Μάστιγα η ανεργία στην Ευρώπη των εργαζομένων!!


Ασφυκτικές πιέσεις ως προς την διατήρηση και τη συνέχιση των πολιτικών λιτότητας προκαλεί η μεγάλη αύξηση του μέσου ποσοστού ανεργίας στην ΕΕ-27 (διψήφια ποσοστά σε πολλά κράτη – μέλη) τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης. Ακόμα μεγαλύτερη πίεση ασκεί η εκτί­ναξη και η διατήρηση του μέσου ποσοστού ανεργίας των νέων στην ΕΕ-27 πάνω από το 20%. «Πρωταθλητές» η Ελλάδα και η Ισπανία.


Σύμφωνα με το μηνιαίο περιοδικό του Ινιστούτου Εργασίας ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ, επιπλέον δημιουργεί έντονους προβληματισμούς κριτικής στις εφαρμοζόμενες πολιτικές η διατήρηση διψήφιου ποσο­στού ανεργίας σε έναν πυρήνα κρατών μελών της ΕΕ-27 των ανέργων πάνω από 25 ετών.
Σε Ελλάδα και Ισπανία οι διαστάσεις των ποσοστών ανεργίας που έχουν λάβει στην διάρκεια της οικονομικής κρίσης, τόσο για το σύνολο των ανέργων, όσο για τους νέους και των άνω των 25 ετών, είναι τέτοιες που ο χαρακτηρισμός «εκρη­κτικός» δεν είναι επαρκής. Στις δύο χώρες η αύξηση του ποσοστού ανεργίας για το σύνολο των ανέργων και των ανέργων άνω των 25 ετών ανέρχεται στις 10 περίπου ποσοστι­αίες μονάδες. Η αύξηση του ποσοστού ανεργίας των νέων πλησιάζει τις 22 ποσο­στιαίες μονάδες.
Με μικρότερες αλλά σημαντικές μετα­βολές του ποσοστού ανεργίας σε σχέση με την Ελλάδα και την Ισπανία σε όλες τις κατηγορίες των ανέργων ακολουθούν τα κράτη – μέλη Λιθουανία, Λετονία, Ιρλανδία και Εσθονία. Στους νέους προστίθε­νται ακόμη οι Κροατία, Σλοβα­κία, Βουλγαρία και Κύπρος.
Το Α΄ τρίμηνο του 2012 αυτά τα 10 κράτη-μέλη εξακολουθούν να κατέχουν τις πρώτες θέσεις στα ποσοστά ανεργίας, συνεπικουρούμενα επιπλέον από τεσσάρα κράτη μέλη όπου και σε αυτά τα ποσοστά ανεργίας δεν μπορούν να χαρακτηριστούν μικρά.(Ουγγαρία, Γαλλία, Πορτογαλία και Πολωνία).
Ειδικότερα, ενώ οι άνεργοι στην διάρ­κεια της οικονομικής κρίσης αυξάνονταν ανά τρίμηνο κατά μέσο όρο κατά 6.390.000 άτομα, μετά τη σημαντική αύξηση των ανέργων στο πρώτο τρίμηνο του 2012 αυξήθηκαν σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2008 κατά 8.295.000 άτομα, αύξηση που αναλογεί πάνω από το 50%.
Στην μόνη χώρα της ΕΕ-27 που οι άνερ­γοι μειώνονται κατά την διάρκεια της οικο­νομικής κρίσης είναι η Γερμανία, όπου η μείωση εμφανίζεται από το πρώτο τρί­μηνο του 2010 και συνεχίζεται με έντονους ρυθμούς μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2012.
Αντίθετα, τους μεγαλύτερους ρυθμούς μεταβολής των ανέργων παρουσιάζουν οι χώρες Λιθουανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα (-14,9% στην απασχόληση την περίοδο 2008-12), Ισπανία, Κύπρος, Δανία, Λετονία.


Πηγή: tvxs.gr