Βουνίσιοι και νησιώτες θα τα… κονομήσουν

Επιλέξιμοι για «εισοδηματική ενίσχυση» είναι εκατοντάδες δήμοι ανά τη χώρα, οι οποίοι έχουν οριστεί βάσει κοινοτικής οδηγίας ως «ορεινοί» (και ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας), δηλαδή έστω ένα μέρος της επικράτειάς τους έχει υψόμετρο πάνω από 800 μέτρα, αλλά και οι «μειονεκτικές» περιοχές (Δείτε όλες τις επιλέξιμες περιοχές όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία 85/148/ΕΟΚ).
Δικαιούχοι είναι:
• Οι οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών.
• Τα μέλη τους κατοικούν μόνιμα (2 έτη τουλάχιστον) σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.
• Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.700.
Το ύψος τής υπόψη εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:
• Σε 600 ευρώ εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
• Σε 300 ευρώ εφόσον αυτό κυμαίνεται μεταξύ 3.000 και 4.700 ευρώ.
Προσοχή: Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η οικογένεια και όχι η στέγη. Μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή.
Με τον όρο «οικογένεια» εννοείται το ζεύγος των σε νόμιμο γάμο συμβιούντων συζύγων μετά των ανηλίκων και άγαμων τέκνων αυτών (συγγενική οικογένεια) που συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη. Κατόπιν αυτού ως «οικογένεια» θεωρούνται: οι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που βαρύνουν φορολογικά τον δικαιούχο – αρχηγό της οικογένειας.
Στους δικαιούχους της ενίσχυσης περιλαμβάνονται και οι μονογονεϊκές οικογένειες που αποτελούνται συγκεκριμένα από:
• Πατέρα άγαμο, χήρο ή διαζευγμένο και τα τέκνα του (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και τον βαρύνουν φορολογικά.
• Μητέρα άγαμη, χήρα ή διαζευγμένη και τα τέκνα της (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και τη βαρύνουν φορολογικά.
• Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν οικογένεια (για να αποτελούν οικογένεια, απαιτούνται πάνω από δύο μέλη).
Την εισοδηματική ενίσχυση για την οικογένεια, στην περίπτωση που ο πατέρας δεν είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αιτείται η μητέρα.
Η έννοια του όρου «ετήσιο οικογενειακό εισόδημα» προσδιορίζεται από το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή το φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή.

Πηγή: topontiki.gr