Βυθίζεται ο τουρισμός


Σε ελεύθερη πτώση βρίσκε­ται η τουριστική κίνηση της χώρας μας, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δίνουν παράγοντες που δραστηριοποιούνται στην τουριστική αγορά. Το κλίμα αβε­βαιότητας για την Ελλάδα, το οποίο επηρέασε τις κρατήσεις έως και τις εκλογές του Ιουνίου, αποτυπώνεται στα τουριστικά μεγέθη μέχρι τα μέσα της φετινής χρονιάς.


Με πτώση 4,9% στις διεθνείς αερο­πορικές αφίξεις έκλεισε το πρώτο εξά­μηνο του 2012, αριθμώντας 4,1 εκατ. τουρίστες σε σχέση με 4,3 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Μείωση παρουσιάζουν:


♦ η Ρόδος (-9%),


♦ η Κως (-4,4),


♦ η Μύκονος (-8,9%),


♦ η Σαντορίνη (-2,8%),


♦ η Ζάκυνθος (-8,1%),


♦ το Ηράκλειο (-3,2%).


Επιπλέον συνεχίζεται η κάμψη στην Αθήνα με ποσοστό 15%. Αντίθετα, θε­τικά κινήθηκαν:


♦ τα Χανιά (13,1%),


♦ η Κέρκυρα (10,8%),


♦ η Κεφαλονιά (6%),


♦ η Θεσσαλονίκη (6%),


♦ τα αεροδρόμια του Άραξου και της Καλαμάτας στην Πελοπόννησο (59,8% και 1,4% αντίστοιχα).


Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέ­ζης της Ελλάδος, τα οποία επεξεργά­στηκε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευ­νών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), το πρώτο πεντάμηνο οι απώλειες στις εισπρά­ξεις άγγιξαν ποσοστό 12,5%, καθώς η ταξιδιωτική κίνηση περιορίστηκε κατά 10,8% και η μέση ταξιδιωτική δαπάνη κατά 1,9% σε ετήσια βάση.


Η μεγαλύτερη μείωση (19%) παρα­τηρείται στις εισπράξεις από τη ζώνη του ευρώ, ενώ 13,3% είναι η πτώση από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω­σης των «27» και 10,9% εκτός Ε.Ε. των «27». Απώλειες 12,8% καταγράφουν και οι εισπράξεις από τη Γερμανία και 14,5% από τη Ρωσία, ενώ άνοδο 19,1% εμφανίζουν από το Ηνωμένο Βασίλειο.


Στον πάτο οι αφίξεις


Απογοητευτική είναι η εικόνα που παρουσίασαν οι τουριστικές αφίξεις στην Αθήνα τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής.


Συγκεκριμένα σε ετήσια βάση κα­ταγράφεται τον Ιούνιο πτώση της τάξης του 21,1% στις πληρότητες των ξενοδοχείων της Αθήνας, πτώ­ση 4,2% στη μέση τιμή δωματίου και υποχώρηση 24,4% στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο.


Στο εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνί­ου 2012 καταγράφεται πτώση της τάξης του 18,6% στις πληρότητες των ξενοδοχείων της Αθήνας, πτώ­ση 6,3% στη μέση τιμή δωματίου και υποχώρηση 23,7% στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο.


«Θα ήταν περιττό να επαναλαμβανόμαστε, ανα­φερόμενοι στους λό­γους οι οποίοι οδήγησαν στην απαξίωση της Αθήνας και στις θλιβερές επιδόσεις του προορισμού και των ξενοδοχείων της. Περιττό θα ήταν ίσως και να υπενθυμίσουμε πως οι απώλειες στην κίνηση και στα οικονομικά αποτελέσματα των αθηναϊκών ξενοδοχείων από το 2007/2008 σω­ρευτικά μέχρι σήμερα αγγίζουν πλέον το 48%», αναφέρεται στην ανακοίνω­ση του ΕΞΑ-Α


Η Ένωση σημειώνει επίσης πως όλοι γνωρίζουν ότι απαιτούνται πλέον πολύ σημαντικές πολιτικές αποφάσεις και στενή συνεργασία μεταξύ πολιτεια­κών φορέων και ιδιωτών με κοινό προ­σανατολισμό, σχέδιο και στόχο, προ­κειμένου να ανακάμψουν η Αθήνα και η Αττική – και μαζί η διεθνής εικόνα της Ελλάδας – και δεν μένει παρά να δρομολογηθούν το ταχύτερο δυνατό.


Δραματικός Ιούνιος


Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα στατι­στικά στοιχεία (European Benchmark ) που συγκεντρώνει η Ένωση σε συνερ­γασία με την εταιρεία GBR Consulting , η πτώση και τον μήνα Ιούνιο εξακολουθεί να είναι διψήφια και εντυπωσιακά δρα­ματική, όπως άλλωστε απογοητευτικά είναι και τα συνολικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2012:


Στον πίνακα «Year to date – June 2012» αποτυπώνεται πτώση στο εξάμηνο της τάξης του 18,6% σε πληρότη­τες, του 6,3% στη μέση τιμή δωματίου και 23,7% στα έσοδα ανά διαθέσι­μο δωμάτιο για τα ξενοδο­χεία δύο, τριών, τεσσάρων και πέντε αστέρων έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2011. Στα δε συγκριτικά στοιχεία Ιουνίου των δύο ετών καταγράφεται πτώση της τάξης του 21,1% στις πλη­ρότητες, του 4,2% στη μέση τιμή δωμα­τίου και του 24,4% στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο.


♦ Συνολικά οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια της Ελλάδας, για το διάστημα Ιανουαρίου -Ιουνίου 2012, έφτασαν τις 4.008.856 από 4.203.696 το 2011.


♦ Όσον αφορά το αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος», οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις ανήλθαν σε 1.072.359, από 1.259.860 το 2011 (μείωση 14,88%), ενώ το «Μακεδο­νία» στη Θεσσαλονίκη σημείωσε αύ­ξηση 6,95% σε σχέση με το 2011.


♦ Αρνητικά νούμερα το 2012 κατέγρα­ψαν τα αεροδρόμια Ρόδου (-8,88%), Κω (-4,33%), Ηρακλείου (-2,30%), Ζα­κύνθου (-8,23%), Σάμου (-10,48%), Μυκόνου (-8,65%), Σαντορίνης (-3,65%) και Καβάλας (-16,75%).


♦ Αντίθετα, αξιοσημείωτη αύξηση είχαν τα αεροδρόμια της Κέρκυρας (10,73%) και των Χανίων (13,12%), ενώ ακολουθούν το αεροδρόμιο της Σκιάθου με 6,30% και αυτό της Κεφαλονιάς με 6,03%.


Σημειώνεται ότι τα στοιχεία για το αεροδρόμιο «Μακεδονία» αφορούν συνολικές αφίξεις επιβατών, Ελλήνων και αλλοδαπών, διότι το συγκεκριμέ­νο αεροδρόμιο δεν διαχωρίζει τις αφί­ξεις εξωτερικού σε Έλληνες και αλλο­δαπούς. Τα στοιχεία Ιουνίου 2012 για το αεροδρόμιο της Αθήνας αποτελούν εκτίμηση του ΣΕΤΕ, ενώ το αεροδρό­μιο του Ακτίου δεν έστειλε στοιχεία αφίξεων για τον Ιούνιο 2012. Γι’ αυτό και οι αφίξεις από το Άκτιο δεν προσμετρώνται στις συνολικές αφίξεις.


Αράχνες στο ταμείο


Σε ό,τι αφορά τις ταξιδιωτικές ει­σπράξεις, αυτές για το πρώτο πεντάμη­νο του 2012 εμφανίζουν πτώση 12,5% φθάνοντας σε 1,48 εκατ. ευρώ από 1,69 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίο­δο του 2011. Η μέση ανά ταξίδι δαπά­νη μειώθηκε κατά 1,9% στο πεντάμηνο και διαμορφώθηκε στα 532,4 ευρώ.


Οι εισπράξεις από τους επισκέπτες χωρών της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 19%, ενώ οι εισπράξεις από τους επισκέπτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 εκτός της ευρωζώνης πα­ρουσίασαν οριακή αύξηση κατά 0,9%.


Ενδιαφέρον όμως είναι και το στοι­χείο ότι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από την Αγγλία είναι αυξημένες κατά 19% στο πεντάμηνο και, όπως ήταν ανα­μενόμενο, εμφανίζουν μείωση κατά 12,8% από τη Γερμανία και 14,5% από τη Ρωσία.


Στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου οι εισπράξεις από τη Ρωσία εμφάνι­σαν μείωση κατά 14,5% φθάνοντας σε 73,5 εκατ. ευρώ συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι. Μείωση κατά 21,3% παρουσίασαν στο πεντάμηνο και οι τα­ξιδιωτικές πληρωμές των Ελλήνων σε ταξίδια τους στο εξωτερικό, φθάνοντας σε 709,4 εκατ. ευρώ από 901,6 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2011.


Σε ό,τι αφορά όλες τις άλλες αγορές, ο ελληνικός τουρισμός απώλεσε σημα­ντικό μερίδιο, με το μεγαλύτερο (19%) να αφορά τους πολίτες των χωρών της ευρωζώνης.


Οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδι­ωτικές υπηρεσίες ήταν σχεδόν το ένα τέταρτο (23,7%) στο σύνολο των κα­θαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 8,3% του εμπορικού ελλείμματος.


Μαύρη εργασία


Εν τω μεταξύ και στον τουρισμό δι­ευρύνεται ο αριθμός των ανασφάλι­στων εργαζομένων, ο οποίος αυξάνει ιλιγγιωδώς την εισφοροδιαφυγή, όπως επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της ειδικής υπηρεσίας του ΙΚΑ (ΕΥΠΕΑ) για τον τελευταίο μήνα.


Συγκεκριμένα, σε εντατικούς ελέγ­χους σε τουριστικά θέρετρα που έγι­ναν σε συνεργασία με ΣΔΟΕ και ΣΕΠΕ, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλί­ου, σε 1.090 επιχειρήσεις σε τουριστι­κούς προορισμούς, έχουν καταχωρι­σθεί 1.535 ανασφάλιστοι εργαζόμενοι και έχουν επιβληθεί αρχικά πρόστι­μα 881.500 ευρώ, ενώ τον ουσιαστικό έλεγχο των επιχειρήσεων αυτών έχουν αναλάβει τα τοπικά υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην ασφαλι­στική περιοχή όπου ανήκουν οι ελεγχθείσες επιχειρήσεις.


Να σημειωθεί ότι οι έλεγχοι πραγ­ματοποιήθηκαν σε εποχικές κυρίως επιχειρήσεις (ταβέρνες, καφετέριες, κλαμπ, beach bar, νυχτερινά κέντρα, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις, ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, θαλάσσια σπορ), δηλαδή στον ευρύτερο τουριστικό το­μέα, που κατέχει τα τελευταία χρόνια τα σκήπτρα στη «μαύρη» εργασία, την εισφοροδιαφυγή και την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων.


Μεγάλη πτώση υπέστησαν τα τουρι­στικά μεγέθη της χώρας το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με ανα­λυτικά στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος.


Προτιμούν την Ισπανία οι Ευρωπαίοι


Σύμφωνα με την ανάλυση της μηχανής αναζήτησης και σύγκρι­σης ξενοδοχειακών τιμών trivago. gr, στην κορυφή της πυραμίδας προτιμήσεων για τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές είναι η Ισπανία.


Οι Ευρωπαίοι κατά βάση επιλέ­γουν Ευρώπη γι’ αυτό το καλοκαί­ρι, όμως προκαλεί αίσθηση είναι η παντελής έλλειψη της Ελλάδας από τη λίστα των 10 δημοφιλέστε­ρων προορισμών.


Μάλιστα η Ελλάδα είναι εκτός των 100 πλέον δημοφιλών προορισμών στη Γερμανία (!!!), γεγονός πρωτοφανές στην ιστορία.


Πιο αναλυτικά η Ισπανία αυτό το καλοκαίρι φαίνεται ότι έχει την τι­μητική της, καθώς από τους δέκα δημοφιλέστερους προορισμούς οι τέσσερις βρίσκονται στην Ισπανία (Βαρκελώνη, Μαγιόρκα, Σαλού και Μπένιντορμ), ενώ με δύο εκπροσώ­πους στη λίστα ακολουθούν η Ιταλία (Ρώμη και Ρίμινι) και οι ΗΠΑ (Νέα Υόρκη και Ορλάντο).


Η Ελλάδα μπορεί να μη βρίσκεται στη λίστα των πλέον δημοφιλών προορισμών, αλλά οι Νορβηγοί και οι Ιτα­λοί αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα και επιλέγουν να την επισκεφθούν. Να σημειωθεί ότι στην πέμπτη θέ­ση των προτιμήσεων των Νορβηγών βρίσκεται η Ρόδος και στην όγδοη θέση ο Πλατανιάς Χανίων.


Οι γείτονές μας Ιταλοί μάς τι­μούν με την ψήφο τους, αλλά δεν μας κατατάσσουν μέσα στις δέκα πρώτες προτιμήσεις τους, παρά μόνο στη 16η θέση (Μύκονος) και τη 17η (Ρόδος).


Ενδιαφέρον είναι, όπως προείπαμε, το ότι η Ελλάδα απουσιάζει από τη λίστα των 100 δημοφιλέ­στερων γερμανικών προορισμών για αυτό το καλοκαίρι.


Οι Έλληνες αυτό το καλοκαίρι επιλέγουν να τιμήσουν κατά βάση τους ελληνικούς προορισμούς.


♦ Επτά από τους δέκα δημοφιλέ­στερους προορισμούς είναι ελλη­νικοί, ενώ τη λίστα συμπληρώνουν η Βαρκελώνη (τρίτη), το Παρίσι (πέμπτη) και η Ρώμη (έβδομη).


♦ Στην πρώτη θέση των προτιμή­σεων είναι τα μαγευτικά Φυρά Σαντορίνης και στη δεύτερη τα γρα­φικά Χανιά.


♦ Ακολουθούν το «νησί των Ιππο­τών» και το Ημεροβίγλι.


♦ Τη λίστα συμπληρώνουν η Μύκο­νος, ο Αδάμας και η Παροικιά.


Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά βά­ση φέτος οι Μεσόγειοι επιλέγουν να «μείνουν σπίτι» και να μην μετα­κινηθούν σε άλλη χώρα. Τα αποτε­λέσματα βασίζονται στις κρατήσεις μίας εβδομάδας που έγιναν την πε­ρίοδο 1η Ιουλίου – 31η Αυγούστου στην trivago.gr.


Πηγή: topontiki.gr