1845, μία επιστολή «αλλάζει» την έδρα της Επαρχίας Κυνουρίας

Το παρακάτω έγγραφο είναι μία επιστολή του Εμμανουήλ Χ. Τσούχλου, πληρεξούσιου του Λεωνιδίου και πολιτικού «φίλου» του τότε Πρωθυπουργού Ιωάννη Κωλέττη, η οποία ως φαίνεται, εκ του αποτελέσματος, στάθηκε ικανή να αλλάξει τον «ρουν της ιστορίας», δηλαδή να μεταφέρει την έδρα της επαρχίας Κυνουρίας  από το Άστρος (σημερινό Παράλιο Άστρος) στο Λεωνίδιο.

Η επιστολή έχει ημερομηνία 15 Νοεμβρίου 1845 και η απάντηση του Κωλέττη ήρθε στις 20 Δεκεμβρίου 1845, βλέπε εδώ, την «αντανακλαστική!!» αντίδραση του Πρωθυπουργού (Ιωάννη Κωλέττη) θα την ζήλευαν!! και οι σύγχρονοι του.

Η επιστολή έχει ως εξής:

«Εξοχότατε

Αθήνας τη 15 Νοεμβρίου 1845

Μην λαβόντες καιρόν ίσως ένεκα των ασχολιών σας να μου επιτρέψετε ολίγον να σας ομιλήσω προφορικώς τα αφορώντα τα της επαρχίας μου, ενόμισα χρέος να σας τα εκθέσω δια της παρούσης μου, νομίζων (…) αποφασίσετε περί την επαρχίαν.

Η επαρχία μας ως γνωρίζετε εκ του προλαβόντος Νομαρχιακού αξιώματος ήτο εις δύο διηρημένη εκ των Πρασιών και της Κυνουρίας, εκ των οποίων εκ μεν πρώτης πρωτεύουσα ήτο το Λεωνίδιον εκ δε δευτέρας χειμερινή μεν έδρα το Άστρος, θερινής δε ο Άγιος Πέτρος. Των επαρχιών δε τούτων ενωμένων η πρωτεύουσα έπρεπε να είναι το Λεωνίδιον, δια δε τας άλλας ιδιότητας, διότι είναι πολυανθρωποτέρα των άλλων πόλεων της επαρχίας, συγκεκριμένα εκ 1100 οικογενειών, σχεδόν το ¼ των κατοίκων της όλης επαρχίας.

Αλλά ας μην αφήσουμε επί του παρόντος (…) εκ της λοιπής επαρχίας, είμαστε σύμφωνοι με τους λοιπούς συναδέλφους μου και σας παρακαλούμε του να ορισθεί έδρα χειμερινή το Λεωνίδιον, δια τους 6 μήνας από της πρώτης Σεπτεμβρίου μέχρι της πρώτης Μαΐου, θερινή δε ο Άγιος Ιωάννης και ούτω συμβιβάζονται τα συμφέροντα της επαρχίας.

Η επαρχία Κυνουρίας μετά των Πρασιών είναι μία των μεγαλυτέρων επαρχιών έχουσα πολλούς αγώνες και θυσίες, αλλά στρατιωτικώς και πολιτικώς ήτο διηρημένη. Επιθυμούμαι τουλάχιστον σε αυτό που εξέφρασα να μην ανεχτείτε να την αφήσετε παραπονούμενην, συμπεριελάβατε εκ του καταλόγου των ορισθησομένων Επάρχων και ενός εκ της επαρχίας μου δια του γραμματέως του.

Δια την θέσιν του Επάρχου σας ενημερώνω τα δύο ονόματα, τον κ. Γεώργιον Παπαδόπουλον ή τον Δημήτριον Αποστολίδην, ο πρώτος είναι γαμβρός του συναδέλφου μου Κώστα Χατζηπαναγιώτου, ιατρός με ιδέας (…) διαπρέψας εις Ναύπλιον ως Πρωτοδίκης; και (…) 14 έτη (…), φέρων μεθ’ εαυτού επίσημον ευρωπαϊκόν δίπλωμα. Ο δε δεύτερος γνωρίζει καλώς την γλώσσα μας. Δια δε την θέσιν του γραμματέως του τον Δήμον Θ. Αρκουδάρη, χρηματίσαντος άλλοτε υπογραμματεύς της Διοικήσεως Λακεδαίμονος και γραμματεύς της Δημαρχίας επί 10 έτη.

Δια δε Έπαρχον της ιδίας επαρχίας μου σας παρακαλώ να φροντίσετε να είναι άνθρωπος με πείραν παλιά του αξιώματος του και τοιούτον ήθελε κομίσει ευτυχίαν της επαρχίας μας αι απολαμβάνει ή τον Γεώργιον Οικονομίδην ή τον Δαρειώτην ή τον (…)….

Ο φίλος σας

Εμμανουήλ Χ. Τσούχλος

Προς τον εξοχώτατο

Κ.κ. Ιωάννην Κωλέττην

Πρωθυπουργόν»

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρωτότυπο της επιστολής.

Πηγές: Ακαδημία Αθηνών, Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης