Εως 31 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις ένταξης Δήμων στο «Δια Βίου Μάθησης»


Στους 129 ανέρχονται οι δήμοι της χώρας που έχουν ανταποκριθεί και συμμετέχουν στην πρώτη φάση του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης.


Με νεότερη πρόσκληση η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) καλούν τους Δήμους της χώρας να προχωρήσουν στην υποβολή αιτήσεων για τη δεύτερη φάση του προγράμματος.


Όλοι οι δήμοι της χώρας μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012 προκειμένου να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν Κέντρα Δια Βίου Μάθησης. Οι δήμοι μπορούν να υλοποίησαν προγράμματα τόσο εθνικής, όσο και τοπικής εμβέλειας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλούν πληροφορίες και από την ιστοσελίδα: http://www.gsae.edu.gr/index.php/kdvmart


Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με στόχο την ενδυνάμωση των Δήμων μέσα από την ανάπτυξη και την υλοποίηση προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης που απευθύνονται στους πολίτες, υπέγραψε Σύμφωνο Συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας για τη συνεργασία, την οργάνωση και τον συντονισμό μεταξύ των Δήμων και του Υπουργείου, καθώς και των φορέων που συμμετέχουν στο Εθνικό Δίκτυο Δια Βίου Μάθησης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στο νόμο «Ανάπτυξη Δια Βίου Μάθησης» (ν. 3879/2010 – ΦΕΚ 163 Α΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).


Σε αυτό το πλαίσιο το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ.Ε. και με χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007 – 2013″ του ΕΣΠΑ έχει εκπονήσει Πρόγραμμα Υποστήριξης των Δήμων, για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) στους Δήμους και την υλοποίηση Προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.


Για την υλοποίηση του Προγράμματος συνέπραξαν η Κ.Ε.Δ.Ε., η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), και το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.).