Ο ρόλος των δήμων στην αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμό ή φυσικές καταστροφές….


Στο πλαίσιο της ετοιμότητας των Δήμων για την άμεση ανταπόκριση και αντιμετώπιση συνεπειών λόγω σεισμού ή φυσικών καταστροφών,με ευθύνη του Δημάρχου θα πρέπει να υλοποιηθούν τα εξής:


1. Σύσταση επιτροπών  πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κτιρίων. Τα αποτελέσματα του προσεισμικού ελέγχου των κτιρίων του Δήμου θα πρέπει να αποσταλούν στον Ο.Α.Σ.Π.


2. Ο Δήμαρχος, με βάση τα αποτελέσματα του προσεισμικού ελέγχου κτιρίων να δρομολογήσει δράσεις για την πρόληψη και τη λήψη μέτρων προστασίας, όπου αυτό απαιτείται.


3.Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου θα πρέπει να προχωρήσει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στην κατάρτιση και τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου (μητρώου) υπαλλήλων του Δήμου που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα προκειμένου να συνδράμουν το έργο της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων.


4. Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου θα πρέπει να προχωρήσει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στην κατάρτιση και τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτουν οι υπηρεσίες του Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμού ή φυσικών καταστροφών (μηχανήματα έργων, οχήματα μεταφοράς προσωπικού, κλπ.).


5.Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, θα πρέπει να προσδιορίσει κτίριο ή άλλο χώρο του Δήμου όπου σε περιπτώσεις κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω σεισμού ή φυσικών καταστροφών ο Δήμαρχος θα συντονίζει τη διάθεση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων.


6.Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (Τεχνικές Υπηρεσίες, Πολεοδομικά Γραφεία), να προχωρήσει στον προσδιορισμό χώρων προσωρινής εναπόθεσης μπαζών μετά από σεισμό.


7. Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες  να προχωρήσει στον προσδιορισμό ή επανέλεγχο υπαίθριων χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού μετά από σεισμό (χώροι καταφυγής). Μετά την επιλογή των χώρων που θα προσδιοριστούν από τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων ως χώροι καταφυγής, θα ακολουθήσει καταγραφή η οποία θα κοινοποιηθεί, δια του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας των οικείων Περιφερειών και στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.


8.Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου είναι αναγκαίο να προχωρήσει στη σύνταξη μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων ή φυσικών καταστροφών .


9.Με στόχο το καλύτερο συντονισμό θα πρέπει να συσταθούν Συντονιστικά Τοπικά Όργανα  (ΣΤΟ) των Δήμων.  Στις συνεδριάσεις των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) των Δήμων θα συζητηθούν και ζητήματα
τα οποία αφορούν τη συνεργασία των φορέων για την άμεση απόκριση και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμικών φαινομένων ή φυσικών καταστροφών.


Τέλος οι Διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται με την έναρξη κάθε σχολικού έτους να πραγματοποιούν άσκηση εγκατάλειψης των κτιρίων και  ενημέρωσης των μαθητών.


Μεταξύ άλλων θα πρέπει επίσης να υλοποιηθούν προγράμματα σεισμικής προστασίας, ενώ για τον κίνδυνο εκδήλωσης θαλασσίου κύματος βαρύτητας, το γνωστό τσουνάμι, προβλέπεται η διανομή ειδικού έντυπου-υλικού που έχει εκδοθεί από τη Γ.Γ.Π.Π. Η διάθεση των εντύπων αυτών γίνεται κατά κανόνα στα Δημοτικά Καταστήματα.