Η επίκλησης προφάσεων δυναμιτίζει το έργο επισκευής του Λιμανιού Παραλίου Άστρους


Δείτε προηγούμενη δημοσίευση με τίτλο Αίολη η επισκευή του Λιμανιού Παραλίου Άστρους;


Επαναλαμβάνουμε πώς με νέα νομοθετική ρύθμιση έχει αλλάξει το καθεστώς απευθείας ανάθεσης τεχνικών έργων. Ειδικότερα απευθείας αναθέσεις γίνεται μόνο στις εξής περιπτώσεις:  • απόρρητων συμβάσεων,
  • συμπληρωματικών εργασιών από τη συναφθείσα αρχική σύμβαση και εφόσον το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών δεν υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης,
  • μη κανονικών προσφορών,  ή κατάθεσης προσφορών που είναι απαράδεκτες έπειτα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, με την προϋπόθεση ότι οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν τροποποιούνται ουσιωδώς,
  • σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για έργα, των οποίων η φύση ή διάφοροι αστάθμητοι παράγοντες δεν επιτρέπουν το συνολικό προκαθορισμό των τιμών,
  • για τα έργα που εκτελούνται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, δοκιμής ή τελειοποίησης και όχι για να εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα ή την κάλυψη των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος,
  • εάν, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο,
  • εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλομένης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόμενες αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,
  • όταν έχουν ως αντικείμενο νέα έργα που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων έργων που ανατέθηκαν στον οικονομικό φορέα ανάδοχο της αρχικής σύμβασης από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές.

  Βάσει των ανωτέρω δεν υπάρχει πιό απλό πράγμα, από το να δημοσιεύσει άμεσα ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας σ’ οποιδήποτε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο ή στο Δια@γεια, σχετικά με το Έργο  Επισκευής του Λιμανιού Παραλίου Άστρους τα ακόλουθα:


1.    Τη Διακύρυξη του Διαγωνισμού


2.    Την απόφαση έγκρισης του συγκεκριμένου τρόπου δημοπράτησης από τη Περιφέρεια Πελοποννήσου


3.    Τον πλήρη Φάκελο της Τεχνικής Μελέτης


4.    Τον Προυπολογισμό της Μελέτης


5.    Το Τιμολόγιο της  Μελέτης


6.    Την Τεχνική Περιγραφή του Έργου


7.    Τη διαδικασία επιλογής προσκαλούμενων εταιριών


Σε διαφορετική περίπτωση, θα συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε πώς με αποκλειστική ευθύνη της πλειοψηφίας του ΔΣ του Δήμου Βόρειας, δυναμιτίζεται συνολικά το Έργο του Λιμανιού Παραλίου Άστρους.


Μετά από ενάμιση χρόνο στα αυτοδιοικητικά πράγματα του τόπου μας η επίκλησης προφάσεων για τη μή υλοποίηση του έργου πρέπει να αναζητηθεί αποκλειστικά στις τάξεις της πλειοψηφικής παράταξης.


Νίκος Δασκολιάς


Δείτε επόμενη δημοσίευση με τίτλο Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας βάζει τις βάσεις εξυγίανσης του τρόπου ανάθεσης δημοσίων έργων….