Πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας Πράσινης Ζώνης στην Ευρώπη


Η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση του Περιβάλλοντος, που εδρεύει στις Βρυξέλλες, συνεργάζεται με φορείς από 18 ευρωπαϊκά κράτη, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας «οικολογικός διάδρομος», που θα συνδέει τη θάλασσα του Μπάρεντς της Βόρειας Ευρώπης με τη λίμνη των Πρεσπών στα Βαλκάνια.


Θα περιλαμβάνει εθνικά πάρκα, υδροβιότοπους και διασυνοριακές προστατευμένες περιοχές.


Η πρωτοβουλία αυτή επιδιώκει την εναρμόνιση των μεθόδων διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και έχει ως απώτερο σκοπό την καλύτερη προστασία της βιοποικιλότητας καθώς και την προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης.


Η ευρωπαϊκή πράσινη ζώνη (European greenbelt) αποσκοπεί στην καλύτερη εναρμόνιση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με το φυσικό περιβάλλον και την αύξηση των ευκαιριών για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων.


http://www.europeangreenbelt.org/