1841, συγχώνευση των Δήμων της Επαρχίας Κυνουρίας, κλπ

1.      ΦΕΚ 2/14-2-1841. Στο συγκεκριμένο ΦΕΚ στην σελίδα 10  δημοσιεύονται ΑΓΓΕΛΙΑΙ αφορώσαι την δημόσιον υπηρεσίαν ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουμε τα εξής σχετικά με μεταθέσεις υπαλλήλων: «….Ο μέχρι τούδε υποτελώνης Κέας Κύριος Λ.Χ. Ποριώτης, ως υποτελώνης εις Λεωνίδιον, αντί του Κυρίου Ν. Γκίκα μετατιθεμένου ως εφόρου εις Αρχοντικόν της Λακωνίας και  Ο μέχρι τούδε γραμματεύς του Οικονομικού επιτρόπου Λακεδαίμονος ως ελεγκτής του τελωνείου Άστρους αντί του Κυρίου Στραβοσκιάδου μετατιθεμένου εις άλλην θέσιν».

2.      ΦΕΚ 4/5-3-1841. Στο συγκεκριμένο ΦΕΚ δημοσιεύεται μεταξύ άλλων α) το διάταγμα έγκρισης συστάσεως της Εμπορικής Τράπεζας, β) διάταγμα περί διαλύσεως του εν Τριπόλει εκτάκτου Στρατοδικείου. Επίσης στο τμήμα με τις ΑΓΓΕΛΙΑΙ αφορώσαι την δημόσιον υπηρεσίαν ξεχωρίζουμε τα εξής: «Δια του από 17 Φεβρουαρίου (1 Μαρτίου) τ.ε. Β. Διατάγματος αι μέχρι τούδε δύω ναυτικαί Μοίραι του Βασιλείου συνεχωνεύθησαν εις μίαν υπό το όνομα ¨Ναυτική Μοίρα του Βασιλείου¨ η δε Μοίρα αύτη ετέθη ύπο την άμεσον διεύθυνσιν του πλοιάρχου α΄ τάξεως Κ. Κωνστ. Κανάρη, φέροντος τον τίτλον ¨Διευθυντής της Ναυτικής Μοίρας του Βασιλείου¨ και κέντρον της διαμονής του Διευθυντού επροσδιορίσθη ο λιμήν της Ναυπλίας….Ο Κ. Δ. Μπαρού μέχρι τούδε αρχιφύλαξ του σταθμού Τουλώνος μετετέθη ως τοιούτος εις το Τελωνείον Άστρους, αντί του εκεί αρχιφύλακος Ανδρέου Φαμιλιάρη, μετατιθέντος επίσης ως τοιούτου εις τον σταθμόν Τουλώνος…».

3.      ΦΕΚ 5/8-3-1841. Στο ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται το διάταγμα της 27 Νοεμβρίου (9 Δεκεμβρίου) 1840 δια του οποίου συγχωνεύονται οι μέχρι τότε δήμοι της επαρχίας Κυνουρίας. Συγκεκριμένα κατά το εν λόγω διάταγμα «Οι μέχρι τούδε υπάρχοντες δώδεκα δήμοι της επαρχίας Κυνουρίας, μετασχηματίζονται μόνον εις οκτώ, οίον εις τον των Δολιανών, Τανίας Πάρνωνος, Θυρέας, Βρασιών, Γλυπείας, Σελινούντος και Λιμναίου, ως λεπτομερέστερον καταφαίνεται εις τον εγκλειόμενον ενταύθα πίνακα της συγχωνεύσεως των δήμων της επαρχίας ταύτης».  Πράγματι στην σελίδα 45 του άνω ΦΕΚ υφίσταται πίνακας της συγχώνευσης των Δήμων της επαρχίας Κυνουρίας στον οποίο εκτίθεται η παλαιός σχηματισμός των δήμων καθώς και ο νέος. Από την αντιπαραβολή των σχετικών σχηματισμών (παλαιού και νέου) του πίνακα αυτού προκύπτει λοιπόν ότι τότε καταργήθηκαν (συγχωνεύθηκαν) οι εξής Δήμοι της επαρχίας Κυνουρίας: α) Ο Δήμος Βερβαίνων (που εντάχθηκε στον Δήμο Δολιανών), β) Ο Δήμος Πλατανούντος (που εντάχθηκε στον Δήμο Θυρέας, γ) Ο Δήμος Σιταίνης (που εντάχθηκε στον Δήμο Βρασιών) και δ) Ο Δήμος Μαριού (που εντάχθηκε στον Δήμο Σελλινούντος). Περαιτέρω από τον πίνακα αυτόν πληροφορούμαστε τις έδρες των νέων Δήμων καθώς και τα χωριά που απαρτίζουν τους νέους αυτούς Δήμους. Έτσι λοιπόν ορίστηκε ως πρωτεύουσα του Δήμου Δολιανών: τα Δολιανά, ως πρωτεύουσα του Δήμου Τανίας: το Καστρί, ως πρωτεύουσα του Δήμου Πάρνωνος ο Άγιος Πέτρος, ως πρωτεύουσα του Δήμου Θυρέας: ο Άγιος Ιωάννης το θέρος, τον δε χειμώνα το Άστρος (σημερινό Παράλιο Άστρος), όπως επί λέξει αναφέρεται στο ΦΕΚ αυτό, ως πρωτεύουσα του Δήμου Βρασιών: ο Πραστός το θέρος, τον δε χειμώνα ο Άγιος Ανδρέας (όπως επί λέξει αναφέρεται στο ΦΕΚ αυτό). Επίσης βλέπουμε στον πίνακα αυτόν ότι: α) τον Δήμο Δολιανών συγκροτούσαν εκτός από τα Δολιανά, τα Βέρβενα, τα Κούτρουφα και τα Πηγαδάκια, β) τον Δήμο  Τανίας το Καστρί, γ) τον Δήμο Πάρνωνος ο Αγιος Πέτρος και τα Βούρβουρα, δ) τον Δήμο Θυρέας ο Άγιος Ιωάννης, η Μελιγού, το Άστρος και ο Πλάτανος, ε) τον Δήμο Βρασιών, ο Πραστός, το Κορακοβούνι, ο Άγιος Ανδρέας και η Σίταινα. Βλέπουμε ακόμα ότι  το Λεωνίδιο ήταν η πρωτεύουσα του τότε υφιστάμενου Δήμου Λιμναίου τον οποίο συγκροτούσαν, εκτός από το Λεωνίδιο, ο Τυρός και τα Μέλανα. Στον ίδιο πίνακα αναφέρονται και οι αποστάσεις των χωριών εκάστου Δήμου από την πρωτεύουσα του Δήμου, μετρούμενες όχι όμως σε χιλιόμετρα, αλλά σε χρόνο διαδρομής καθώς επίσης και ο πληθυσμός χωρίς να είναι σαφές εάν ο αναφερόμενος πληθυσμός αφορούσε στην πρωτεύουσα μόνο του Δήμου ή ολόκληρο τον Δήμο. Έτσι στο Λεωνίδιο αναφέρεται ως πληθυσμός 4.624 άτομα (ο πολυπληθέστερος Δήμος). Στον Δήμο Θυρέας αναφέρεται πληθυσμός 2.059 άτομα, στον Δήμο Δολιανών 2.845 άτομα, τον Δήμο Τανίας 2.845 άτομα, στον Δήμο Πάρνωνος 2.582 άτομα, στον Δήμο Βρασιών 1.915 άτομα. Περισσότερες λεπτομέρειες για χωριά όπως ο Κοσμάς (έδρα Δήμου Σελλινούντος), η Καστάνιτσα (Καστάνιτζα), Αγ. Βασίλης, Τσιτάλια κλπ βλ. τον ανωτέρω πίνακα.

4.      ΦΕΚ 6/30-3-1841. Στο ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται μόνο ο νόμος «Περί συστάσεως Εθνικής Τραπέζης».

5.      ΦΕΚ 8/11-4-1841. Στο ΦΕΚ αυτό δημοσιεύονται α) το διάταγμα περί εγκρίσεως του κανονισμού της Εθνικής ελληνικής τραπέζης και β) ο Κανονισμός της εθνικής ελληνικής τραπέζης.

6.      ΦΕΚ 18/22-9-1841. Στο ΦΕΚ αυτό στο τμήμα με τις ΑΓΓΕΛΙΑΙ αφορώσαι την δημόσιον υπηρεσίαν παρατηρούμε για μια ακόμη φορά την μεγάλη «κινητικότητα» στα πρόσωπα της δημόσια διοίκησης και της δικαιοσύνης. Γνωστά ονόματα της περιοχής βρίσκονται μέσα στις αγγελίες αυτές. Για παράδειγμα βλέπουμε ότι «Εις την κενή θέσιν του γραμματέως του ειρηνοδικείου Ναυπλίας μετετέθη ο Ανδρέας Δανόπουλος, ήδη γραμματεύς του ειρηνοδικείου Άργους. Γραμματεύς του ειρηνοδικείου Άργους διωρίσθη ο Κ. Δ. Σαρριγιάννης….Δια Β. Διατάγματος από 28 Αυγούστου (9 Σεπτεμβρ.) ε.ε. ο πρωτοδίκης Κ. Κυριάκος Μαρούδης μετετέθη από Τριπόλεως εις Σπάρτην, αντί του Κ. Χριστοδούλου Ιωάννου μετατιθέντος ήδη εις Νάυπλιον, πρωτοδίκης δε εις Τρίπολην διωρίσθη ο Κ. Παναγιώτης Καλαμαριώτης πρώην δικαστικός υπάλληλος……Ο μέχρι τούδε αρχιφύλαξ του τελωνείου Άστρους Δ. Μπαρού, ως τοιούτος εις το τελωνείον Γυθείου και ο μέχρι τούδε αρχιφύλαξ του τελωνείου Γυθείου Δ. Κουλάτζης, ως τοιούτος εις το υποτελωνείον Άστρους…..Ο Κ. Δ. Μαρούδης ειρηνοδίκης Ύδρας. Μετετέθη ως τοιούτος εις την κενήν θέσιν του ειρηνοδίκου Κορίνθου».

7.      ΦΕΚ 21/17-10-1841. Στο ΦΕΚ αυτό μεταξύ άλλων δημοσιεύεται ο νόμος «Περί τιμωρήσεως των κατά την ανάκρισιν ψευδομαρτυρούντων» καθώς επίσης και τα διατάγματα «Περί αλλαγής της ονομασίας των αρχών του Πανεπιστημίου» και «Περί εκλογής του Πρυτάνεως κτλ του Πανεπιστημίου». Το ΦΕΚ αυτό συνοδεύουν επίσης και δύο έκτακτα παραρτήματα. Στο πρώτο από τα έκτακτα αυτά παραρτήματα παρατηρούμε στις αγγελίες για την δημόσια υπηρεσία την αναφορά ότι «Δια του από 11 (13) Οκτωβρίου ε.ε. Β. Διατάγματος μετετέθησαν εναλλάξ οι ελεγκταί των τελωνείων Άστρους και Ειδαύρου Λιμηράς Κ. Ματθαίος Μοσχάτος, Κ. Κ. Χαραμής, ο μεν πρώτος εις Επίδαυρον Λιμηράν, ο δε δεύτερος εις Άστρος». Στο δεύτερο από τα έκτακτα αυτά παραρτήματα παρατηρούμε ότι ο Οθωνας παρασημοφόρησε τους α) Ι. Ρίζο (Επί των εξωτερικών γραμματέα της επικρατείας), β) Β. Πετμεζάν και Ι. Μακρυγιάννην (συνταγματάρχες).

8.      ΦΕΚ 25/19-12-1841. Στο ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται μεταξύ άλλων και το διάταγμα με το οποίο θεσπίζεται ο Άγιος Πέτρος ως μόνιμη έδρα του Ειρηνοδικείου Πάρνωνος: «Το ειρηνοδικείον Πάρνωνος, το οποίον μέχρι τούδε έδρευεν κατά μεν τους μήνας του θέρους εις ¨Αγιον Πέτρον, κατά δε τους μήνας του χειμώνος εις τα Δολιανίτικα Καλύβια, θέλει του λοιπού εδρεύει διηνεκώς εις Άγιον Πέτρον».

Πηγή: Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης