1847, απογραφή Πληθυσμού της επαρχίας Κυνουρίας (για τα έτη 1845 και 1846)

1. ΦΕΚ 14/2-5-1847 : Από το ΦΕΚ αυτό πληροφορούμαστε σχετικά με τα τεκταινόμενα στην Επαρχία Κυνουρίας ότι α)  «…..Δια των από 5 Απριλίου τ.ε. Υ. Β. Διαταγμάτων διωρίσθησαν δήμαρχος Τριταίων…….Δήμαρχος Θηρέας της επαρχίας Κυνουρίας ο κ. Ιωάν. Π. Σαριγιάννης, δημαρχιακοί πάρεδροι οι κ.κ. Αλ. Α. Νικολάου, Γ.Μ. Πουλής, και Ιω. Παππά Αντωνίου, Δήμαρχος Πάρνωνος της αυτής επαρχίας ο Α. Βαρλαάμ και δημαρχιακοί πάρεδροι οι Γ. Βακαλόπουλος, Γ. Τερζάκης, Θ. Νικολακάκης και Ηλίας Μπυρίνης» β) «…..Δια του από 23 Δεκεμβρίου π.ε. Β.Διατάγματος ενεκρίθη η εκ της υπηρεσίας παραίτησις του κ. Ν. Α. Ζωγράφου, ειρηνοδίκου Πρασσιών, και αντ’ αυτού διωρίσθη ο κ. Ν. Παπαδάκος».

2. ΦΕΚ 15/7-5-1847 : Στο συγκεκριμένο ΦΕΚ δημοσιεύονται τρία διατάγματα που αφορούν στην «κινητικότητα» των στελεχών της δημόσιας διοίκησης της εποχής του Όθωνα, που αφορά και στην περιοχή μας και συγκεκριμένα, πληροφορούμαστε α) ότι «Ο μέχρι τούδε γραμματεύς της Νομαρχίας Φθιώτιδος και Φωκίδος Κύριος Π. Μοναστηριώτης διορίζεται Νομάρχης εις τον Νομόν Αρκαδίας», β) ότι «Δια του από 23 Απριλίου τ.ε. Υ.Β. διατάγματος ….ο υπογραμματεύς της νομαρχίας Λακωνίας κ. Ν. Μαρίνος διωρίσθη γραμματεύς της ιδίας νομαρχίας, αντί του κ. σ. Θεοφανίδου, μετατεθέντος ως τοιούτου εις την νομαρχίαν Αρκαδίας…» γ) ότι «Δια του από 9 Ιανουαρίου ε.ε. Β. Διατάγματος μετετέθησαν εναλλάξ ο μεν ειρηνοδίκης Πάρνωνος κ. Βασίλειος Χαραλαμποκίδης, ως τοιούτος, εις το ειρηνοδικείον Ορχομενού, ο δε ειρηνοδίκης Ορχομενού κ. Χ. Κόκκινος, ως τοιούτος, εις το ειρηνοδικείον Πάρνωνος».

3. ΦΕΚ 17/2-6-1847 : Στο εν λόγω ΦΕΚ πέραν της αναφοράς στην γνωστή «κινητικότητα» των δημοσίων υπαλλήλων της εποχής εκείνης, δημοσιεύεται Πίνακας του Πληθυσμού του Κράτους για τα έτη 1845 και 1846 και ως εκ τούτου το καθιστά ιδιαιτέρως σημαντικό. Αναφορικά με την κινητικότητα στους δημοσίους υπαλλήλους στην περιοχή μας παρατηρούμε ότι α) «Δια των από 18 και 23 Απριλίου τ.ε. Υ.Β. Διαταγμάτων διωρίσθησαν υγειονομικοί σταθμάρχαι ο μεν Εμ. Οικονόμου Αγίου Ανδρέου, ο δε Σταμ. Ι. Βάλβης Αστακού» β) «Δια των από 12 Μαίου Β. Διαταγμάτων….διωρίσθη δήμαρχος του δήμου Λιμναίου της επαρχίας Κυνουρίας ο Κύριος Παναγιώτης Γούνελος, δημαρχιακοί πάρεδροι οι κ.κ. Θεόδωρος Γ. Καλατζής, Λέοντας Μ. Τροχάνης, Νικαίος Σταματόπουλος…». Αναφορικά με τον πίνακα πληθυσμού του κράτους για τα έτη 1845 και 1846, παρατηρούμε ότι αυτός έχει συνταχθεί δια μεν το έτος 1845 επί τη βάσει της επισήμως ενεργηθείσης απογραφής των κατοίκων, δια δε το έτος 1846 επί τη βάσει του πληθυσμού του 1845 και τη προσθαφαιρέσει των κατά το έτος 1846 λαβουσών χώραν γεννήσεων και αποβιώσεων. Ειδικότερα, πέραν των άλλων (δηλ. των λοιπόν περιοχών του τότε Ελληνικού Κράτους-Βασιλείου) παρατηρούμε για τον Νομό Αρκαδίας ότι ο πληθυσμός των επαρχιών του έχει ως ακολούθως:

ΕΤΟΣ 1845                                             ΕΤΟΣ 1846

Μαντινείας                 35.203 κατ.                                              35.946 κατ.

Κυνουρίας                24.063 κατ.                                              24.394 κατ.

Γόρτυνος                   40.215 κατ.                                               40.746 κατ.

Μεγαλοπόλεως         11.906 κατ.                                               12.132 κατ.

Ως εκ τούτων δηλαδή προκύπτει ότι η επαρχία Κυνουρίας ήταν η 3η κατά σειρά σε πληθυσμιακή δυναμικότητα επαρχία του τότε Νομού Αρκαδίας, ενώ 1η ήταν η τότε επαρχία Γόρτυνος και τελευταία (4η) η επαρχία Μεγαλοπόλεως. Παρατηρούμε επίσης ότι το σύνολο του πληθυσμού του τότε Ελληνικού Κράτους σε 960.236 κατοίκους για το έτος 1845 και σε 973.383 κατοίκους για το έτος 1846. Ταυτόχρονα ο Νομός Αρκαδίας διέθετε για μεν το έτος 1845 έναν πληθυσμό που ανέρχονταν στις 111.387 κατοίκους, για δε το έτος 1846 ένα πληθυσμό ελαφρώς αυξημένο, ήτοι 113.221 κατοίκους. Το αξιοσημείωτο σε σύγκριση με την σημερινή εποχή είναι ότι ολόκληρη η Στερεά (μαζί με την Αττική και Βοιωτία διέθετα έναν πληθυσμό λίγο περισσότερο από τις 320.000 κατοίκους, ενώ την ίδια χρονική στιγμή ο πληθυσμός της Πελοποννήσου ανερχόταν σε περισσότερους από 500.000 κατοίκους.

4. ΦΕΚ 25/9-8-1847 : Το συγκεκριμένο Φύλλο της ΕτΚ επιλέχθηκε διότι δύο δημοσιευμένα σ’ αυτό Βασιλικά διατάγματα αφορούν στην γνωστή αποστασία του υποστρατήγου Ν. Κριεζιώτου εναντίον του Όθωνα. Ειδικότερα στο ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται α) το από 2-8-1847 διάταγμα του Όθωνα «Περί αποκαστάσεως της δημοσίου ευταξίας κατά την Εύβοιαν» με το οποίο ο Βασιλιάς διορίζει «Διοικητήν των ενεργούντων κατά του αποδράσαντος των Φυλακών Χαλκίδος υποδίκου υποστρατήγου Νικολάου Κριεζιώτου τμημάτων του Ημετέρου στρατού» και β) το από 5-8-1847 διάταγμα του Όθωνα «Περί αποκλεισμού διαφόρων θέσεων της νήσου Ευβοίας» με το οποίο ο Βασιλιάς διατάσσει τον αποκλεισμό της Έυβοιας προκειμένου να αντιμετωπίσει τον διαφυγόντα στα μέρη εκείνα στασιαστή Ν. Κριεζιώτη (« Έχοντες υπόψιν ότι ο υποστράτηγος Ν. Κριεζιώτης αποδράς εκ των εν Χαλκίδι φυλακών, όπου ήτο προφυλακισμένος δυνάμει δικαστικού εντάλματος, ύψωσε την σημαίαν της αποστασίας, στρατολογών άνευ αδείας της Κυβερνήσεως, καταλαμβάνων θέσεις και κατασκευάζων οχηρώματα, προς τον σκοπόν του να διαταράξη την κοινήν ησυχίαν και ασφάλειαν ……….»). Περαιτέρω στο ίδιο ως άνω ΦΕΚ περιέχονται οι γνωστές αγγελίες αναφορικά με τα δρώμενα στην δημόσια διοίκηση. Ξεχωρίζουμε τις ακόλουθες αναφορές: α) «Διά του από 29 Μαϊου ε.ε. Β. Διατάγματος ο ειρηνοδίκης Τριπόλεως κ. Γ. Ιωαννίδης μετετέθη ως τοιούτος εις την κενήν θέσιν του ειρηνοδίκου Άστρους, ο δε κ. Ζαχ. Νικολόπουλος διωρίσθη ειρηνοδίκης Τριπόλεως» και β) «Δια του από 17 του αυτού μηνός και έτος Β. Διατάγματος απηλάχθη των χρεών του ειρηνοδίκου Άστρους ο διορισθείς δήμαρχος Θυρίας κ. Ιω. Γ. Σκριπάνης».

5. ΦΕΚ 27/4-9-1847 : Το συγκεκριμένο Φύλλο της ΕτΚ επιλέχθηκε για παρουσίαση επειδή αφορά στην ασθένεια και τον θάνατο του τότε Προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου (σήμερα τον ονομάζουμε πρωθυπουργό) Ιωάννη Κωλέττη, δηλαδή τον άνθρωπο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στα πρώτα βήματα συγκρότησης του νέου Ελληνικού Κράτους. Στο εν λόγω φύλλο της ΕτΚ δημοσιεύεται λοιπόν το από 25-8-1847 διάταγμα του Όθωνα, με το οποίο, «ένεκα της ασθένειας» του Ιωάννη Κωλέττη, αναθέτει ο Βασιλιάς προσωρινά τα έργα του Υπουργού του Βασιλικού Οίκου και των Εξωτερικών σχέσεων στον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως υπουργό κ. Γεώργιο Γλαράκη. Ακολουθεί το από 31-8-1847 διάταγμα του Όθωνα με το οποίο διατάσσονται πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι, όπως πενθοφορήσουν επί 5νθημέρου για τον αποβιώσαντα στο μεταξύ πρόεδρον του Υπουργικού Συμβουλίου Ιωάννη Κωλέττη.

6. ΦΕΚ 28/6-9-1847 : Πρωθυπουργός ο Κίτσος Τζαβέλας. Στο συγκεκριμένο ΦΕΚ δημοσιεύεται το από 5-9-1847 διάταγμα του Όθωνα με το οποίο διορίζεται πλέον ως πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου (πρωθυπουργός) στην θέση του αποβιώσαντος Ι. Κωλλέτη, ο έως τότε υπουργός των στρατιωτικών κ. Κίτσος Τζαβέλλας.

7. ΦΕΚ 29/20-9-1847 : Στο συγκεκριμένο ΦΕΚ δημοσιεύεται μεταξύ άλλων α) το από 12-9-1847 διάταγμα του Όθωνα με το οποίο διορίζει πρόεδρο της Γερουσίας τον γερουσιαστή κ. Αναγνώστη Δελιγιάννη και β) το από 2-9-1847 διάταγμα του Όθωνα «περί διακοπής της διαταχθείσης πενθημέρου πενθηφορίας δια τον αποβιώσαντα κ. Ιωάννης Κωλέττην» και δη μόνον δια την 3η Σεπτεμβρίου 1847, ενώ όπως ρητά αναφέρεται στο διάταγμα αυτό η πενθηφορία επαναλαμβάνεται δια την επιούσαν.

8. ΦΕΚ 33/18-11-1847 : Το συγκεκριμένο ΦΕΚ επιλέχθηκε διότι σ’ αυτό δημοσιεύθηκαν τα βασιλικά διατάγματα του Όθωνα με τα οποία διορίσθηκαν ως Γερουσιαστές οι παλαιοί οπλαργηγοί και εν γένει πρωταγωνιστές του υπερ της ανεξαρτησίας αγώνα και δη του Νικηταρά (Νικήτα Σταματελόπουλου), του Α. Κριεζή, του Δ. Πλαπούτα, του Γρηγοράκη Τσανετάκη, του Αντ. Μαυρομιχάλη,  του Γεωργ. Νοταρά, του Ιωάννου Στάϊκου.

Πηγή: Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης