1823, η Β. Εθνοσυνέλευση

Η Εθνική Συνέλευση του Άστρους

Την άνοιξη του 1823 πραγματοποιήθηκε στη επαρχία Αγίου Πέτρου η Β΄ Εθνική Συνέλευση. Η Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στα Αγιαννίτικα Καλύβια. Στο πλαίσιο της προσπάθειας σύνδεσης της Επανάστασης με την αρχαία Ελλάδα, ονομάστηκε Συνέλευση του Άστρους, από το αρχαίο πόλισμα -πολίχνη- Άστρος, που βρισκόταν στη χερσόνησο (Νησί) του σημερινού Παραλίου Άστρους. Στην αστυνομία, το σώμα που περιφρούρησε τη Συνέλευση και έλεγχε την είσοδο και έξοδο των παραστατών και του λιμανιού του Άστρους…

(Πηγή: Σελίδα 156 από το βιβλίο του καθηγητή της κλασσικής αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Β. Φάκλαρη «Οπλαρχηγοί, δεσπότες, πρίγκηπες κι αγωνιστές στα Βέρβενα του 1821»)

Απόσπασμα του βιβλίου

Παραθέτουμε αυτούσια την σχετική εγγραφή, που βλέπετε εδώ, από τα Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας.

Συνέλευσις του Άστρους

«Η Συνέλευσις αύτη συνεκροτήθη τον Μάρτιον μήνα. Ενησχολήθη εις την αναθεώρησιν του συνταγματικού εγγράφου της Επιδαύρου και εκήρυξεν οργανικούς νόμους, η εκτέλεσις των οποίων έμελλε να παύση την εξουσίαν των δύο Γερουσιών και του Άρειου Πάγου.

Η ανακαίνισις των εξουσιών δεν συνετέλεσε ποσώς εις την πρόοδον της ευταξίας. Ουδείς των οργανικών νόμων εδύνατο να εφαρμοσθή εις τα μεγάλα συμφέροντα, εκ των οποίων εφαίνετο, ότι εκινήθη η κατασκευή των. Και πάραυτα, αι επελθούσαι εις την Ελλάδα καταστροφαί, εξ’ αιτίας της εμφυλίου διχονοίας και της έτι δεινοτέρας επασχολήσεως του εχθρού, ηνάγκασαν το έθνος να ζητήση και τρίτην φορά την θεραπείαν των δεινών του εις την πάνδημον συνάθροισιν των αντιπροσώπων του.»

Πρόεδρος της Β. Εθνοσυνέλευσης εκλέχτηκε ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης και Αντιπρόεδρος ο επίσκοπος Βρεσθένης  Θεοδώρητος.

Χρονολόγιο

1.      Η επίσημη παρουσία του Εκτελεστικού (κυβέρνησης) έγινε στις ιζ=17 Μαρτίου, τούτο αποδεικνύεται από το έγγραφο με αριθμό 2815, που βλέπετε εδώ, από τα ΑΕΠ (Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας).

2.      Η έναρξη εργασιών της Β. Εθνοσυνέλευσης έγινε στις κθ=29 Μαρτίου, βλέπε εδώ, σχετικό έγγραφο από τα ΑΕΠ.

3.      Η λήξη των εργασιών και η αποχώρηση των Αντιπροσώπων έγινε στις 18 Απριλίου, βλέπε εδώ, σχετικό έγγραφο από τα ΑΕΠ.

Πρακτικά της Β. Εθνοσυνέλευσης

Α) Τα σωζόμενα πρακτικά από τα Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας

1.      Μέρος πρώτο  

2.      Μέρος δεύτερο  

3.      Μέρος τρίτο  

Β) Τα πρακτικά από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Συλλογή Βλαχογιάννη)

1.      Μέρος πρώτο  

2.      Μέρος δεύτερο  

Πηγή: α) Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας (Βουλή των Ελλήνων) και β) Γενικά Αρχεία του Κράτους.