Τέσσερα προγράμματα για 29.400 ανέργους

Προγράμματα για να προσληφθούν έως 27.400 εγγε­γραμμένοι άνεργοι συν άλλοι 2.000 ελεύθεροι επαγ­γελματίες, προωθεί άμεσα ο οΑΕΔ. Αναλυτικά τα προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας που πρόκειται να τεθούν σε ισχύ το αμέσως επό­μενο χρονικό διάστημα είναι τα εξής:
Πρόγραμμα απασχόλησης κοινωφελούς εργασίας σε δήμους και περιφέρειες: Το πρόγραμμα πρόκει­ται να καλύψει 7.400 θέσεις εργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης. οι προσλήψεις θα γίνουν σε βρε­φονηπιακούς σταθμούς, αλλά και στην πρωτοβάθ­μια εκπαίδευση, σε θέσεις για παράδειγμα σίτισης ή φύλαξης παιδιών.
Απευθύνεται σε ανέργους οι οποί­οι προέρχονται από οικογένειες χωρίς εργαζόμενο και αποτελεί συνέχεια δύο προηγούμενων προγραμμάτων, που κάλυψαν συνολικά 37.948 θέσεις εργασίας. Μαζί με το νέο πρό­γραμμα οι θέσεις εργασίας πρόκειται να ανέλθουν στις 45.348, αν και ο αρχικός σχεδιασμός ήταν για 50.000 θέσεις απασχόλη­σης. Προτεραιότητα δίνεται σε μακροχρόνια ανέργους, νέους σε ηλικία, που ο/η σύζυγος επίσης βρίσκεται χωρίς δουλειά, ενώ ρόλο παίζει και ο αριθμός των ανήλικων τέκνων.
Πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους ηλικίας 30 – 66 ετών: Το πρόγραμμα πρόκειται να καλύψει 10.000 εγγεγραμμένους ανέργους του ΟΑΕΔ που καλύπτουν το συγκεκριμένο ηλι­κιακό κριτήριο.
Θα επιδοτείται ο μισθός του εργαζο­μένου, πρώην ανέργου, αλλά και οι ασφαλιστικές του εισφορές, στα όρια του κατώτατου μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργα­σίας (ΕΓΣΕΕ), δηλαδή έως 486 ευρώ καθαρά, για χρονικό διάστημα που μπορεί να υπερβεί και το ένα έτος. Στόχος είναι οι επιχειρήσεις που θα θε­λήσουν να υπαχθούν στο πρόγραμμα να απορρο­φήσουν μέρος των εγγεγραμμένων ανέργων που εί­ναι κάποιας ηλικίας και μπορεί να βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση. Προϋπόθεση που θα υπάρχει είναι οι επιχειρή­σεις αυτές να μην απολύσουν κανέναν εργαζόμενο για όσο θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Τοπικά Σχέδια Δράσεων: Πρόκειται για πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της περιφέρειας, με στόχο την απορρόφηση 10.000 ανέργων του ΟΑΕΔ. Θα επιδοτείται η θέση εργασίας στις επιχειρήσεις αυτές και θα δίνεται η δυνατό­τητα στους ανέργους να καλύψουν κενά στην παραγωγική διαδι­κασία, σε τομείς όπως είναι ο τουρισμός, η αγροτική παραγωγή και η βιοτεχνία. Στόχος να δοθεί έμφαση στην ανάδειξη προϊό­ντων και υπηρεσιών που θα ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά και στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.
Πρόγραμμα για ελεύθερους επαγγελματίες: Αφορά νέους σε ηλικία ελεύθερους επαγγελματίες και επιδοτεί την ιδέα για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης. Το ύψος της επιδότησης μπο­ρεί να φτάσει έως τα 10.000 ευρώ και η χορήγηση των χρημάτων θα γίνεται σε δύο δόσεις. Βασική προϋπόθεση είναι οι προτά­σεις που θα κατατεθούν στον οΑΕΔ να εμπεριέχουν το στοιχείο της καινοτομίας για να μπορεί να στηριχθεί έτσι η νεανική επιχει­ρηματικότητα. Στόχος του προγράμματος είναι να ενταχθούν σε αυτό έως 2.000 νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες. Προτεραιότητα αναμένεται να δοθεί σε όσους ελεύθερους επαγγελματίες λαμ­βάνουν επίδομα ανεργίας.
Προσλήψεις εκπαιδευτικών
Μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθούν 972 προσλήψεις εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια γενική και τεχνική εκπαίδευση για την εφαρμογή προγράμματος του υπουργείου Παιδείας με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
Το πρόγραμμα φέρει τον τίτλο «Διερεύνηση των πα­ραμέτρων αναμόρφωσης και εξορθολογισμού της διδα­κτέας ύλης και του εκπαιδευτικού υλικού στη δευτερο­βάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο – Λύκειο – ΕΠΑΛ) – Άξο­νας Προτεραιότητας 1 και Άξονας Προτεραιότητας 2» και εντάσσεται σε έναν από τους τέσσερις στρατηγι­κούς στόχους της εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, που είναι αυτός της αναβάθμισης της ποιότητας της εκ­παίδευσης και της προώθησης της κοινωνικής ενσωμά­τωσης.
Όσον αφορά τις περιοχές πρόσληψης, αυτές θα πραγ­ματοποιηθούν σε πολλές περιοχές της χώρας, δίνοντας ως έναν βαθμό λύση και στο πρόβλημα των κενών στη δευτε­ροβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα ο Άξονας Προτεραι­ότητας 1, στον οποίο και αναμένονται 592 προσλήψεις, αφορά οκτώ περιφέρειες της χώρας και συγκεκριμένα τις Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαί­ου, Κρήτης.
ο Άξονας Προτεραιότητας 2, στον οποίο αναμένονται 380 προσλήψεις, αφορά τρεις περιφέρειες της χώρας, οι οποίες είναι η Κεντρική Μακεδονία, η Δυτική Μακεδονία και η Αττική.
Με βάση τα πιο πάνω, διαπιστώνει κανείς ότι μέχρι στιγ­μής δεν περιλαμβάνονται οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας στους Άξονες 1 και 2, οπότε δεν ανα­μένονται προσλήψεις σε αυτές τις δυο περιοχές, εκτός αν υπάρξει και Άξονας 3, που πιθανόν να εντάξει τα σχολεία των δυο αυτών περιφερειών στο πρόγραμμα.
Με βάση τα όσα αναφέρονται στις δράσεις του προ­γράμματος αναμένεται η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαι­δευτικών σε γυμνάσια, ενιαία και επαγγελματικά λύκεια. Άρα μέσω του προγράμματος αυτού θα ωφεληθούν εκ­παιδευτικές ειδικότητες που διδάσκουν στη δευτεροβάθ­μια εκπαίδευση. οι προσλήψεις δεν θα αφορούν λοιπόν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Όσοι προσληφθούν ως αναπληρωτές μέσω του ΕΣΠΑ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν τα ίδια μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα όπως και υποχρεώσεις που έχουν οι αναπληρωτές που προσλαμβάνονται μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. οπότε δεν πρέπει να ανησυ­χούν ότι θα αμείβονται με λιγότερα χρήματα.

Πηγή: topontiki.gr