1833, η έδρα της Επαρχίας Κυνουρίας στο Άστρος (σημερινό Παράλιο Άστρος)

(Νο 1. Ο πρώτος Έπαρχος Κυνουρίας Χαράλαμπος Μάλης)

Σε βιβλίο του Πέτρου Παπαπολυβίου που μόλις κυκλοφόρησε, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής της Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, με τίτλο «Πτυχές και Διαθλάσεις του Κυπριακού 1821», παρουσιάζεται το -ημερολόγιο- του Χαράλαμπου Μάλη, του σημαντικότερου Κύπριου αγωνιστή του 21, ο οποίος διετέλεσε πρώτος διοικητής της Επαρχίας Κυνουρίας το 1833, βλέπε εδώ https://astrosparalio.gr/2020/06/17/1987/

Ο Χαράλαμπος Μάλης αφηγείται πως επέλεξε για έδρα της Επαρχίας της Κυνουρίας το Άστρος (σημερινό Παράλιο Άστρος) καθώς επίσης και τις δυσκολίες να στήσει εξ’ αρχής διοικητικό μηχανισμό, ως εξής:

 

«Χαραλάμπους Μάλη. Επί Αντιβασιλείας διορισθέντος Α’ Επάρχου Κυνουρίας δια του υπ’ αριθ. Διορισμού της (ΦΕΚ 20/29-05-1833) και διαρκέσαντος από 1ης Ιουνίου 1833 άχρι Μαρτ. 1835.

Αι γνωσταί πράξεις και αι προς αυτόν Αδικίαι.

Προς Αυτόν! και ουχί έτερον!

 Πράξεις.

Α’

Ούσης διορισθείσης της Έδρας του Επάρχου εις τον Πραστόν, πορευθείς εκείσε, και μη ευρών, παρά ερείπια, και ολίγους ποιμένας, επρότεινα το Λεωνίδιον, και ειδοποίησα την Βασιλικήν Νομαρχίαν, αλλ’ αρχόμενος του ενεργείν, δεν ηδυνάμην ούτε εις την Β. Ν. ν’ απαντώ ευκόλως, ούτε τας Διαταγάς να διαβιβάζω εις τας Κοινότητας.

Κατά δυστυχίαν επαύθησαν τότε και αι Δημογεροντίαι. Ευρέθην λοιπόν Μονώτατος, και μάλιστα χωρίς Γραμματείς, και απέχων εκ της Τριπόλεως 20 περίπου ώρας. Ηναγκαζόμην <δυσαν. λέξη> τας μεν Απαντήσεις προς την Β. Νομαρχίαν να στέλλω δια Θαλάσσης εις Ναύπλιον προς το ταχυδρομείον, τας δε προς τας Κοινότητας του Αγίου Πέτρου εις το Άστρος, προς τον Τελώνην, τας δε άλλας διαταγάς εις την Επαρχίαν Πραστού διηύθηνα με εντοπίους Αγωγιάτας.

Απαντώσα η υπηρεσία τόσας δυσκολίας, γνωστάς εις την Β. Νομαρχίαν, έλαβε Διαταγήν του να μεταβή ο Έπαρχος εις τον Άγιον Πέτρον, ή εις τον Άγιον Ιωάννη, ή εις το Άστρος. Τι έπρεπε να προκρίνη ο Έπαρχος; Επρόκρινε το Άστρος. Δια να ανταποκρίνεται ευκόλως με την Β. Νομαρχίαν, με το Ναύπλιον δια θαλάσσης, με όλας τας Κοινότητας δια των εκεί συρρεόντων Κατοίκων εκ τε θαλάσσης και ξηράς χάριν εμπορίου, και επιστρεφομένων, ή πορευομένων έκαστος εις την ιδίαν συτού Κοινότητα. Διό και ευδοκίμησα, ευστοχήσας εις την Εκλογήν της Έδρας του Επαρχείου, προκρίνας να ακούω κύμματα θαλάσσης, να περιπατώ εις Αιγιαλίτην Άμμον, να θερμαίνομαι και να ιατρεύομαι με οικιακά Ιατρικά, οίον το Ραβέντι, το Κρεμόριον, και τινα άλλα.

Τούτο απεδείχθη, ως έργον φρονήσεως, έπειτα καθότι ο Διάδοχος μου πεισθείς, μετέθεσε την Έδραν εις τον Άγιον Πέτρον, αλλ’ έπειτα, ιδών το δύσκολον και πολυδάπανον εις το να διαβιβάζη τας διαταγάς εις τας Κοινότητας, κατέβη πάλιν εις το Άστρος, όπου έμειναν και οι Διάδοχοι αυτού Κουντουμάς και Ορφανός.

 Β’

 Μη έχων, ειμί πέντε στρατιώτας, επλήρωνα μισθούς κατά τας ιδιαιτέρας γραφάς του Νομάρχου Κου Κ. Ζωγράφου, αι οποίαι δραχμές των μισθών ήτο ελλιπείς (μου οφείλονται οι μισθοί). Έτρεφα και δύο Γραμματείς τους οποίους η Αντιβασιλεία εκανόνισε τα Γραφεία των Επάρχων, παραχωρούσα 100 δραχμές κατά μήνα εις τους Γραμματείς και Κλητήρα, αλλά και αυτάς μη εξαρτώσης, έσυραν τον Έπαρχον εις την Ανάγκην, του να έχει πάντοτε τους μεν Γραμματείς εις το τραπέζιν του, εις δε τον Κλητήρα να δίδει οίκοθεν 10 δραχ. ούτως υδυνήθην να γυρίσω την Σφαίραν της Διοικητικής Μηχανής….»

(Νο 2. Το πρωτότυπο του -ημερολογίου- του Χαράλαμπου Μάλη, που φυλάσσεται στην Ακαδημία των Αθηνών)

Υ.Σ: Η έδρα της Επαρχίας Κυνουρίας παρέμεινε στα όρια του σημερινού Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 1845, οπότε μετακινήθηκε στο Λεωνίδιο, βλέπε εδώ https://astrosparalio.gr/2020/08/21/12517/

(Νο 3. 1838, ο επίσημος χάρτης της περιοχής μας https://astrosparalio.gr/2012/11/13/7994/)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.