1838, Παρασημοφόρηση του Παναγιώτη Ζαφειρόπουλου – Υγειονομικές αρχές Κυνουρίας – Ειρηνοδικείο Άστρους – Ειρηνοδικείο Πάρνωνος κλπ

                  


Απονομή του Αργυρού Σταυρού των Ιπποτών στον Παναγιώτη Ζαφειρόπουλο ή Άκουρο


1.      ΦΕΚ 3/1-2-1838. Στο τεύχος αυτό δημοσιεύεται μακροσκελέστατη ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (υπογράφει για λογαριασμό του Όθωνα, ο επί των Στρατιωτικών Γραμματέας, ΣΜΑΛΤΖ) δια της οποίας μεταξύ διαφόρων παρασημοφορήσεων, τοποθετήσεων, απονομών βαθμών, πληροφορούμαστε ότι ο αντισυνταγματάρχης και υπολοχαγός της Φάλαγγος Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος έλαβε «Τον αργυρούν σταυρόν των ιπποτών».


2.      ΦΕΚ 4/3-2-1838. Στο ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται το διάταγμα της 22.12/3.1 του έτους 1837 με το οποίο αναδιοργανώνονται σε νέα βάση οι λιμενικές αρχές του βασιλείου (τεσσαράκοντα πέντε λιμενικαί θέσεις προσδιορίζονται του λοιπού καθ’ όλον το Κράτος). Ακολουθεί «κατάλογος των υγειονομικών αρχών» στον οποίο περιλαμβάνεται και η διοίκηση της Κυνουρίας που φαίνεται να διαθέτει δύο κέντρα υγειονομικών αρχών α) στο Άστρος και β) στο Λεωνίδιο, όπου ως υγειονομικές ή υγειονομικά επιφορτισμένες αρχές ορίστηκαν οι Υποτελώνες αυτών.


3.      ΦΕΚ 13/19-4-1838. Στο ΦΕΚ αυτό μεταξύ άλλων δημοσιεύεται το από 25.3/6.4-1838 διάταγμα «Περί σχηματισμού της διοικήσεως των δασών». Με το άρθρο 2 του εν λόγω διατάγματος ορίζεται ότι «Τα δάση του Βασιλείου υποτάσσονται εις μίαν ανωτέραν επιθεώρησιν, και διαιρούνται εις τέσσαρας υποεπιθεωρήσεις. α) Η πρώτη υποεπιθεώρησις, με την έδραν εις Τρίπολιν, εμπεριέχει την μεσημβρινο-ανατολικήν Πελοπόννησον μετά των δασονομείων 1. Πύλου, 2. Μεγαλουπόλεως, 3. Κυνουρίας, 4. Επιδαύρου, 5. Γόρτυνος…»


4.      ΦΕΚ 18/20-5-1838. Στο ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται το από 20.5/1.6-1838 διάταγμα «Περί χορηγήσεως στρατιωτικών βαθμών εις διαφόρους οπλαρχηγούς του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος». Στον μακροσκελέστατο και ενδιαφέροντα κατάλογο ονομάτων των οπλαργηγών του αγώνα εντοπίσαμε και τους εξής Κυνουριάτες:


       α) Γεωργάκης Μιχαλάκης εκ Λεωνίδης,


       β) Αποστόλης Δημητρίου εκ Καστάνης,


       γ) Γεώργιος Σφίκας εξ Αγίου Πέτρου,


       δ) Βασίλειος Καραβέλλας εξ Άστρους,


       ε) Ιωάννης Ζαφείρης εξ Αγίου Πέτρου,


      στ) Νικόλαος Κοστορόπουλος, εκ Κυνουρίας,


       ζ) Κωνσταντίνος Διαμαντής εξ Άστρους,


       η) Βασίλειος Αντωνάκης εξ αγίου Πέτρου,


       θ) Βασίλειος Μποτύρζας εξ Αγίου Πέτρου,


       ι) Γρηγόριος Ηλιόπουλος εξ Άστρους,


       ια) Ηλίας Κωνσταντινόπουλος εξ Αγίου Πέτρου,


     ιβ) Δημήτριος Αγγελίνος εξ Αγίου Πέτρου,


     ιγ) Δημήτριος Δαγκλής εξ Αγίου Πέτρου,


     ιδ) Κώτζης Σβολόπουλος εξ Αγίου Πέτρου.


 


5.       ΦΕΚ 24/23-6-1838. Στο ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται ο νόμος «Περί μεταρρυθμίσεως των Διοικήσεων». Ήδη στο προϊμιο του νόμου αναφέρονται επί λέξει τα εξής «Προθέμενοι να επιφέρωμεν και εις την εσωτερικήν διοίκησιν του Κράτους την ενδεχόμενην ελάττωσιν των δημοσίων εξόδων, καθ’ όσον αύτη συμβιβάζεται με την βελτίωσιν της υπηρεσίας, επί τη προτάσει της Ημετέρας επί των Εσωτερικών Γραμματείας, και ακούσαντες την γνώμην του Συμβουλίου της Επικρατείας, απεφασίσαμεν και διατάττομεν: …..9. Η Διοίκηση Μαντινείας περιέχει τας επαρχίας Μαντινείας και Κυνουρίας, έδρα η Τρίπολις…». Στους διορισμούς στην τελευταίας σελίδα του άνω ΦΕΚ αναφέρεται ότι ως Διοικητής της Μαντινείας (σ.σ. στην οποία περιλαμβάνεται και η Κυνουρία πλέον) διορίστηκε ο κ. Κ. Πεταλάς, «μέχρι τούδε διοικητής Μαντινείας».


6.      ΦΕΚ 25/29-6-1838. Στο ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται το από 2-14 Ιουνίου 1838 διάταγμα «Περί έδρας του Ειρηνοδικείου Άστρους». Κατά το άρθρο 1 του εν λόγω διατάγματος ορίζεται ότι «Το ειρηνοδικείον Άστρους θέλει εδρεύει του λοιπού κατά μεν την από 1 Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου εξαμηνίαν εκάστου έτους εις άγιον Ιωάννην, κατά δε την από 1 Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου εις Άστρος (σημερινό Παράλιο Άστρος).»


7.      ΦΕΚ 27/7-7-1838. Στο ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται το διάταγμα «Περί του απονεμηθέντος εις τους υπέρ ελευθερίας αγωνισθέντας αριστείου». Με το  διάταγμα αυτό ορίζεται ότι: «Προς συμπλήρωσιν του από 20 Μαϊου (1 Ιουνίου) 1834, και από 18 (30) Σεπτεμβρίου 1835 Διατάγματός μας, αποφασίζομεν….όπως το εις τους υπέρ ελευθερίας αγωνισθέντας απονεμηθέν αριστείον μένη μετά θάνατον εις του κληρονόμους αυτών. Διατάττομεν δε ρητώς, ώστε οι κατ’ αυτόν τον τρόπον κεκτηκότες το αριστείον να μην έχωσι δικαίωμα να φέρωσιν αυτό, αλλά ούτε ν’ απαιτήσωσι τα εις αυτά προλαβόντα Διατάγματα αποφασισθέντα πλεονεκτήματα».


8.      ΦΕΚ 33/18-8-1838. Στο ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται το διάταγμα «Περί διοργανισμού των δασονομείων». Κατά το άρθρο 6 του εν λόγω διατάγματος ορίζεται ότι «Τα δάση του Βασιλείου διαιρούνται εις 20 δασονομικά τμήμτα (δασονομεία) και εις 100 σταθμούς φυλάκων». Με το ίδιο το άρθρο 6 του εν λόγω διατάγματος ορίζεται επίσης ένα ενιαίο δασονομείο «Κυνουρίας και Λακεδαίμονος» με έδρα την Σπάρτη.


9.      ΦΕΚ 42/29-11-1838. Στο ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται δηλοποίηση της επί της δικαιοσύνης γραμματείας της επικράτειας σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι «δυνάμει βασιλικού Διατάγματος την 12 (24) Νοεμβρίου 1838 μηνολογουμένου, το ειρηνοδικείον Πάρνωνος θέλει του λοιπού εδρεύει κατά μεν τους μήνας του θέρους εις τον άγιον Πέτρον, την άχρι τούδε καθέδραν αυτού, κατά δε τον χειμώνα εις τα Δολιανίτικα Καλύβια.


Πηγή: Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης