Ανάπτυξη συστήματος ανεξάρτητου εσωτερικού ελέγχου στο δήμο;


Tη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη συστήματος εσωτερικού  ελέγχου στο δήμο Βόρειας Κυνουρίας », μεταξύ του δήμου και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  πρόκειται να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο;


Ο εσωτερικός έλεγχος, σύμφωνα με την εισήγηση, θα συνιστά μία ανεξάρτητη και αντικειμενική αρχή μέσα στον ζωντανό οργανισμό που λέγεται δήμος και θα παρέχει ανεξάρτητη γνώμη τόσο στους απλούς πολίτες όσο σ’ όλους τους φορείς και υπηρεσίες του δήμου αναφορικά με τη διαχείριση κινδύνων, τον έλεγχο και τη διοίκηση του οργανισμού, μετρώντας και αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα του οργανισμού στην επίτευξη των στόχων του.


Ο εσωτερικός έλεγχος θα υποστηρίζει τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις λειτουργίες που διασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων του οργανισμού, την κατάλληλη αξιολόγηση των κινδύνων, την εγκυρότητα των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αναφοράς και λογοδοσίας, τη συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και τη συμμόρφωση με τα πρότυπα συμπεριφοράς και ηθικής του οργανισμού. Ο σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η ασφαλής λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου και η αποφυγή των νοσηρών φαινομένων του παρελθόντος. Έτσι η διοίκηση θα υλοποιήσει μια από τις βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις της;


Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου στο Δήμο θα αποσκοπεί: • στην αντιμετώπιση της διαφθοράς

 • στην αύξηση των εσόδων

 • στη βελτίωση της παροχής δημοτικών υπηρεσιών

 • στη προστασία των περιουσιακών τους στοιχείων

 • στην εξασφάλιση οικονομικής, αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήση των πόρων τους.

 • στην εξασφάλιση της ακρίβειας, της ορθότητας και της πληρότητας των οικονομικών καταστάσεων τους.

 • στη συμμόρφωση με τους νόμους, τις εγκυκλίους και τις άλλες οδηγίες του κράτους

Όλα τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν: • Με τη δημιουργία κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας, με σαφή διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων της κάθε Οργανωτικής Μονάδας του Δήμου, καθώς η τρέχουσα περιγραφή καθηκόντων των θέσεων εργασίας σε όλα τα επίπεδα είναι ελλιπής και αποσπασματική

 • Με τη δημιουργία οργανογράμματος στο οποίο θα πρέπει να προβλέπεται αυτοτελής Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.

 • Με τη δημιουργία ενιαίου εγχειριδίου διαδικασιών το οποίο θα περιγράφει τα καθήκοντα των θέσεων εργασίας αλλά και θα διαχωρίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των εργαζομένων.

 • Με τη δημιουργία γραπτού κώδικα δεοντολογίας έτσι ώστε η τήρηση των ηθικών αξιών να μην αποτελεί αποκλειστικά προσωπική υπόθεση για καθέναν από τους εργαζόμενους.

 • Με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και του νέου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣΟΥ), ώστε να βελτιώνεται διαρκώς το επίπεδο εξυπηρέτησης του Δημότη.

 • Με την εισαγωγή ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών έτσι ώστε η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου να βασίζεται σε αυτούς.

 • Με την ανάπτυξη κλίματος συμμετοχής και συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων, αλλά και μεταξύ Διοίκησης και εργαζομένων.