποστήριξης της πυρασφάλειας-πυροπροστασίας κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, από το Δήμο Τρίπολης. Πρόκειται για 15 θέσεις ΥΕ Φυλάκων, 3 θέσεις ΔΕ Οδηγών και 3 θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων.


Η πρόσληψη του προσωπικού πυρασφάλειας – πυροπροστασίας είναι αναγκαία και επιβεβλημένη , προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εποχιακές-κατεπείγουσες ανάγκες της πυρασφάλειας – πυροπροστασίας των δασών και λοιπών περιοχών, καθώς επίσης η απασχόληση του υπό πρόσληψη προσωπικού είναι επίκαιρη, συνδέεται άμεσα, λειτουργικά και χρονικά με την εποχιακή- κατεπείγουσα ανάγκη της υποστήριξης της πυρασφάλειας, δεδομένου ότι οι ΟΤΑ α΄ βαθμού επικουρούν το αντιπυρικό έργο των αρμοδίων υπηρεσιών με τον καθαρισμό των δασών- περιαστικών αλσών κ.λ.π., απομάκρυνση εύφλεκτων αντικειμένων από τις επικίνδυνες περιοχές προς αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών


Η τήρηση της περαιτέρω διαδικασίας θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 σε συνδυασμό με την περίπτωση (ιε) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.


Λεπτομέρειες για τη διαδικασία των αιτήσεων, θα ανακοινωθούν από τους αρμόδιους φορείς (Δήμους).


Πηγή: kalimeraarkadia.gr