1846, η Αρκαδία ο μεγαλύτερος Νομός της Πελοποννήσου (σε πληθυσμό)

Νομός Αρκαδίας

1. ΦΕΚ 6/19-3-1846. «…..Δια του από 7 Νοεμβρίου π.ε. Β. Διατάγματος απελύθη της υπηρεσίας ο Ειρηνοδίκης Βονίτζης Αθ. Φραγκαθούλης και διωρίσθη αντ’ αυτού ο Αθαν. Παναγιωτιάδης. Τη αυτή ημερομηνία διωρίσθη Ειρηνοδίκης Άστρους ο Κ. Ι.Γ. Σαρίγιαννης».

2. ΦΕΚ 7/3-4-1846. Στο συγκεκριμένο ΦΕΚ δημοσιεύεται το διάταγμα (που μαζί με τον Όθωνα συνυπογράφει και ο Κωλέττης ως αρμόδιος Υπουργός) «Περί μνημοσύνου των υπερ αυτονομίας της πατρίδος αποθανόντων Ελλήνων και Φιλελλήνων». Πρόκειται για την ανακήρυξη της 25ης Μαρτίου ως επίσημης ημέρας μνημοσύνου  (δεν την ονόμαζαν Εθνική Εορτή) όλων όσων έπεσαν κατά την επανάσταση του ΄21. Παρατηρούμε ότι στο άρθρο 2 του εν λόγω διατάγματος ως τόπος της τελετής του μνημοσύνου ορίζεται «…το μέρος, όπου ενεταφιάσθησαν τα οστά του αοιδήμου Καραϊσκάκη και των λοιπών εις τα πέριξ των Αθηνών…ηρωικώς πεσόντων».

3. ΦΕΚ 9/8-5-1846. Στο συγκεκριμένο ΦΕΚ δημοσιεύεται ο νόμος «Περί της Ορκωδοσίας των πολιτών». Κατά το άρθρο 1 προεβλέπεται ότι : Όλοι οι ενήλικες Έλληνες οι ιθαγενείς ή αποκτήσαντες το δικαίωμα της ιθαγένειας θέλουν δώσει των ακόλουθον όρκον «Ορκίζομαι να φυλάττω πίστιν εις την Πατρίδα και εις τον Βασιλέα, υπακοήν εις το σύνταγμα και εις τους Νόμους του Βασιλείου και να εκπληρώ ευσυνειδύτως τα του πολίτου καθήκοντα». Κατά το άρθρο 2 προβλέπεται ότι: «Ο όρκος θέλει δοθή εντός εκκλησίας επί του Ιερού Ευαγγελίου ενώπιον της δημοτικής αρχής και του ανήκοντος ιερέως…»

4. ΦΕΚ 14/7-6-1846. Στο συγκεκριμένο ΦΕΚ δημοσιεύεται ο νόμος «Περί διοργανισμού των Υπουργείων». Ο Κωλέτης με τον νόμο αυτόν συνεχίζει τις αλλαγές και την αναδιοργάνωση του Κράτους. Επίσης στο ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται διάταγμα «Περί διορισμού Επάρχων και Επαρχιακών Γραμματέων». Σύμφωνα με το διάταγμα αυτό στην Κυνουρία διορίζεται ως γραμματέας Επάρχου ο νύν υπογραμματέας της Νομαρχίας Αργολίδας και Κορινθίας Κ. Γ. Τριαντάφυλλος.

5. ΦΕΚ 15/10-6-1846. Στο συγκεκριμένο ΦΕΚ δημοσιεύεται ο νόμος «Περί συστάσεως γεωργικού σχολείου εις Τίρυνθαν». Σημειώνεται δε ότι παράρτημα του εν λόγω γεωργικού σχολείου αποτέλεσε αργότερα το Αγροκήπιο του Άστρους.

Στο ίδιο παραπάνω ΦΕΚ δημοσιεύεται επίσης ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ανά επαρχία για το διάστημα από 1839 έως και 1844.

Από τον πίνακα αυτόν πληροφορούμαστε λοιπόν ότι ο πληθυσμός της Κυνουρίας είχε ως εξής, ανά έτος:

ΕΤΟΣ       :            1839          1840       1841       1842        1843       1844

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:    21.980       22.745     21.900    21.983     22.770    23.359

Επίσης από τον παραπάνω πίνακα πληροφορούμαστε ότι ο πληθυσμός κατά νομούς το έτος 1844 (τελευταία χρονιά της μέτρησης) είχε διαμορφωθεί ως εξής:

               -Κυκλάδων                           → 120.144 κάτοικοι

               -Αχαΐας και Ήλιδας               → 112.428 κάτοικοι

               -Αρκαδίας                             → 108.781 κάτοικοι

               -ΑργολιδοΚορινθίας              → 100.822 κάτοικοι

               -Μεσσηνίας                          →  97.505 κάτοικοι

               -Ακαρνανίας και Αιτωλίας     →  90.495 κάτοικοι

               -Αττικοβοιωτίας                    →   84.338 κάτοικοι

               -Λακωνίας                             → 78.945 κάτοικοι

               -Φθιώτιδας και Φωκίδας       →  75.435 κάτοικοι

               -Ευβοίας                               →  61.402 κάτοικοι

Είναι δηλαδή φανερό από τα παραπάνω ότι ο τότε νομός Αρκαδίας ήταν 3ος σε πληθυσμό νομός στο τότε Βασίλειο (που τα βόρεια σύνορά του δεν εκτείνονταν πέρα από την Λαμία) και 2ος σε πληθυσμό στην Πελοπόννησο πίσω από τον τότε νομό Αχαΐας και Ήλιδας (Ηλείας) που ήταν συνενωμένοι και μάλιστα υπολειπόταν αυτών σε πληθυσμό μόλις περί τις 4.000 κατοίκους. Εξίσου σημαντικό είναι ότι ο πολυπληθέστερος νομός του τότε Βασιλείου ήταν οι Κυκλάδες (120.000 κάτοικοι).

6. ΦΕΚ 18/2-7-1846. Στο ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται ο νόμος «Περί εκτελέσεως της θανατικής ποινής».

Βλ. άρθρο 1:

-Η θανατική ποινή εκτελείται δια της λαιμητόμου, ή δια τουφεκισμού.

-Η περιουσία του εις θάνατον καταδικασθέντος άμα δημοσιευθείσης της τελεσιδίκου αποφάσεως, ανήκει εις τους κληρονόμους του.

– Ο ίδιος δε (ο εις θάνατον καταδικασθείς) από της στιγμής ταύτης καθίσταται ανίκανος να διαθέση και πάσα πράξις αφορώσα συμβόλαιον τι μεταξύ αυτού και ζώντων είναι άκυρος.

– Το σώμα του ενταφιάζεται ησύχως και άνευ τινός πομπής διά της αστυνομίας, ειμπορεί δε και κατ’ έγκρισιν της ιδίας αρχής και να παραδοθή ζητηθέν εις χείρας των συγγενών δια να ενταφιασθή παρ’ αυτών με άκραν σιγήν.

7. ΦΕΚ 19/23-7-1846. Στο ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται ο νόμος «Περί της συμπληρώσεως του στρατού δια το έτος 1846». Από τις διατάξεις του νομοθετήματος αυτού πληροφορούμαστε ότι οι νεοσύλλεκτοι για το έτος 1846 ήταν 842 άτομα.

Στο ίδιο ΦΕΚ δημοσιεύεται ο νόμος «Περί περιθάλψεως των εκ του σεισμού Μεσσηνίων» και δίδονται οδηγίες «Προς την επί των Θυσιών και αγώνων εξεταστικήν Επιτροπήν» βλ. ειδικότερα στα ΦΕΚ τον κατάλογο των θεμάτων:

α) Περί χορηγήσεως σταθερού πόρου ζωής εις τα χήρας και τα ορφανά των υπέρ πατρίδος πεσόντων.

β) Περί αντιβραβεύσεως των συνεισενεγκόντων προς θεραπείαν των χρηματικών αναγκών της Ελλάδος.

γ) Περί αμοιβής των προφανώς δυστυχησάντων.

δ) Περί πληρωμής μισθών των αποτελεσάντων μέρος των φρουρών Μεσολογγίου και Ανατολικού…

ε) Περί περιθάλψεως και ανταμοιβής εις τους άχρι τέλους εν τη Ακροπόλει των Αθηνών αθλήσαντας και εις τας χήρας και τα ορφανά των υπερ αυτής αποθανόντων.

στ) Περί δικαιωμάτων αποζημιώσεως αποκτηθέντων κατά τον αγώνα παρά των νήσων Υδρας, Σπετζών και Ψαρρών.

ζ) Περί αποζημιώσεως του στρατιωτικού σώματος του Μεσολογγίου του υπό την διεύθυνσιν του αοιδήμου Καραϊσκάκη και των στρατιωτικών σωμάτων της Πελοποννήσου, της Στερεάς και των Νήσων και των οπλαρχηγών αυτών.

η) Περί αποζημιώσεως των πλοιάρχων των τριών ναυτικών νήσων.

θ) Περί αποζημιώσεων των πολιτικώς υπηρετησάντων.

ι) Περί αποζημιώσεως των πολιτών και κοινοτήτων, όσαι έχουν απαιτήσεις.

ια) Περί εξελέγξεως πάσης καταχρήσεως λαβούσης χώραν κατά το παρελθόν ως προς τας αποζημιώσεις και άλλας παραχωρήσεις

ιβ) Περί εξετάσεως των μη ληφθεισών διόλου υπ’ όψιν ή μη αποχρώντων δικαιωθεισών απαιτήσεων, περί Στρατιωτικών και Ναυτικών βαθμολογιών αξιωματικών ή υπαξιωματικών του αγώνος.

ιγ) Περί εξετάσεως των περί αριστείου του αγώνος κατά το Η ψήφισμα της εν Αθήναις εθνικής Συνελεύσεως της γ΄Σεπτεμβρίου.

8. ΦΕΚ 20/30-7-1846. Στο ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται το διάταγμα «Περί του συνοικισμού Θρακοβουλγάρων και Σέρβων», αλλά και ο Κανονισμός που ρυθμίζει τα θέματα των επί του συνοικισμού Θρακοβουλγάρων και Σέρβων οικιστών. Μέλη του συνοικισμού δύνανται να είναι όσοι ανήκοντες ως εκ της καταγωγής και της γεννήσεως εις τας ρηθείσες τρείς Ελληνικάς φυλάς των Θρακών, Βουλγάρων και Σέρβων και αποκτήσαντες την Ελληνικήν ιθαγένειαν.

9. ΦΕΚ 22/20-8-1846. Στο ΦΕΚ αυτό βλέπουμε στις αγγελίες σχετικά με την δημόσια υπηρεσία ότι δια του από 1 Ιουλίου β. Διατάγματος διωρίσθη γραμματεύς του Επαρχείου Κυνουρίας ο Γ. Σαριγιάννης, αντί του Γ. Τριανταφύλλου απαλαττομένου  της υπηρεσίας ταύτης.

10. ΦΕΚ 23/9-9-1846. Στο ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται το διάταγμα με το οποίο ο Πόρος ορίζεται ως ναύσταθμος Βασιλικός και ως θαλάσσιο ορμητήριο του κράτους.

11. ΦΕΚ 27/28-10-1846. Στο ΦΕΚ αυτό βλέπουμε στις αγγελίες σχετικά με την δημόσια υπηρεσία ότι Διά του από 11 Μαΐου ε.ε. Β Διατάγματος απελύθη της υπηρεσίας ο γραμματέας του ειρηνοδικείου Ψωφίδος Κ. Π. Θερμογιάννης και αντ’ αυτού μετετέθη ο γραμματέας του ειρηνοδικείου Άστρους Κ. Θ. Γαβριήλ. Γραμματεύς του ειρηνοδικείου Άστρους διωρίσθη ο Κ. Δημητριάδης. Ο γραμματεύς του ειρηνοδικείου Πάρνωνος Κ. Γ. Μαρούδης απελύθη της υπηρεσίας και διωρίσθη ο Κ. Ν. Μανόπουλος. Ωσαύτως απελύθη της υπηρεσίας ο γραμματεύς του ειρηνοδικείου Λεωνιδίου 9πρασσιών) Κ. Γ. Μουρτζουκίδης και αντ’ αυτού διωρίσθη ο Κ. Μ. Βρουτής.

12. ΦΕΚ 33/31-12-1846. Στο ΦΕΚ αυτό δημοσιεύονται διατάγματα περί συστάσεως τριών Γυμνασίων (σε Λαμία, Τρίπολη και Μεσολόγγι) καθώς και πλήθος νέων ελληνικών Σχολείων σε διάφορες άλλες πόλεις.

Πηγή: Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης