Αποκατάσταση ΧΑΔΑ «Τάνου»;


Υπογράφηκε ή πρόκειται να υπογραφεί  από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου  Πέτρο Τατούλη η ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου της αποκατάστασης ΧΑΔΑ «Τάνου» του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας;


Υπάρχει απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί ένταξης-χρηματοδότησης  από το ΕΣΠΑ; το έργο της αποκατάστασης ΧΑΔΑ «Τάνου»; το οποίο να συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και από το Ταμείο Συνοχής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 -2013», και των δράσεων που έχουν εκχωρηθεί στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας  Πελοποννήσου;


Πρόκειται ή όχι για ένα επίσης πολύ σημαντικό έργο για τον Δήμο βάσει του οποίου θα πραγματοποιηθεί η πλήρης περιβαλλοντική αποκατάσταση του συγκεκριμένου ΧΑΔΑ;


Αναμένονται ή μήπως όχι να πραγματοποιηθούν χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης του ανάγλυφου, σε κατασκευή έργων τελικής κάλυψης, σε έργα μετεφροντίδας αποκατεστημένου χώρου καθώς και σε λοιπά έργα (περίφραξη, πύλη εισόδου κ.τ.λ.);


Η χρηματοδότηση και υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της Περιφέρειας για την εξυγίανση του επιβεβαρυμμένου φυσικού περιβάλλοντος, τη δημιουργία συνθηκών περιβαλλοντικής ασφάλειας και την ολοκληρωμένη προστασία της δημόσιας υγείας;


Θα κλείσει και πότε ο ΧΑΔΑ «Τάνου»;