Υπουργικές αποφάσεις αντί Π.Δ. για πιο «γρήγορο» δημόσιο


Το «δρόμο» της έκδοσης υπουργικών αποφάσεων, αντί Προεδρικών Διαταγμάτων με στόχο την ταχύτερη προώθηση των διοικητικών υποθέσεων, δείχνει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προς τις υπηρεσίες του δημοσίου.


Όπως άλλωστε σημειώνει, κατ΄ εφαρμογή διάταξης του νόμου 3613/2007 παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση, ύστερα από πρόταση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών, Π.Δ. με αντικείμενο την τροποποίηση κείμενων εξουσιοδοτικών διατάξεων προκειμένου, αντί της έκδοσης κανονιστικού διατάγματος, να προβλέπεται η έκδοση κανονιστικής πράξης από άλλο όργανο της Διοίκησης όταν πρόκειται για ρύθμιση ειδικότερου θέματος ή θέματος με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό.


Για το λόγο αυτό με εγκύκλιο που απεστάλη καλούνται οι φορείς


α) να καταγράψουν τις κείμενες εξουσιοδοτικές διατάξεις της αρμοδιότητάς σας που χορηγούν εξουσιοδότηση για την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων,


β) να επισημάνουν ποιες από αυτές θα μπορούσαν να τροποποιηθούν ώστε να χορηγούν εξουσιοδότηση σε άλλα όργανα της Διοίκησης π.χ. υπουργούς, όταν πρόκειται για ρύθμιση ειδικότερου θέματος ή θέματος με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό, και


γ) να αποστείλουν τα στοιχεία το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουνίου.


Όπως σημειώνει το υπουργείο, η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη πολιτική των Π.Δ. έχει αρνητικές συνέπειες, αφενός επειδή καθυστερεί την έκδοση της σχετικής κανονιστικής πράξης, λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας (κατάρτιση, υπογραφή, επεξεργασία από το ΣτΕ, προσαρμογή στις παρατηρήσεις του κ.λπ.), και αφετέρου επειδή επιβαρύνει το ΣτΕ με πληθώρα σχεδίων διαταγμάτων τα οποία δεν έχουν ευρύτερη σημασία.


Ως παραδείγματα μάλιστα, όπου χορηγείται νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση Π.Δ. αν και θα αρκούσε η έκδοση υπουργικής απόφασης αναφέρει μεταξύ άλλων την μεταβολή της έδρας συμβολαιογράφου, τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη διευκόλυνση των σπουδών των εργαζόμενων σπουδαστών και την προσαύξηση της κανονικής άδειας των υπαλλήλων που απασχολούνται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες.