Οι «κομμωτές!!»

«Ήλθαν μερικοί και ηθέλησαν να γένουν μπαρμπέρηδες εις του κασίδη το κεφάλι.» Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.