1941, τα στούκας στο Ναύπλιο

Η φωτογραφία απεικονίζει φλεγόμενα πλοία στη λιμενολεκάνη του Ναυπλίου.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη από αυτό το ύψωμα της πόλης του Ναυπλίου.

2.      Είναι χρονολογημένη στις 23 Απριλίου 1941, ημέρα Τετάρτη.

3.      Επρόκειτο για τις «συνέπειες» του βομβαρδισμού δύο αγγλικών πλοίων από τα γερμανικά στούκας.

4.      Αλλά ας αφήσουμε τον κυβερνήτη εμπορικού σκάφους, από το Παράλιο Άστρος, ο οποίος είχε άμεση εμπλοκή, να μας τα διηγηθεί από «πρώτο χέρι», από το Ημερολόγιο του πλοίου του:

«(22-4-41,  11 ΜΜ)  Κατόπιν της υπ. αριθμόν 9634/22-4-41 Διαταγής Ελληνικής Διοικήσεως Ναυπλίου Κοινοποιηθείσης εις ημάς μέσω του Λιμεναρχείου Σπετσών Θεωρούμεθα επίτακτοι και αναχωρούμεν δια Ναύπλιον προς λήψιν διαταγών.

(23-4-41,    6 ΠΜ) Φθάσαμεν εις Ναύπλιον. Περί ώραν 8ην πρωινήν κληθέντες υπό της Λιμενικής Αρχής Ναυπλίου παρουσιάσθημεν και ενώ επρόκειτο να λάβωμεν Διαταγάς προς εκφόρτωσιν υλικών από 2 πλοία Αγγλικά, εδόθη το Σύνθημα του Συναγερμού. Διελύθημεν. Επακολούθησε σφοδρός βομβαρδισμός των Αγγλικών πλοίων εκ μέρους της Γερμανικής Αεροπορίας. Καταστραφέντων των πλοίων τούτων και παραμείναντες έως την 7ην ώραν απογευματινήν χωρίς να μας δοθή νέα τις Διαταγή και ως εκ του κινδύνου όν υπέκειτο το πλοίον μας άνευ λόγου τινός να καταστραφή, κρίνοντες καλόν αναχωρήσαμεν περί ώραν 7ην της αυτής ημέρας απογευματινήν δι’ Άστρος προς εξασφάλισην του πλοίου και του πληρώματος, αναμένοντες νεωτέρας Διαταγάς. Εφθάσαμεν εις Άστρος την 10ην ώραν της ιδίας ημέρας εσπερινήν.

Εν Άστρει τη 24/4/41

Ο Κυβερνήτης»

5.      Δείτε εδώ το πρωτότυπο απόσπασμα του Ημερολογίου.

6.      Οι στρατιώτες που διακρίνονται ήταν Αυστραλοί, οι οποίοι συμμετείχαν στις πολεμικές επιχειρήσεις κατά των Γερμανών εισβολέων.

7.      Δίπλα από τι στήλες του καπνού, στα δεξιά, διακρίνεται αμυδρά το Μπούρτζι.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση της φωτογραφίας.