1836, αίτηση για προικοδότηση από δημόσια γη

Κατά την διάρκεια της Βασιλείας του Όθωνα για να αποζημιωθούν οι αγωνιστές του 21, οι οποίοι ανάλωσαν την περιουσία τους για τις ανάγκες του Αγώνα, τους προσφέρθηκαν Εθνικές γαίες (Κρατικά κτήματα) υπό μορφή προικοδοτήσεως.

Το έγγραφο που παρουσιάζεται είναι η αίτηση του Παναγιώτη Ζαφειρόπουλου ή Άκουρου για να του χορηγηθούν Κρατικά κτήματα:

«Την 30ην Απριλίου 1836

Εν Τριπόλει

Προς την επί των Οικονομικών Β. Γραμματείαν της Επικρατείας (σημερινό Υπουργείο Οικονομικών)

Ο υποσημειούμενος επιθυμεί να μεθέξη εις την προικοδότησιν των Εθνικών Γαιών. Αλλ’ επειδή εις την  Επαρχίαν της Κυνουρίας, εις την οποίαν και η διαμονή του υποφαινόμενου υπάρχει, δεν υπάρχουσι Εθνικαί Γαίαι. Και επειδή εκ των διαλελυμένων Μοναστηρίων γαίαι και λοιπά υπάρχουσι εις την περιφέρειαν του Άστρους Κυνουρίας. Παρακαλείται η Σεβαστή Γραμματεία να εισακουσθή μετά της Γραμματείας των Εκκλησιαστικών και ενεργήσει, ώστε να μου δοθώσιν εκ των ειρημένων διαλελυμένων Μοναστηρίων, εις την περιφέρειαν του Δήμου Θυρέας δια προικοδότησιν και αντ’ αυτών να αποκαταστήσει άλλα εκ των Εθνικών Κτημάτων εις άλλην Επαρχίαν, και εγκριθησομένου τούτου, να διαταχθή η αιτούσα αρχή της Επαρχίας Κυνουρίας δια να ενεργήσει τα περί προικοδότησης ορισμένα από τα εξής κτήματα:

Α) Από τα εκ της Μονής Λουκούς, την Καράβα; ονομαζομένην εκ στρεμμάτων ενενήκοντα μετά τα εν αυτής ελαιόδενδρα, ήμερα και άγρια. Και το Λιβάδι ονομαζόμενο, εκ στρεμμάτων εβδομήκοντα, με τα εν αυτώ ελαιόδενδρα, ήμερα και άγρια. Και τα δύο αυτά ησίν ακαλλιέργητα και  λογγο..

Β) Από τα εκ της Μονής Αγίας Τριάδας, το εις τον Μούχλιαρην χωράφιον, εκ στρεμμάτων τριάκοντα με οκτώ ελαιόδενδρα, και το αμπέλι εις την αυτή θέσιν, εκ στρεμμάτων δεκαέξη με εικοσιτρία εν αυτώ ελαιόδενδρα.

Γ) Από τα εκ της Μονής Αγίου Γεωργίου αιδήσενας; το χωράφιον πλησίον εις τα Άστρα, εκ στρεμμάτων δεκαπέντε.

Υποσημειούμενος με Σέβας Βαθύ

Ευπειθέστατος

Π. Ζαφειρόπουλος

Αντισυνταγματάρχης»

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρωτότυπο έγγραφο.

Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους