1842, προϋπολογισμός Επαρχίας Κυνουρίας 4.786 δραχμές (1.076.850 σημερινά ευρώ), κλπ

1.      ΦΕΚ 1/12-1-1842. Στο συγκεκριμένο ΦΕΚ ξεχωρίζουμε τον Νόμο για τον φόρο επί των ζώων για το έτος 1841, όπου αυτός προσδιορίζεται: α) για τα μικρά ζώα (αίγας και πρόβατα) σε τριάντα πέντε λεπτά κατά κεφαλή, β) για τους χοίρους σε μιάμιση δραχμή, γ) για τους όνους σε μία δραχμή και δ) για τα λοιπά μεγάλα ζώα σε μιάμιση δραχμή. Επίσης παρατηρούμε για μια ακόμη φορά την μεγάλη «κινητικότητα» στα πρόσωπα της δημόσια διοίκησης μέσα από τις Αγγελίες για την δημόσια υπηρεσία: «….Δια Β. Διατάγματος της 16 (28 Νοεμβρίου) π.ε. απεφασίσθησαν τα ακόλουθα, α) ο γραμματεύς του ειρηνοδικείου Ψωφίδος κύριος Γ. Μαρούδης μετετέθη εις την κενήν θέσιν του γραμματέως του ειρηνοδικείου Νυμφασίας, β) ο γραμματεύς του ειρηνοδικείου Άστρους Κ. Απόστολος Ιω. Μαντεινεύς μετετέθη εις το ειρηνοδικείον Ψωφίδος, γ) ο γραμματεύς του ειρηνοδικείου Καλτεζούντος Κ. Ιω. Δημητριάδης μετετέθη εις το ειρηνοδικείον Άστρους, και διωρίσθη αντ’ αυτού ο κύριος Πάνος Γεωργιάδης…».

2.      ΦΕΚ 6/9-3-1842. Στο συγκεκριμένο ΦΕΚ δημοσιεύεται μεταξύ άλλων ο νόμος με τον οποίο καταργήθηκε ο μέχρι τότε ισχύον περιορισμός που επέβαλε στους δικηγόρους την απαγόρευση υπεράσπισης εμπορικών υποθέσεων πολιτών ενώπιων των δικαστηρίων καθώς και των διοικητικών δικαστηρίων εν γένει. Επίσης στις αγγελίες του ΦΕΚ αυτού πληροφορούμαστε ότι « Δια του από 1 (13) Φεβρουαρίου ε.ε. Β. Διατάγματος απελύθη της υπηρεσίας ο παρά των ειρηνοδικείω Πάρνωνος β΄ πάρεδρος Κ. Α. Κωνσταντίνου, και διωρίσθη αντ’ αυτού ο Κ. Μιχαήλ Αναγνωστόπουλος».

3.      ΦΕΚ 7/25-3-1842. Στο ΦΕΚ αυτό δημοσιεύονται διατάγματα με τα οποία ο Όθωνας χορηγεί κτήματα σε αποκατάσταση αγωνιστών της επανάστασης αλλά και σε χήρες και ορφανά αγωνιστών κλπ. Πρώτο λοιπόν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ αυτό το διάταγμα της 25-3-1842 δια του οποίου χορηγείται εις του πυρπολιστάς ναύτες και ναυκλήρους που αρίστευσαν κατά την 6-6-1822 εκ των διαθεσίμων εθνικών γαιών για μεν τους ναύτες 15 στρέμματα στον καθένα, για δε τους ναυκλήρους 30 στρέμματα στον καθένα. Ακολουθεί έτερο διάταγμα με το οποίο παραχωρούνται εθνικές γαίες σε χήρες και ορφανά (ονομαστικά) πεσόντων υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος, καθώς επίσης και διάταγμα με το οποίο χορηγούνται σε άλλες χήρες και ορφανά (ονομαστικά) χρηματικά βοηθήματα. Το ΦΕΚ «κλείνει» με την διαταγή του Όθωνα για την ανέγερση της δημοτικής εκκλησίας Αθηνών κατά το εγκριθέν συγχρόνως παρ’ αυτού σχέδιο.

4.      ΦΕΚ 8/4-5-1842. Στο ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται καταρχήν το (σημαντικότατο) διάταγμα της 27 Απριλίου (9 Μαΐου) 1842 «Περί οριστικής ρυθμίσεως της δικαιοδοσίας ειρηνοδικείων τινών του Κράτους». Αφορά 73 υφιστάμενα ειρηνοδικεία ανάμεσα στα οποία το Ειρηνοδικείο Πάρνωνος και το Ειρηνοδικείο Άστρους. Ειδικότερα για μεν το ειρηνοδικείο Πάρνωνος ορίζεται η αρμοδιότητά του στους Δήμους Πάρνωνος, Τανίας και Δολιανών, για δε του Άστρους στους Δήμους Θυρέας και Βρασσιών. Στο ίδιο ΦΕΚ δημοσιεύεται και μεγάλης εκτάσεως «Αναφορά της επί της Δικαιοσύνης Γραμ. της Επικρατείας προς τον μεγαλειότατον Βασιλέα περί απολογισμών των ετών 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 και 1841». Την συγκεκριμένη αναφορά με τους πίνακες που την συνοδεύουν υπογράφει ο επί της Δικαιοσύνης Γραμματεύς Γ. Α. Ράλλης. Σ’ αυτήν δίδεται προς τον Όθωνα αναλυτική αναφορά για την κατάσταση της δικαιοσύνης (έμψυχο υλικό, οργάνωση, κτίρια) στο Βασίλειο δίδεται ιδιαίτερο βάρος στο κόστος επί του προϋπολογισμού και εκτίθενται διάφορες δικαιολογίες για το μεγάλο (και εκείνη την εποχή κόστος), δικαιολογίες που μέχρι τις μέρες μας σχεδόν επαναλαμβάνονται σε διάφορες αναφορές και εκθέσεις. Στο ίδιο πάντα ΦΕΚ δημοσιεύεται και δηλοποίηση «Περί συστάσεως επιτροπής προς εξέτασιν των τίτλων ιδιοκτησίας των ιδιωτικών δασών».

5.      ΦΕΚ 10/14-5-1842. Στο ΦΕΚ αυτό ξεχωρίζουμε την δημοσίευση του νόμου «Περί εισπράξεως των επί των επιτηδευμάτων και οικοδομών φόρων». Βλέπουμε λοιπόν ότι με το άρθρο 3 του εν λόγω νόμου ορίζεται ότι «Οι δήμαρχοι καθ’ όσον αφορά τον περί επιτηδευμάτων φόρον, οφείλουν άμα υπογράφωσιν αι περί εξασκήσεως του επιτηδεύματος άδειαι, να τας απευθύνωσιν εις τους διοικητικούς ταμίας, οίτινες εγχειρίζουν εκάστην αυτών εις όποιον ανήκει, άμα λάβωσι παρ’ αυτού το ποσόν της πρώτης τριμηνίας. Η πληρωμή των τριμηνιαίων φόρων σημειόνεται εκάστοτε εις το οπίσθιον μέρος της άδειας, επιβεβαιουμένη παρά του διοικητικού ταμία. Επίσης οφείλουσιν οι δήμαρχοι να απευθύνωσιν εις του διοικητικούς ταμίας τον εις το άρθρον 7 του φόρου οικοδομών ενδιαλαμβανόμενον ιδιαίτερον κατάλογον επί τη βάσει του οποίου οι ταμίαι θέλουν εισπράττει τον νόμιμον φόρον».

6.      ΦΕΚ 11/20-5-1842. Στο ΦΕΚ αυτό ξεχωρίζουμε καταρχήν το διάταγμα «Περί προικίσεως τινών ορφανών των υπέρ πατρίδος πεσόντων». Επίσης ξεχωρίζουμε και 2 ακόμα διατάγματα που περιέχονται στο ΦΕΚ αυτό, ήτοι αφενός το διάταγμα «Περί συστάσεως Υελουργείου» στην Κάρυστο (χορηγείται ατέλεια σε ξένο υπήκοο προκειμένου να εισάγει, εργαλεία και υλικά και να ανεγείρει υελουργείο στην Κάρυστο), αφετέρου το διάταγμα «Περί συστάσεως πυρασφαλιστικής εταιρίας υπό την επωνυμίαν ¨Αδριατική Ασφαλιστική Εταιρίᨻ με το οποίο δίδεται μάλιστα και αποκλειστικό προνόμιο στην συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρία  μέχρι τις 18-6-1851 να ασφαλίζει για τους κινδύνους φωτιάς.

7.      ΦΕΚ 12/2-6-1842. Το ΦΕΚ αυτό είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στα θέματα των τελωνείων του κράτους. Στο εν λόγω τεύχος δημοσιεύεται καταρχήν ο νόμος «Περί οργανισμού των Τελωνείων του Κράτους». Μ’ αυτόν τον νόμο ο οποίος περιέχει συνολικά 127 άρθρα, ρυθμίζονται συστηματικά και οι έννοιες των εμπορευμάτων, των τελωνειακών τελών, οι διαδικασίες των ελέγχων από τις τελωνειακές αρχές, οι διατυπώσεις για τις εισαγωγές και εξαγωγές των προϊόντων κλπ.  Ακολουθεί στο ίδιο τεύχος το διάταγμα «Περί σχηματισμού των Τελωνείων και των αφορώντων το προσωπικό αυτών», όπου, από τον περιεχόμενο πίνακα, πληροφορούμαστε ότι ο Πειραιάς λαμβάνει δεσπόζουσα θέση πλέον (εν σχέση με το παρελθόν), ακολουθεί κατά σειρά αναφοράς η Σύρος στην ίδια πάντως τάξη με τον Πειραιά και τρίτο το Ναύπλιο στην χωρική αρμοδιότητα του οποίου περιλαμβάνονται τα τελωνεία της Ύδρας και των Σπετσών καθώς και τα υποτελωνεία Άστρους, Λεωνιδίου, Πόρου, Ερμιόνης, Επιδαύρου Λιμηράς. Στην ίδια διοίκηση του Ναυπλίου (κατά τον άνω πίνακα) υπάγονται και οι τελωνειακοί σταθμοί Αγίου Ανδρέα, Μεθάνων, Ιέρακος Κυπαρισσίου και Πορτοχελίου, ενώ τέλος διατηρούνται απλά τελωνειακά φυλάκια στον Τυρό, τα Πούληθρα, τους Μύλους κλπ.

8.      ΦΕΚ 14/25-6-1842. Στο ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται μεταξύ άλλων πολεοδομικά διατάγματα τα οποία άφησαν το στίγμα τους στην πολύπαθη πολεοδομική ιστορία της χώρας. Πρόκειται για το από 3(15) Ιουνίου 1842 διάταγμα «Περί μεταρρυθμίσεως του σχεδίου της πόλεως των Αθηνών» καθώς και το διάταγμα της 5(17) Ιουνίου 1842 «Περί εφαρμογής των επί του σχεδίου της πόλεως Αθηνών διατάξεων και ως προς τας λοιπάς του Βασιλείου πόλεις, κώμας και χωρία». Τέλος ξεχωρίζουμε και το διάταγμα της 16(28) Ιουνίου 1842 «Περί του τρόπου της εξοφλήσεως των μέχρι του 1837 καθυστερούντων» το οποίο αφορά στον τρόπο ρύθμισης των φορ. υποχρεώσεων των οφειλετών του δημοσίου για τις χρήσεις των ετών 1833-1837 (κάθε ομοιότητα με σημερινές φορολογικές ρυθμίσεις είναι συμπτωματική!!).

9.      ΦΕΚ 15/6-7-1842. Στο ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται καταρχήν το διάταγμα με το οποίο θεσπίστηκαν ΔΙΟΔΙΑ επί της (τότε) λιθόστρωτης δημοτικής οδού που συνέδεε την Αθήνα με τον Πειραιά. Ακολουθεί το διάταγμα «Περί ανεγέρσεως καταστήματος λουτρών εις τα ιαματικά ύδατα της Υπάτης». Το ΦΕΚ κλείνει με ΑΓΓΕΛΙΕΣ σχετικά με τις μετακινήσεις του προσωπικού στην δημόσια διοίκηση. Στις σχετικές αναφορές διαβάζουμε μεταξύ άλλων ότι «…Ο μέχρι τούδε υποτελώνης Πετζών (εννοεί των Σπετσών) Κ. Γ. Μαρόπουλος διορίζεται επιστάτης του κατά τον νέον οργανισμόν υποτελωνείου Άστρους και επιφορτίζεται και με τα χρέη του εκεί ταμίου. Ο επιστάτης του τελωνείου και διοικητικός ταμίας Άστρους Κ. Α. Αντύπας μετατίθεται ως τοιούτος εις Πύλον. ….Ο ελεγκτής του τελωνείου Άστρους Κ. Κ. Χαραμής μετατίθεται ως τοιούτος εις το τελωνείον Κούμης. Ο Κ. Χ. Αντωνόπουλος διορίζεται βοηθός του υποτελωνείου Άστρους…».

10.  ΦΕΚ 16/10-7-1842. Στο ΦΕΚ αυτό περιέχονται διατάγματα κυρίως φορολογικού και δημοσιονομικού ενδιαφέροντος. Ξεχωρίζουμε το διάταγμα 7 (19) Ιουλίου 1842 «Περί επαρχιακών προϋπολογισμών του ενεστώτος έτους» όπου στον σχετικό πίνακα των εγκριθέντων προϋπολογισμών των επαρχιακών εξόδων περιλαμβάνεται και αυτός της επαρχίας Κυνουρίας για το διόλου ευκαταφρόνητο για την εποχή ποσό των 4.786 δραχμών. Το ΦΕΚ κλείνει με το διάταγμα «Περί της χρηματοδοτήσεως του εκ της προικοδοτήσεως χρέους» και στο τέλος επισυνάπτεται και χρεωλυτικός πίνακας του εκ της προικοδοτήσεως προκύπτοντος χρέους.

11.  ΦΕΚ 17/22-7-1842. Στο ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται ο νόμος «Περί φορολογίας των σταφίδων δια το 1842 έτος», ακολουθεί διάταγμα περί συστάσεως ασφαλιστικής εταιρείας στην Ερμούπολη της Σύρου και ακολουθούν ΑΓΓΕΛΙΕΣ για την δημόσια υπηρεσία όπου ανάμεσα στα άλλα, πληροφορούμαστε ότι δια β. διαταγμάτων διορίστηκε ο Ν. Βαίνου «…εις το υποτελωνείο Άστρους (ως βοηθός) αντί του κ. Π. Πολυδωρόπουλου μετατεθέντος ως τοιούτου εις το υποτελωνείον Αταλάντης».

12.  ΦΕΚ 19/14-8-1842. Στο ΦΕΚ αυτό πληροφορούμαστε στις ΑΓΓΕΛΙΕΣ για την δημόσια υπηρεσία ότι «…Δια Β. διατάγματος υπό την αυτήν ημερομηνίαν διωρίσθη δημοτικός εισπράκτωρ του δήμου Θυρέας της διοικήσεως Μαντινείας ο Κ. Στρατηγός Παναγιωτόπουλος. Δια του από 5 (17) Αυγούστου τ.ε. Β. Διατάγματος διωρίσθη δημοτικός εισπράκτωρ του δήμου Βρασιών της διοικήσεως Μαντινείας ο Κ. Πέτρος Θερμογιάννης».

13.  ΦΕΚ 26/27-10-1842. Στο ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται διάταγμα «Περί συγκαλέσεως του επαρχιακού συμβουλίου Κυνουρίας» και εγκρίνεται ο διορισμός ως Βασιλικού επιτρόπου του κυρίου Κωνσταντίνου Μανέτα.

Πηγή: Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης