Συστήθηκε η Ομάδα που θα αξιολογήσει τις δομές δήμων και περιφερειών & H έκθεση της Τask Force


 


Με απόφαση του αρμόδιου γενικού γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών συστήθηκε η Ομάδα Εργασίας η οποία θα αναλάβει να παρακολουθήσει τη διαδικασία αξιολόγησης των δομών δήμων και περιφερειών.


Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο διαύγεια στις 15 Φεβρουαρίου, έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η επίβλεψη και ο συντονισμός της αξιολόγησης των δομών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και η υποβολή σχετικών προτάσεων στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Η ομάδα είναι υποχρεωμένη να συνεργαστεί με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «επί της διαδικασίας και των θεμάτων της εν λόγω αξιολόγησης». Στην απόφαση προβλέπεται επίσης ότι τα μέλη της Ομάδας θα συνεργάζονται και με την Ομάδα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία ασχολείται με τα σχετικά θέματα.


Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες η πιλοτική αξιολόγηση θα γίνει σε 12 δήμους, ενώ από τα συμπεράσματα που θα προκύψουν θα διαμορφωθούν και τα τελικά σχέδια δημιουργίας των νέων οργανισμών στους δήμους. Η επιλογή των δήμων που θα αξιολογηθούν γίνεται σύμφωνα με γεωγραφικά, οικονομικά και πληθυσμιακά κριτήρια.


H έκθεση της Τask Force


Τον Οδικό Χάρτη που συμφώνησε η ελληνική κυβέρνηση για τους δήμους και τις περιφέρειες αποτυπώνει στην έκθεσή της η Task Force. Στις πρώτες προτεραιότητες το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ αλλά και των πόρων του ΕΣΠΑ. Παράλληλα, στην κορυφή βρίσκεται επίσης η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, η αξιολόγηση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι δήμοι και οι περιφέρειες και βεβαίως, η περίφημη εποπτεία.


Οι έξι άξονες


(1) Καθορισμός των μεθόδων και των διαδικασιών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δήμων και των περιφερειών (πιλοτικές εφαρμογές: πολεοδομία, ανάπτυξη της υπαίθρου).


(2) Σχεδιασμός και εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής στο πεδίο της ακίνητης περιουσίας δήμων και περιφερειών, για την υποστήριξη της ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο.


(3) Βελτίωση της ικανότητας αξιοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων από τις τοπικές Αρχές (διαχείριση, απλούστευση των εν σειρά διαδικασιών λήψης αποφάσεων).


(4) Διαχείριση των αποβλήτων (κοστολόγηση, υπηρεσίες τιμολόγησης, δημοτικά τέλη καθαριότητας).


(5) Ενίσχυση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των κεντρικών πολιτικών αξιολόγησης των δομών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες, λαμβάνοντας υπόψη τα ζητήματα αποτελεσματικότητας και επισημαίνοντας τις υφιστάμενες χωροταξικές διαφοροποιήσεις.


(6) Εποπτεία των δήμων και των περιφερειών