Αυστηρές κυρώσεις για τη μη βιώσιμη αλιεία


Νέους κανόνες που εξουσιοδοτούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαγορεύει εισαγωγές ψαριών στην ΕΕ από υπεραλιευόμενα αποθέματα ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.


Οι απαγορεύσεις αναμένεται να πρέπει να αποθαρρύνουν τη μαζική υπεραλίευση σκουμπριού από την Ισλανδία και τις Νήσους Φερόε.


Ο κανονισμός που εγκρίθηκε με 659 ψήφους υπέρ, 11 κατά και 7 αποχές ανοίγει το δρόμο για εμπορικές κυρώσεις εναντίον τρίτων χωρών που επιτρέπουν τη μη βιώσιμη αλιεία ψαριών και αλιευτικών προϊόντων από τα αποθέματα κοινού ενδιαφέροντος (π.χ. αλιευτικά αποθέματα στη διάθεση των στόλων της ΕΕ και τρίτων χωρών η διαχείριση των οποίων απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ τους).


Σε περίπτωση που οι κυρώσεις αυτές δεν αποδειχθούν αποτελεσματικές, η Επιτροπή μπορεί να λάβει πρόσθετα μέτρα, όπως να περιορίσει τη χρήση των λιμένων της ΕΕ από σκάφη που φέρουν τη σημαία ενός μη συμμορφούμενου κράτους ή από σκάφη που μεταφέρουν ψάρια από υπεραλιευμένα αποθέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


Στο πλαίσιο αυτό, μια χώρα που επιτρέπει τη «μη βιώσιμη αλιεία», είναι αυτή που δεν συνεργάζεται για την διαχείριση ενός ιχθυαποθέματος κοινού ενδιαφέροντος, σε συμμόρφωση με τις διεθνείς συμφωνίες και αλιεύει σε επίπεδα ή πάνω από αυτά που μπορούν να παράγουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ή δεν θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα διαχείρισης της αλιείας).


Νέοι κανόνες εμπορίας


Οι ευρωβουλευτές άνοιξαν επίσης τον δρόμο για ισχυρότερες και κατάλληλα χρηματοδοτούμενες οργανώσεις παραγωγών για να αντισταθμίσουν την ισχύ των εμπόρων λιανικής πώλησης με την υιοθέτηση νέων κανόνων για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (620 ψήφους υπέρ, 27 κατά και 27 αποχές) με σκοπό την επικείμενη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Οι κανόνες αυτοί θα απαιτούν από τους παραγωγούς να προβαίνουν στη σήμανση των νωπών αλιευτικών προϊόντων με την ημερομηνία εκφόρτωσης και άλλες πληροφορίες χρήσιμες για τους καταναλωτές.


Επιπλέον, σύμφωνα με τον κανονισμό, η μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, π.χ. με την προώθηση της χρήσης πιο επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων, πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα.


Πηγή: econews.gr