Οι μηνιαίες αποδοχές για μητροπολίτες και αρχιερείς

Στη δημοσιότητα δόθηκε το νέο ειδικό μισθολόγιο των διαφορετικών βαθμίδων του κλήρου, όπως αυτό ορίζεται από το νέο σχέδιο νόμου με τίτλο "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις".

Ειδικότερα, βάσει του ν. ν. 4387/2016, οι μηνιαίες αποδοχές των Αρχιερέων της Εκκλησίας καθορίζονται ως εξής:

Βασικός μισθός

α. Αρχιεπίσκοπος: 2.600 ευρώ.

β. Μητροπολίτης και Τιτουλάριος Μητροπολίτης: 2.210 ευρώ.

γ. Τιτουλάριος Επίσκοπος και Βοηθός Επίσκοπος: 1.820 ευρώ.

Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών

α. Για κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε 75 ευρώ.

β. Για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε 45 ευρώ.

Αποζημίωση εξόδων παράστασης:

α. Αρχιεπίσκοπος: 100 ευρώ.

β. Εν ενεργεία Μητροπολίτης: 50 ευρώ.

Πέρα από τις ανωτέρω αποδοχές δεν καταβάλλεται καμία άλλη παροχή.

Διευκρινίζεται, πως οι ιερείς δεν λαμβάνουν καμία άλλη παροχή, ενώ το επίδομα που λαμβάνουν, παρέχεται με βάση τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά τη λήψη του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης.

Στην περίπτωση τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα προκύπτει μετά από αναγνώριση της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Οι ιερείς λαμβάνουν το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών λαμβάνουν το επίδομα, μόνο αν ο τίτλος των σπουδών αυτών είναι συναφής με το αντικείμενο του επαγγέλματος που ασκούν.

Πηγή: tvxs.gr