Η «αθέτηση» του βασικότερου όρου της διαθήκης του Εμμανουήλ Ζαφειρόπουλου από την Κοινότητα Παραλίου Άστρους

Ο Εμμανουήλ Ζαφειρόπουλος* (1839 – 1918) ήταν γιός του Παναγιώτη Ζαφειρόπουλου ή Άκουρου, σε χειρόγραφη διαθήκη πού συνέταξε το 1916, δύο χρόνια προτού αποβιώσει, αναφέρει τα εξής:

-Ο υποφαινόμενος Εμμανουήλ Ζαφειρόπουλος ή Άκουρος, εκ Παραλίου Άστρους… την 24 Ιουλίου 1916 εν Πειραιεί και εντός του Πρακτορείου της Ρουμανικής Ατμοπλοΐας ευρισκομένης κατοικίας μου συντάσσω την παρούσαν διαθήκην μου. «Μολονότι κατά τον μακρόν βίον μου και από νεαράς ηλικίας μου, μακράν της πατρίδος μου Ελλάδος διαμείνας, ως επί πολλά έτη εργασθείς υπερανθρώπως και τιμίως, εν τούτοις δεν κατώρθωσα ν’ αποκτήσω αξίαν λόγου περιουσίαν τούτου ένεκεν δεν μου επιτρέπετο να έλθω εις γάμου κοινωνίαν ότε ήμην εις μικροτέραν ηλικίαν σήμερον (76 ετών)…συνέχεια

Από την ανάγνωση του παραπάνω έγγραφου προκύπτουν πολλά!! αλλά ο βασικότερος όρος, για το προβλεπόμενο μνημείο, πάνω στο τάφο του Άκουρου, ουδέποτε πραγματοποιήθηκε, αντί αυτού καταστράφηκε και ο τάφος που προϋπήρχε.

Σ.Σ: Τα οστά του Άκουρου, σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες, έχουν μεταφερθεί στο οστεοφυλάκιο του Προδρόμου, μένει ο εντοπισμός τους και η φύλαξη τους, σε πρώτη φάση, στα γραφεία της «πρώην» Κοινότητας Παραλίου Άστρους.

 Πηγές: Γενικά Αρχεία του Κράτους, ΘΥΡΕΑΤΙΚΑ τόμος Δ.

*Ο Εμμανουήλ Ζαφειρόπουλος παρουσιάζεται ως Εμμανουήλ Άκουρος, με αύξοντα αριθμό 579, στον εκλογικό κατάλογο του 1881.