1843, ο θάνατος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, το Σύνταγμα Μακρυγιάννη, περί Εθνοφυλακής κ.λπ.

1.      ΦΕΚ 3/6-2-1843. Το συγκεκριμένο ΦΕΚ ξεκινά με την δημοσίευση του διατάγματος της 4ης Φεβρουαρίου «Περί της αποβιώσεως του Κ. Αντιστρατήγου Θ. Κολοκοτρώνη»…. Μαθόντες μ’ άκραν της ψυχής Ημών λύπην τον θάνατον του υπέρ πατρίδος τοσούτον αξίως αγωνισθέντος και εις τον θρόνον Ημών πιστοτάτου Αντιστρατήγου και συμβούλου Επικρατείας εις τακτική υπηρεσίαν Κ. Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, διατάττομεν να πενθηφορήσωσιν όλοι οι αξιωματικοί και λοιποί υπάλληλοι του Ημετέρου στρατού ξηράς επί τρείς ημέρας…. Στο ίδιο ΦΕΚ δημοσιεύεται μεταξύ άλλων και διάταγμα «Περί διορισμού και μεταθέσεως διαφόρων ειρηνοδικιακών υπαλλήλων» βλέπουμε στο με αριθμό 7 άρθρο ότι «Ο Κ. Α.Δ. Σαριγιάννης, γραμματεύς του ειρηνοδικείου Άργους, απολύεται της υπηρεσίας ένεκα αυτογνώμονος από της θέσεώς του απουσίας υπέρ το μήνα, διορίζεται δε γραμματεύς του ειρηνοδικείου Άργους ο Κ. Π. Θερμογιάννης, ήδη υπογραμματεύς του αυτού ειρηνοδικείου», και στο με αριθμό 12 ότι «Ο Κ. Κωνσταντίνος Οικονομίδης γραμματεύς του ειρηνοδικείου Ορχομενού απολύεται της υπηρεσίας διορίζεται δε αντ’ αυτού ο Κ. Ι. Γ. Σαρηγιάννης, ήδη πάρεδρος του ειρηνοδικείου Άστρους».

2.      ΦΕΚ 8/22-3-1843. Στο συγκεκριμένο ΦΕΚ δημοσιεύεται ο Νόμος περί οργανισμού των τελωνείων του κράτους. Με το άρθρο 12 του εν λόγω νόμου ορίζονται τα εξής: «Των από τα εκτός της Επικρατείας κομιζομένων εμπορευμάτων συγχωρείται η τελώνισης και εισαγωγή μόνων των τελωνείων. Εξαιρετικώς δε, χάριν ευκολίας του εμπορίου και δια των εξής υποτελωνείων: Αιγίνης, Αιγίου, Αμοργού…….., Άστρους, Γαλαξειδίου, Επιδαυρου Λιμηράς….». Επομένως γίνεται αντιληπτό ότι παρόλο που οι τελωνειακές αρχές του Άστρους είχαν πλέον υποβιβασθεί εν σχέση με το παρελθόν (σε υποτελωνείο) εν τούτοις δια μέσου του Άστρους εξακολουθούσε επισήμως να γίνεται εισαγωγή προϊόντων από το εξωτερικό (εκτελωνισμός). Το Άστρος (σημερινό Παράλιο Άστρος) αποτελούσε δηλαδή σημαντικό εμπορικό σταθμό του τότε Βασιλείου.

3.      ΦΕΚ 11/8-4-1843. Στο ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται διάταγμα «Περί μετατροπής του μισθού των διαθεσίμων αξιωματικών του Ναυτικού εις πρόσκτησιν εθνικών κτημάτων». Η μετατροπή αυτή όπως ορίζεται από τις διατάξεις του εν λόγω διατάγματος συνίσταται στην παραίτηση των αξιωματικών από του μισθού τους (εφόσον το επιθυμούσαν). Προφανώς το κράτος είχε δυσχέρειες και έλλειψη ρευστού…….  Δημοσιεύεται επίσης διάταγμα «Περί τελωνίου των εισαγομένων και εξαγομένων δημητριακών καρπών εις το Κράτος».  Το διάταγμα αυτό είναι χαρακτηριστικό των δυσχερειών της εποχής και της αδυναμίας της εγχώριας γεωργικής παραγωγής να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες του πληθυσμού. Βλέπουμε λοιπόν ότι γινόταν εκτεταμένη εισαγωγή από το εξωτερικό σιταριού, σίκαλης, καλαμποκιού, αραβόσιτου, κριθαριού, βρώμης. Ακολουθεί έτερο διάταγμα «Περί κρατήσεως εκ των μισθών των υπαλλήλων». Η αιτιολογική έκθεση του εν λόγω διατάγματος είναι αξιοπρόσεκτη: «Θεωρούντες ότι αι σημεριναί πρόσοδοι του κράτους δεν επαρκούν εις τας σημερινάς δημοσίους δαπάνας, και επομένως ότι, εκτός των άλλων οικονομιών, είναι ανάγκη να περιορισθώσιν αναλόγως και αι μισθοδοσίαι των δημοσίων υπαλλήλων, και θέλοντες να συνδυάσωμεν το υπό της ανάγκης υπαγορευόμενον τούτον μέτρον με την οποίαν λαμβάνομεν πρόνοιαν περί του μέλλοντος των δημοσίων υπαλλήλων τούτων και των οικογενειών αυτών».

4.      ΦΕΚ 18/16-6-1843. Στο ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται καταρχήν διάταγμα  «Περί σχηματισμού και διαιρέσεως των τελωνείων του Κράτους». Μία ακόμα αναδιοργάνωση των τελωνείων από τις πολλές που είχαν δημοσιευθεί μέχρι τότε. Στον πίνακα που ενσωματώνεται στο διάταγμα αυτό παρατηρούμε ότι στην αρμοδιότητα του τελωνείου Ναυπλίας εξακολουθεί να υπάγεται το υποτελωνείο του Άστρους (υποτελωνείο τάξης 3), ομοίως και το Λεωνίδιο. Στην κατηγορία των τελωνειακών φυλακείων εντάσσονται: Άγιος Ανδρέας, Μύλοι, Τουλών, Τυρός, Πούληθρα. Στο ίδιο ΦΕΚ δημοσιεύονται και διατάγματα «Περί δημοσιεύσεως του ελαχίστου όρου των εγκτητικών φόρων», «Περί αντιμισθίας των ειρηνοδικών και γραμματέων αυτών» κλπ.

5.      ΦΕΚ 21/29-6-1843. Το ΦΕΚ αυτό είναι αφιερωμένο σε στρατιωτικά θέματα. Δημοσιεύονται κατά σειρά α) το διάταγμα «Περί νέου σχηματισμού του πεζικού και των φρουραρχικών επιτελών», β) το διάταγμα «Περί νέου σχηματισμού των φρουραρχείων», όπου γίνεται αναλυτική αναφορά σε επίσημα στα φρούρια και τα οχυρά του Βασιλείου, γ) το διάταγμα «Περί νέου σχηματισμού του πεζικού και των φρουραρχικών επιτελών», δ) το διάταγμα «Περί νέου σχηματισμού του ιππικού», και ε) το διάταγμα «Περί σχηματισμού του ιππικού».

6.      ΦΕΚ 31/3-9-1843. Το ΦΕΚ αυτό είναι «αφιερωμένο» στην επανάσταση της 3ης του Σεπτέμβρη 1843 και στο αίτημα για την παροχή ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ στην οποία πρωτοστάτησε ο Μακρυγιάννης και με τον Καλλέργη. Δημοσιεύονται στο ΦΕΚ αυτό τα βασιλικά διατάγματα με τα οποία η 3η Σεπτεμβρίου ανακηρυσσόταν σε μέρα εθνικής γιορτής, ενώ ο Δημήτριος Καλλέργης παρασημοφορούνταν, ως αρχηγός του επαναστατικού κινήματος. Βλ αναλυτικά εδώ.

7.      ΦΕΚ 32/9-9-1843. Το ΦΕΚ αυτό επιλέγεται για την περιεχόμενη σ’ αυτό πράξη του Συμβουλίου της Επικρατείας προς τον Όθωνα, με την οποία του εισηγούνται τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Τα μέτρα αυτά ήταν εν συντομία η τοποθέτηση συγκεκριμένων προσώπων σε Υπουργεία, και η σύγκληση εθνικής συνέλευσης η οποία θα αποφασίσει (μαζί βεβαίως με την βασιλική αρχή) για το οριστικό ΣΥΝΤΑΓΜΑ.

8.      ΦΕΚ 34/22-9-1843. Στο ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται το διάταγμα «Περί χαρτοσήμου» για τους οφειλέτες τελών χαρτοσήμου συνεπεία αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων. Στην σελίδα 174 του αυτού ΦΕΚ και συγκεκριμένα στην ενότητα των Αγγελιών για την δημόσιον υπηρεσίαν βλέπουμε ανάμεσα στα άλλα  ότι «Δια του από 19 (31) Αυγούστου ε.ε. Β. Διατάγματος απελύθη της υπηρεσίας ο παρά τω ειρηνοδικείω Άστρους πάρεδρος Κ. Βασίλειος Παππά Αντωνίου και διωρίσθησαν πάρδροι παρά τω ειρηνοδικείω Άστρους οι Κ. Ιωάννης π. Πέρρος και Χαράλαμπος Λαμπρίδης».

9.      ΦΕΚ 35/2-10-1843. Στο ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται ένα ακόμη διάταγμα  «Περί διορισμού, μεταθέσεων και παύσεως προσωρινών οικονομικών υπαλλήλων», όπου ανάμεσα στα άλλα βλέπουμε ότι «Ο ελεγκτής του τελωνείου Κούμης Ευστ. Πτεροκόκκινος μετατίθεται ως επιστάτης του τελωνείου Πόρου αντί του Κ. Χαραμή διοριζομένου ως υποτελώνου Άστρους και ταμίου Κυνουρίας, αντί του εις άλλην υπηρεσίαν διορισθησομένου Δημητριάδου». Στο ίδιο ΦΕΚ δημοσιεύεται το διάταγμα «Περί συστάσεως ναυτικής σχολής εις Σύρον» (Καθίσταται εκ νέου εις Σύρον, παρά τω ελληνικώ σχολείω, η καθέδρα της διδασκαλίας του εμπορικού ναυτικού).

10.  ΦΕΚ 36/16-10-1843. Στο ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται το διάταγμα «Περί συστάσεως  της Εθνοφυλακής», προς διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας και ευταξίας και προς υπεράσπιση του συνταγματικού Θρόνου και Βασιλέως Όθωνος και των θεμελιωδών νόμων του Κράτους. Η ενθοφυλακή κατά ρητή διάταξη του εν λόγω διατάγματος υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γραμματείας των Εσωτερικών, των διοικητών και των δημοτικών αρχών και ήταν άοπλο (κατ’ αρχήν) σώμα στην υπηρεσία του οποίο υπάγονταν όλοι οι Έλληνες από 20 έως 50 ετών που είχαν ακίνητη περιουσία, ή πλήρωναν αμέσους φόρους ή έφεραν το αριστείο κατά το από 20 Μαϊου 1834 Β. Διάταγμα (βλ. αναλυτικά το ΦΕΚ).

Πηγή: Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης