1928, Μεγάλη Εβδομάδα στο Παράλιο Άστρος

(Φωτ. αρχείου) 1908, αριστερά ο Ναός της Ευαγγελιστρίας και δεξιά του Αγίου Βασιλείου

Η εφημερίδα «Κυνουρία», στο 13ο φύλλο της, δημοσιεύει ανταπόκριση του «Β. Νησιώτη» (ψευδώνυμο) υπό τον τίτλο «ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΟΝ ΑΣΤΡΟΣ», η οποία περιγράφει τον εορτασμό της Μεγάλης Εβδομάδας.

Από την ανταπόκριση πληροφορούμαστε ότι, εκείνη την εποχή η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ελάμβανε χώρα στις 3 τα ξημερώματα!!

Το δημοσίευμα έχει ως εξής:

«ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΟΝ ΑΣΤΡΟΣ

Παρ’ όλην την κρατούσαν οικονομικήν κρίσιν, αρκετή κίνησις εσημειώθη τας ημέρας αυτάς λόγω των εορτών του Πάσχα. Η Μεγάλη εβδομάς με την νηστείαν της και το νυκτερινό κτύπημα της καμπάνας παρήλθε με πένθιμη όψι.

Ο Επιτάφιος παρά τας προσπαθείας των δίδων μας, πενιχρά στολισμένος και από ελλείψει ανθέων, άτινα είχε καταστρέψει ο προηγούμενος πάγος. Τα εγκώμια του Επιταφίου έψαλαν τρεις χοροί μαθητών και μαθητριών του ενταύθα Δημοτικού Σχολείου καταρτισθέντες υπό του Διευθυντού του Σχολείου.

Και είναι αληθές ότι το ψάλσιμον ήτο κάπως μονότονον και ο τερματισμός εκάστου εγκωμίου ενοχλητικά απότομος, ουχ ήττον όμως πρέπει να αναγνωρισθή ότι εξέλιπον εφέτος μερικαί ασχημίαι που παρατηρούντο άλλοτε δια της συμμετοχής των απαρτιζομένων εξ αυτοσχεδίων ψαλτών ουδεμίαν εχόντων ιδέαν μουσικής και αθλίως παραφονούντων. Αναμφιβόλως όμως θα ήτο προτιμότερον να ελάμβανον μέρος εις το ψάλσιμον δύο μόνο χοροί αποτελούμενοι εξ ορισμένων νέων της κωμοπόλεως μας, οίτινες ως γνωστόν, πολλάκις απέδειξαν ότι δεν στερούνται μουσικών γνώσεων, οσάκις λίαν προθύμως προσέφερον την βοήθειαν των εις τους ψάλτας της εκκλησίας μας.

Κατά την περιφοράν του Επιταφίου ο ελαφρώς πνέων πονέντης δεν αφήκεν ούτε ένα αναμμένον κηρίον, ευτυχώς όμως, οι βενζινολαμπτήρες της Κοινότητος έρριπταν αρκετόν φως εις τα οδούς, δι ων διήλθεν ο Επιτάφιος.

Την Κυριακήν του Πάσχα ο πολύς κόσμος σχεδόν ξενυκτισμένος -διότι η Ανάστασις ενταύθα γίνεται, ως και τα παλιότερα χρόνια, την 3ην πρωινήν- και εξαντλημένος από την νηστείαν κατεβρόχθισεν αγρίως την πρωινήν μαγειρίτσαν και μετά βαθύν ύπνον επεδόθη εις το ξεκοκάλισμα του ψητού…

Την Δευτέραν του Πάσχα μετά την Θείαν λειτουργίαν πολλαί δεσποινίδες προσυνενοηθείσαι συνεκεντρώθησαν εις το Δημοτικόν Σσχολείον, ίνα τακτοποιήσουν εις τραπεζάκια τα διάφορα είδη, τα οποία πολλοί συμπατριώται προσέφερον, δια αγοράν, ην είχε διοργανώση η Φιλοδασική Ένωσις Παρ. Άστρους…συνέχεια»