Δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν αυθαίρετες διαφημιστικές κατασκευές


Κλείνει οριστικά το θέμα της «νομιμοποίησης» αυθαίρετων διαφημιστικών κατασκευών μέσω του νόμου περί τακτοποίησης αυθαιρέτων (ν. 4014/2011).


Το υπουργείο Εσωτερικών μετά από απάντηση που έλαβε και από το ΥΠΕΚΑ προχώρησε στην έκδοση εγκυκλίου στην οποία επισημαίνει προς όλους τους δήμους και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία «τακτοποίηση» αυθαίρετων διαφημιστικών κατασκευών.


 Όπως υπογραμμίζεται στη σχετική εγκύκλιο κατόπιν εγγράφων από ορισμένους ΟΤΑ περιήλθε σε γνώση του υπουργείου Εσωτερικών, ότι υπήρξαν περιπτώσεις όπου, επί ενεργειών δήμων για την επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 8 και 9 του ν. 2946/2001, αντιτάχθηκε πως οι διαφημιστικές κατασκευές έχουν τακτοποιηθεί με τις διατάξεις του ν. 4014/2011. Το υπουργείο Εσωτερικών μετά από επικοινωνία με την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, γνωστοποιεί τα ακόλουθα:


Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 552/2008 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο πλαίσιο εξέτασης περίπτωσης παράνομης διαφημιστικής κατασκευής που χαρακτηρίστηκε αυθαίρετη και κατεδαφιστέα από την πολεοδομία και επιβλήθηκε πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτου σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία, κρίθηκε ότι οι διοικητικές πράξεις που αποσκοπούν στη ρύθμιση του τρόπου άσκησης του δικαιώματος της διαφήμισης, τόσο για την χορήγηση σχετικής άδειας, όσο και για την αποξήλωση και επιβολή προστίμων, εκδίδονται βάσει των ειδικών διατάξεων του ν. 2946/2001 περί υπαίθριας διαφήμισης και όχι με τις γενικές διατάξεις που διέπουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη νόμιμη ανέγερση κτισμάτων ή κατασκευών.


Νόμιμο έρεισμα των πράξεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων για την τοποθέτηση αυθαίρετης διαφημιστικής πινακίδας ή επιγραφής αποτελεί το ειδικώς ισχύον, για τα θέματα αυτά, δίκαιο ρύθμισης του δικαιώματος υπαίθριας και δημόσιας προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων και ειδικότερα οι διατάξεις περί διενέργειας ελέγχων και επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των ουσιαστικών κανόνων που θεσπίζονται με τις ειδικές διατάξεις περί υπαίθριας διαφήμισης.