1881, βουλευτικές εκλογές στο Δήμο Τανίας (Καστρί Κυνουρίας)

Το έγγραφο, που θα δείτε παρακάτω, είναι το πρακτικό της ψηφοφορίας για την εκλογή βουλευτών στο Β! εκλογικό τμήμα του Δήμου Τανίας (Καστρί).

Από το ντοκουμέντο βγαίνουν τα εξής συμπεράσματα:

  1. Οι εν λόγω βουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν στις 20 Δεκεμβρίου 1881.
  2. Πρωθυπουργός ήταν και παρέμεινε μέχρι τον Μάρτιο του 1882 ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος.
  3. Για την ιστορία η Επαρχία Κυνουρίας εξέλεξε 4 βουλευτές, τους εξής: Καρδαρά, Τσιβανόπουλο, Χατζηπαναγιώτη και Χριστόπουλο.
  4. Η ψηφοφορία έγινε στο Ναό του Αγίου Ιωάννου, πιθανότατα στον Καράτουλα. Ήταν σύνηθες, εκείνη την περίοδο, οι ψηφοφορίες να γίνονται στους Ναούς.
  5. Περιττό να πούμε ότι ψήφισαν μόνο άνδρες.
  6. Ο αριθμός των ψηφοφόρων έφτασε τους 311, αναφέρονται όλα τα ονόματα.

Το πρακτικό ψηφοφορίας έχει ως εξής:

«..Εν Καστρίω σήμερον την εικοστήν του Μηνός Δεκεμβρίου του 1881, ημέραν Κυριακήν και ώρα πέμπτην και ημίσειαν Μ.Μ. και εν τω Ιερώ Ναώ Αγίου Ιωάννου ένθα ενεργείται η Βουλευτική εκλογή του Β! Τμήματος του Δήμου Τανίας, του υποφαινόμενου μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής, αφού κατ’ επανάληψιν δια κύρηκος εκυρήξαμεν έξωθεν και έσωθεν της θύρας του αυτού Ναού εάν υπάρχουν και άλλοι ψηφοφόροι να ψηφίσουν και δεν προσήλθε κανείς, εκυρήξαμεν την λήξιν της ψηφοφορίας παρουσία του Δικαστικού Αντιπροσώπου Ιωάννου Μακρινο..? Εψήφισαν εν όλω εν τω τμήματι τούτο εκλογείς ψηφοφόροι τριακόσιοι έντεκα Αριθ. 311. Μετά τούτο εκλείσαμεν τα κιβώτια των καλπών διά τριών κλείθρων εξόν το μεν παρεδόθη εις τον Δικαστικόν Αντιπρόσωπον, το έτερον προς τον Πρόεδρον της Εφορευτικής Επιτροπής και το τρίτο προς την Εφορευτικήν Επιτροπήν την μειοψηφήσασα εις τον Λάμπρον Γ. Χρόνην, ίνα προβούμε εις την Διαλογήν.

Υπογράφεται ως έπεται:

Η Εφορευτική Επιτροπή

Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος

Οι Αντιπρόσωποι των Υποψηφίων..»

Συνεχίζεται

Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους