Καταγγελίες για φωτογραφικούς διαγωνισμούς σε δήμους – Τι επισημαίνει εγκύκλιος του ΥΠΕΣ

Η διαµαρτυρία του Πανελλήνιου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.) σχετικά
µε απαράδεκτους και καταχρηστικούς όρους στις διακηρύξεις δηµοπρασιών δηµοτικών έργων, αποτέλεσε την αφορμή για την έκδοση εγκυκλίου από το υπουργείο Εσωτερικών.

Το ΥΠΕΣ αναφέρει ότι, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ανωτέρω διαµαρτυρία, σε σειρά έργων αναπλάσεων δήµων, (κυρίως όπου περιγράφονται ιστοί φωτισµού και φωτιστικά σώµατα, ψυχροί κυβόλιθοι κ.λ.π.) η αναγραφή εξειδικευµένων όρων και προϋποθέσεων σε ότι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν συγκεκριµένα προϊόντα είχε σαν αποτέλεσµα να γίνεται ευµενής διάθεση στη προµήθεια προϊόντων µιας εταιρείας – προµηθευτή που δεν παράγονται πουθενά αλλού στην Ευρώπη µε συνέπεια, λόγω έλλειψης ανταγωνισµού, οι τιµές να είναι υπερβολικά υψηλές αποβαίνοντας σε βάρος του ∆ηµοσίου συµφέροντος και του υγιούς ανταγωνισµού και της διαφάνειας.

«Υπενθυµίζεται ότι η εισαγωγή φωτογραφικών διατάξεων στις διακηρύξεις, σε ότι αφορά τις
τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν συγκεκριµένα προϊόντα, απαγορεύεται αυστηρά τόσο από τις διατάξεις του Εθνικού ∆ικαίου (άρθρο 40 του ν.4281/2014, άρθρο 26 του π.δ.59/2007 και άρθρο 53 του π.δ.60/2007), όσο και από τη Κοινοτική Νοµοθεσία (άρθρο 23 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και άρθρο 34 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)», αναφέρει το υπουργείο και επισημαίνει την πάγια θέση του,  αφενός µεν να αποφεύγεται οπωσδήποτε κατά τη σύνταξη των διακηρύξεων και έγκριση των τευχών δηµοπράτησης των δηµοτικών έργων, η πρόβλεψη προϊόντων συγκεκριµένης κατασκευής ή προέλευσης, καθώς και η αναγραφή εξειδικευµένων όρων και προϋποθέσεων, που κατευθύνουν το διαγωνισµό σε ορισµένο
κύκλο υποψηφίων αναδόχων, αφετέρου δε να τηρούνται οι διατάξεις του Εθνικού και Κοινοτικού ∆ικαίου, εξασφαλίζοντας κατ’αυτό το τρόπο την ισότιµη πρόσβαση στους προσφέροντες και τη δηµιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού και διαφάνειας.

Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ

Πηγή: aftodioikisi.gr