Μέχρι 5 Σεπτεμβρίου η διαδικασία υποβολής Προϋπολογισμών 2014 Δήμων & Περιφερειών

Με έγγραφό του, το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει τους Ο.Τ.Α. α' και β' Βαθμού, πως η διαδικασία ενσωμάτωσης των σχεδίων των Προϋπολογισμών τους και των ΝΠΔΔ αυτών, θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.eetaa.gr/modota/modota.htm.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
– Τα σχέδια των Προϋπολογισμών των Φορέων, για το έτος 2014, θα υποβληθούν μέσω των αρμόδιων Στατιστικών Ανταποκριτών, οι οποίοι για την εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα θα κάνουν χρήση των κωδικών τους (όνομα χρήστη: username και κωδικός πρόσβασης: password).
– Στη συνέχεια η υποβολή του σχεδίου Προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί στο περιβάλλον εργασίας, όπου καταχωρούνται, μηνιαία, τα απολογιστικά στοιχεία του κάθε Φορέα και συγκεκριμένα στο Δελτίο, που θα έχει τίτλο « Σχ. Προΰπ. 2014».
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην καρτέλα «Υπογράφοντες», στην οποία θα καθορίζεται η περίοδος εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, του έτους 2013 (π.χ. εκτέλεση 6μήνου 2013 ή εκτέλεση 7μήνου 2013 κ.λπ.), που ελήφθη υπόψη για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του έτους 2014.
Η καταληκτική ημερομηνία για την ενσωμάτωση του Προϋπολογισμού έτους 2014, από την Οικονομική Επιτροπή, είναι η 5η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.