Το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών για τα σκουπίδια της Τρίπολης

Δελτίο τύπου

Το «πρόβλημα» των απορριμμάτων χρειάζεται ομοβροντία αντιδράσεων και όχι παληκαρισμούς, εκβιασμούς και γκρίζους παίκτες..

Το ζήτημα των απορριμμάτων στους δρόμους της Τρίπολης εγκυμονεί πολύ μεγάλους κινδύνους για την υγεία και τη ‘ζωή’ της πόλης..

Είναι γνωστό ότι στις έκτακτες συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί στην Τρίπολη υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης Σχεδίου Δράσης για τη συλλογή και απομάκρυνση των απορριμμάτων. Η καθυστέρηση και η ασυνεννοησία δε χωρά αυτή την περίοδο. Σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό, αλλά και πολιτειακό, μέσω άμεσης παρέμβασης του αρμόδιου υπουργείου, χρειάζεται η ενεργής άμεση αντιμετώπιση και αποκατάσταση της θλιβερής εικόνας της Τρίπολης.

Βραχυπρόθεσμα:

Είναι γνωστό ότι η έκτακτη κατάσταση της Τρίπολης επιτρέπει ειδικές παρεκκλίνουσες από τον ΠΕΣΔΑ διαδικασίες (ΦΕΚ 24Α/12 Ν. 4042/12), κάτι που σημαίνει ότι από τη μια μεριά χρειάζεται μια γενναία συνεννόηση των υφιστάμενων δημοτικών παρατάξεων, αλλά και από την άλλη μεριά η βούληση της δημοτικής διοίκησης για εύρεση μιας (περισσότερο) κοινά αποδεκτής λύσης, με το χαμηλότερο περιβαλλοντικό κόστος και την περισσότερη ..δημοκρατία.

Χρειάζονται άμεσα εκτελέσιμες λύσεις. Η άμεση απομάκρυνση των τόνων συσσωρευμένων απορριμμάτων της πόλης απαιτεί ως βραχυπρόθεσμη λύση:

ή το προσωρινό άνοιγμα των υφιστάμενων ΧΑΔΑ του δήμου Τρίπολης και την κατ’ αναλογία απόθεση των απορριμμάτων σε αυτές (μπορούν να εξεταστούν με επιτόπιο έλεγχο από αρμόδια δημοτική υπηρεσία οι δυνατότητες που έχουν για ..υποδοχή απορριμμάτων), ταυτόχρονα με τα απαιτούμενα ανταποδοτικά τέλη των εκάστοτε κατοίκων,  

ή άμεσα η ενεργοποίηση της περιοχής «Μεγαβουνίου» που έχει ήδη προταθεί  ως ασφαλής και ελεγμένη από τη δημοτική διοίκηση,

ή η επιλογή μιας έκτασης (δημοτικής ή ιδιωτικής) συναποφασισμένης  (με την προϋπόθεση κάλυψης βασικών περιβαλλοντικών συνθηκών και ρεαλιστικών οικονομικών δυνατοτήτων).

Είναι αυτονόητο ότι τα παραπάνω πρέπει να γίνουν μαζί με τη λήψη των αναγκαίων περιβαλλοντικών μέτρων (συλλογή στραγγισμάτων, αδιαπέρατη μεμβράνη, μικρή κινητή μονάδα επεξεργασίας κα), μέσα σε ένα συγκεκριμένο και διατυπωμένο δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα (απόθεσης και αποκατάστασης), μέχρι τη βιώσιμη μακροπρόθεσμη λύση.

Μεσοπρόθεσμα:

Οφείλει να γίνει πράξη στο πολύ κοντινό μέλλον και κατά διαυγή τρόπο η προμήθεια κομποστοποιητών, κάδων ανακύκλωσης, αλλά και η συντονισμένη εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών. Όλα αυτά υπό ένα γενικευμένο και ολοκληρωμένο σχέδιο, που θα στοχεύει στη μείωση του όγκου απορριμμάτων, αλλά και στα υλικά οφέλη όπως μπορούν να προκύψουν. Στο στάδιο αυτό είναι πολύ σπουδαία η ανοικτή προς όφελος των δημοτών συνεργασία και ο συντονισμός με εταιρείες ανακύκλωσης της περιοχής της Τρίπολης και της Αρκαδίας. Επιπλέον, δεν πρέπει να παραβλεφθεί ότι υπάρχουν ήδη αγορασμένοι εδώ και χρόνια δεματοποιητές (ανενεργοί και «αποθηκευμένοι» σε διάφορα σημεία της χώρας) που βρίσκονται στις αποθήκες και μπορούν να συνεισφέρουν, υπό προϋποθέσεις  στην αποθήκευση μέρους των απορριμμάτων (πχ διαχωρισμένα απορρίμματα-υπολείμματα).

Μακροπρόθεσμα:

Μια βιώσιμη οικολογικά και οικονομικά διαχείριση με το μεγαλύτερο κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος είναι το ζητούμενο. Ο περιφερειακός σχεδιασμός, όπως αναπτύχθηκε φάνηκε αναποτελεσματικός και κενός του περιεχόμενου και της φιλοσοφίας των ευρωπαϊκών οδηγιών και των οικολογικά τεκμηριωμένων πολιτικών για τη διαχείριση απορριμμάτων. Χρειάζεται ένας εκ νέου ολοκληρωμένος σχεδιασμός σε επίπεδο δήμου αρχικά, τέτοιος που να μην αποτρέπει και την περιφερειακή ή τις διαδημοτικές συνεργασίες διαχείρισης.

Η άμεση σύσταση μιας άτυπης τεχνικής γνωμοδοτικής επιτροπής, όπως έχει διατυπωθεί από επιτροπή πολιτών που ενεργοποιήθηκαν δυναμικά έναντι του ζητήματος διαχείρισης των απορριμμάτων, με τη συμμετοχή του συνόλου των επιστημονικών φορέων (ΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ, ΓΕΩΤΕΕ, Ιατρικοί Σύλλογοι, Δικηγορικός Σύλλογος κτλ), μάς βρίσκει απόλυτα σύμφωνους. Θα είναι ωφέλιμη η συμμετοχή και η συμβολή της στις ενέργειες των τοπικών δημοτικών αρμόδιων οργάνων, τόσο για το συμφέρον και την υγεία των πολιτών, αλλά κυρίως για το διαφανή και ανοικτό τρόπο ανάδειξης του πολύ σπουδαίου ζητήματος της διαχείρισης απορριμμάτων στην Αρκαδία και κατ’ επέκταση στη χώρα.

Η κατάσταση της Τρίπολης απαιτεί ομοβροντία αντιδράσεων, δε χωράνε εκβιαστικά τερτίπια, δε χωράνε μοιραίοι παληκαρισμοί, ούτε γκρίζοι παίκτες.

Το Κίνημα δεν κρύβεται, παίρνει θέση, γνωρίζει την ευθύνη.

Με τιμή,

Το δίκτυο αυτοοργάνωσης Αρκαδίας

www.tokinima.gr

kinima.arkadias@gmail.com