Ο Τοπικός πολιτισμός ως μοχλός ανάπτυξης


Από την Έπαυλη του Ηρώδη Αττικού στην Εύα της Λουκούς


Εργασίες φοιτητών για το μάρκετινγκ τόπου


ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).


Στη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύει η χώρα μας, ο τοπικός πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα σε μια προσπάθεια ανάδειξης και προβολής της με απώτερο στόχο την ευημερία των ίδιων των κατοίκων.


Παράλληλα, ο στοχευμένος σχεδιασμός και προγραμματισμός ενός τόπου μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αναβάθμιση του μέσω της κατάλληλης αξιοποίησης των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών του και τη διαμόρφωση μιας πολιτιστικής ταυτότητας.


Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλει η ανάδειξη του πολιτιστικού σχεδιασμού και υιοθέτηση των αρχών που τον διέπουν.


Η παρούσα εισήγηση εστιάζει σε μια μειονεκτικά ανεπτυγμένη περιφέρεια του ελληνικού χώρου και προσπαθεί μέσα από πολιτικές προβολής και μάρκετινγκ να προσφέρει μια ώθηση στο ανταγωνιστικό δυναμικό που διαθέτει. Αναφερόμενη στην Ήπειρο, προσπαθεί να αναδείξει τα πλεονεκτήματα, όπως το αξιόλογο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής, ενώ εκφράζει τις αυξημένες προοπτικές που μπορεί να παρέχουν αυτά στον τόπο.


Η προώθηση της σημαντικής βιομηχανίας τουρισμού και η παράλληλη οργάνωση πολιτιστικών δράσεων γίνεται κατανοητό ότι διαθέτουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης όχι μόνο των αστικών κέντρων αλλά των μικρών χωριών και της τοπικής παράδοσης μιας περιφέρειας. Οι συμμετοχικές διαδικασίες μέσω της συντονισμένης δράσης των κατοίκων, των τοπικών και εθνικών αρχών αλλά και οι συνεργασίες με διεθνή δίκτυα μπορούν να προβάλλουν δραστηριότητες ξεχασμένες και ίσως άγνωστες στο κοινό, να δώσουν ιδέες και κίνητρα για νέους θεσμούς και προσπάθειες, ενώ τα οφέλη θα είναι εμφανή όχι μόνο στους επισκέπτες αλλά και στους κατοίκους, οι οποίοι αποτελούν την κύρια ομάδα πληθυσμού στην οποία απευθύνονται οι εξεταζόμενοι στόχοι ανάπτυξης.


Ένα λιγότερο ανεπτυγμένο φυσικό περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει θέλγητρο για πολλούς κατοίκους των σύγχρονων αστικών κέντρων καθώς ο περιηγητικός και ο εναλλακτικός τουρισμός κατέχουν υψηλή θέση στις προτιμήσεις των ευρωπαίων – και όχι μόνο – επισκεπτών. Παράλληλα, οι προσπάθειες αυτές μπορούν να λειτουργήσουν ως οικονομικός μοχλός ανάπτυξης καθώς προσφέρονται νέες εργασιακές δυνατότητες για τους κατοίκους, συμβάλλουν στην προώθηση τοπικών προϊόντων, δημιουργούνται υπηρεσίες για τους τουρίστες, ενώ αυξάνονται οι επενδυτικές δραστηριότητες και επιχειρηματική καινοτομία των κατοίκων, όπως επιτυχημένα καλές πρακτικές άλλων περιοχών έχουν δείξει.


 Η έρευνα που πραγματοποιείται, λοιπόν, συγκεντρώνει μια ποικιλία στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με το πολιτιστικό γίγνεσθαι και το προφίλ της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, η ανασκόπηση σε πρακτικές που εφαρμόστηκαν σε χώρες του εξωτερικού αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ενθάρρυνση της προβολής και της διατήρησης του επιπέδου και της ποιότητας τουρισμού. Επιχειρείται, λοιπόν, η δημιουργία ενός αποκλειστικού προφίλ της Ηπείρου και η ταύτιση της με δραστηριότητες που αφορούν στον πολιτισμό και τις άμεσα συνδεόμενες υπηρεσίες με αυτόν. Η βιωσιμότητα θα παραμείνει ο βασικός άξονας της χάραξης στρατηγικών και το μάρκετινγκ θα συμβάλλει στη διατήρηση των ξεχωριστών τοπικών χαρακτηριστικών αυτού του τμήματος της Ελλάδας.