Ο Επιβλέπων το Θύμα της Κακοδιοίκησης Δημοσίων Έργων;


Είναι κοινά αποδεκτό ότι τα Δημόσια Έργα δεν θεωρούνται μόνο ως μοχλός ανάπτυξης  της Εθνικής Οικονομίας αλλά και συνιστώσα  αύξησης του εθνικού προϊόντος  και κύρια μηχανή της περιφερειακής ανάπτυξης. Επί πλέον η συμβολή τους είναι καθοριστική στα επίπεδα της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής και της καταπολέμησης κοινωνικών ανισοτήτων.  Για τους λόγους  αυτούς  η Πολιτεία  όφειλε και οφείλει  να  αντιμετωπίζει με την μέγιστη ευθύνη τον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης που αφορά  τα  Δημόσια Έργα.  


ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ


                Η μηχανή παραγωγής των Δημοσίων Έργων διαθέτει  4  γρανάζια στην λειτουργία της: Την μελέτη, Την Επίβλεψη, Την Κατασκευή και  Την Διοίκηση Έργων (Δημόσια Διοίκηση).  Αν λάβουμε δε υπόψη  ότι  στο  σύνολο τους σχεδόν, η μελέτη, η επίβλεψη και  η κατασκευή κατευθύνονται και οριοθετούνται από την Δημόσια Διοίκηση  τότε  αντιλαμβανόμαστε ότι το γρανάζι της  Διοίκησης Έργων είναι  ο βασικός  άξονας λειτουργίας στην  παραγωγή τους και  ως εκ τούτου φέρει  και την μεγαλύτερη ευθύνη για το παραγόμενο αποτέλεσμα. Καλό, μέτριο, ή κακό.


ΠΟΙΟΙ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ


                Στην πορεία της επαγγελματικής δράσης γνωρίζουμε και αναφερόμαστε σε  ¨Προϊστάμενη Αρχή¨ και ¨Διευθύνουσα Υπηρεσία¨ σαν τους  κύριους εκφραστές άσκησης της Διοίκησης του έργου που εκτελείται.   Όμως:  Διοίκηση έργων ασκούν το σύνολο των Υπηρεσιών, φορέων και  προσώπων του Δημοσίου ή της Αυτοδιοίκησης που  με τον ένα ή τον άλλον τρόπο εμπλέκονται στην παραγωγή των Δ.Ε.  Ποιοι είναι αυτοί:


Υπουργοί


Περιφερειάρχες


Αντιπεριφερειάρχες


Δήμαρχοι και Δημοτικά Συμβούλια


Οργανισμοί του  Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΣΕ, ΔΕΚΕ, κλπ)


Υπηρεσίες του Δημόσιου   (Tεχνικές Υπηρεσίες, Δ.Ο.Υ,  Ι.Κ.Α.,  Αρχαιολογία κλπ)


Επιβλέποντες Μηχανικοί


Τέλος ας μη ξεχνάμε ότι  Διοίκηση Έργων ασκεί  και  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι, είτε άμεση με την μορφή κανονισμών που ενσωματώνονται στην εθνική Νομοθεσία, είτε έμμεση με την μορφή κατευθύνσεων  για θεσμικές παρεμβάσεις ή αλλαγές.


 ΜΕΣΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ


                Το Θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στην παραγωγή των Δημοσίων Έργων είναι το εργαλείο άσκησης  της Διοίκησης Έργων.  


                Νόμοι,


                Προεδρικά Διατάγματα,


                Υπουργικές εγκύκλιοι,


                Αποφάσεις Περιφερειάρχη,


                Αποφάσεις Δημάρχου, 


και άλλων λειτουργών του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α.,  συνθέτουν   ένα  μωσαϊκό νόμων, όρων, κανόνων  και  υποχρεώσεων, που ο κατασκευαστής  υποχρεούται να εφαρμόσει  κατά την εκτέλεση του έργου του.


Όμως το  Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Διοίκησης στην παραγωγή των Δημοσίων Έργων, εδώ και  δεκαετίες πάσχει. Κύρια αιτία της  παθογένειας  η πολυνομία.  Η διοίκηση έργων ασκείται με   νόμους   που  πολλές φορές  εμπεριέχουν  διατάξεις ανεφάρμοστες ή αντικρουόμενες. Άλλες φορές νόμοι  που ψηφίσθηκαν με προσδοκίες  για    εκσυγχρονισμό και  αποτελεσματικότητα  ακυρώθηκαν γρήγορα στην πράξη μετά από  Υπουργικές αποφάσεις.


Τέλος πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι  βασικό αλλά και ιδιαίτερο «μέσο»  άσκησης Διοίκησης έργου είναι ο Επιβλέπων Μηχανικός. Έχει όμως την  ιδιομορφία να δέχεται και ο ίδιος  έντονα την πίεση από την άσκηση της Διοίκησης έπ’ αυτού αφού λειτουργεί και ως υποκείμενο και ως αντικείμενο της Δημόσιας Διοίκησης.


ΣΧΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ


Αν και  η σχέση αυτή εν μέρη καθορίζεται μερικά από το άρθρο 6 –παρ. 2 του Ν 1418/84  ως: « Η  επίβλεψη αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης και στην κατασκευή του έργου με τους κανόνες της τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του», η σχέση  αυτή  στην πράξη είναι  σαφώς  πιο πολυσύνθετη.    


                Από όλους  τους  παράγοντες που ασκούν Δημόσια Διοίκηση οι Επιβλέποντες είναι εκείνοι  που μαζί με τους  κατασκευαστές εμπλέκονται άμεσα στην πρακτική παραγωγή ενός Δημόσιου Έργου. Είναι εκείνοι που μαζί με τον κατασκευαστή βιώνουν στην πράξη τα προβλήματα, το άγχος, τις  ικανοποιήσεις αλλά και τις απογοητεύσεις στην διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Ο Επιβλέπωνο τελευταίος τροχός  της άμαξας στην  άσκηση της Διοίκησης Έργου  είναι εκείνος – εκτός από τον κατασκευαστή – που υφίσταται όλες τις συνέπειες  από την όποια  κακοδιοίκηση της Δημόσιας Διοίκησης.


                Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι  ο Επιβλέπων είναι ο φυσικός σύμμαχος του κατασκευαστή.  Ο συνεπής  εργολήπτης επιθυμεί να έχει επαρκή και συνεχή επίβλεψη. Η σχέση  αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ επιβλέποντα και κατασκευαστή είναι αυτή που θα  φέρει  το καλύτερο δυνατό παραγόμενο έργο- βέλτιστο οικονομοτεχνικό αποτέλεσμα.   Και είναι  σημαντικό να υπογραμμίσομε ότι η αρμονική  συνεργασία  επίβλεψης και κατασκευαστή  είναι εκείνη  -που στις πλείστες  των περιπτώσεων – καλύπτει τις όποιες αδυναμίες των άλλων συντελεστών παραγωγής Δημοσίων Έργων, δηλαδή, της  Μελέτης και της Δημόσιας Διοίκησης.


                Πρέπει να τονισθεί ότι: Ο συνεπής  εργολήπτης επιθυμεί να έχει   συνεχή και επαρκή  επίβλεψη.  Είναι αυτονόητο όμως ότι,  για την βέλτιστη επίβλεψη ικανή και αναγκαία συνθήκη είναι  ύπαρξη πλήρους και σωστής μελέτης…..  Quick View