1929, αναγνώριση του Αθλητικού Ομίλου «Αχιλλεύς» Παραλίου Άστρους

1925 «Αχιλλεύς»

Η επίσημη αναγνώριση του Αθλητικού Ομίλου «Αχιλλεύς» Παραλίου Άστρους έγινε στις 30 Οκτωβρίου 1929, τούτο προκύπτει από δικαστικό έγγραφο που φυλάσσεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, βλέπε εδώ.

Η προγενέστερη μη αναγνωρισμένη λειτουργία, σύμφωνα με τον νόμο 281/1914, του εν λόγω συλλόγου,  συνάγεται από τη φωτογραφία του 1925.

Η εγγραφή ποδοσφαιριστού στις 1 Δεκεμβρίου 1929, αποδεικνύει την επίσημη (αναγνωρισμένη) λειτουργία.

Πρώτος Πρόεδρος ήταν το μέλος της διοικούσας επιτροπής Δημήτριος Νέστορας.

Το προαναφερόμενο έγγραφο έχει ως εξής:

Αριθμ. 538

Το δικαστήριον των εν Ναυπλίω Πρωτοδικών συγκείμενον εκ των δικαστών, Νικόλαον Πλατίναν, Πρόεδρον και Βασίλειον Δημητρακάκη και Γεώργιον Σταυρακάκη, εισηγητού.

Συνεδριάσαν δημοσία, εν τω ακροατηρίω του σήμερον την 23 Οκτωβρίου 1929, παρουσία του εισαγγελεύοντος δικηγόρου Νικολάου Ιατρίδου (κωλυομένου του εισαγγελέως και του νομίμου αυτού αναπληρωτού) και του Γραμματέως Γεωργίου Μποταράκου, ίνα δικάσει την εξής υπόθεσιν.

Των αιτούντων Ζαχαρία Κ. Μαρούδη, Ευάγγελου Παναγιωτόπουλου και Δημητρίου Νέστορος, κατοίκων Παραλίου Άστρους και διοικούσα επιτροπήν του Αθλητικού Ομίλου Παραλίου Άστρους ο Αχιλλεύς, παραστάς δια του πληρεξουσίου των δικηγόρου Γρηγορίου Κούλουμπη.

Οι αιτούντες δια της από 10 Οκτωβρίου 1929 προς το δικαστήριον τούτο αιτήσεως των, εκθέτουσιν ότι υποβάλλονται άπαντα τα κατά τον νόμον απαιτούμενα σχετικά δικαιολογητικά δια την έγκρισιν του εν Παραλίου Άστρους ιδρυθέντος Αθλητικού Ομίλου «ο Αχιλλεύς» και παρακαλούν όπως εγκριθεί το καταστατικόν του τηρηθεισών απάντων των νομίμων διατυπώσεων.

Εισαχθείσης της αιτήσεως ταύτης προς συζήτησιν κατά την σημερινήν συνεδρίασιν συνεπεία πράξεως του Προέδρου του Δικαστηρίου ορίσαντος δικάσιμον ως της εν αρχή αναφερομένην συνεδρίασιν και εισηγητήν τον νεώτερον κατά ταύτην δικαστήν.

Ακούσας αυτούς και του εισαγγελεύοντα προτείναντα την παραδοχήν της αιτήσεως.

Διέλαβε της δικογραφίας και κατά τον νόμον σκεφθέν, επειδή νομίμως και κατά την ορισθείσαν δικάσιμον φέρεται προς συζήτησιν η υπό κρίσιν αίτησις διά της αναφοράς διαδικασία ως απάσαι αι διατυπώσεις ετηρήθησαν. Επειδή συν τη υπό κρίσιν αιτήσει υποβλήθεισαν δύο αντίγραφα του καταστατικού, αντίγραφον ιδρυτικού πρακτικού ως και πίναξ των ονομάτων των ιδρυτών και των αποτελούντων τη Διοίκηση προσώπων μετά των αναγκαίως περί ενός εκάστου πληροφοριών εξ’ ων βεβαιούται ότι ταύτα κέκτηνται τα εν τω άρθρω 3 του Νόμου 281 προσόντα.

Επειδή και εκ του προσαγομένου καταστατικού προκύπτει και επακριβώς καθορίζεται ο τίτλος, η έδρα και ο σκοπός του σωματείου όστις δεν αντίκειται εις τον νόμον ή την ηθικήν, κανονίζεται δε η λειτουργία αυτού συμφώνως προς τα εν άρθρω 2 και επόμενα του ως άνω νόμου, δέον δε γίνει δεκτή η αίτησις αύτη και αναγνωρισθεί το σωματείον τούτο και διαταχθώσιν αι δέουσαι δημοσιεύσεις και τοιχοκολλήσεις.

Διά ταύτα

Δέχεται την υπό κρίσιν αίτησιν.

Διατάσσει την τοιχοκόλλησιν του καταστατικού του ως άνω σωματείου επί δεκαήμερον (10), εν τω ακροατηρίω του δικαστηρίου τούτου και μετά την παρέλευσιν ταύτην την καταχώρησιν τούτου εις το ειδικόν βιβλίω του Δικαστηρίου και εν ιδία σελίδι.

Εκρίθη και απεφασίσθη εν Ναυπλίω τη 29 Οκτωβρίου 1929 και εδημοσιεύθη στις 30 ιδίου μηνός και έτους.

Ο Πρόεδρος            Ο Γραμματεύς

Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους