«Κότες»

Οι νερόκοτες προτίμησαν τη ξηρά παρά το νερό, στη παρόχθια βλάστηση της λίμνης Μουστού.

(29-11-2018, 13.45)