1910, Ενδεικτικό του Σχολαρχείου Αγίου Νικολάου (Καστρί)

Το έγγραφο που παρουσιάζεται είναι ένα Ενδεικτικό του Σχολαρχείου Αγίου Νικολάου, του Δήμου Τανίας (τότε) και απευθύνονταν στον Χαράλαμπο Κόκκωνα, ο οποίος ήταν αδελφός του Γεωργίου Κόκκωνα (πατέρας του Κώστα Κόκκωνα).

Σχολαρχείο ήταν παλιότερος τύπος σχολείου που κάλυπτε τις δύο τελευταίες τάξεις του σημερινού δημοτικού και την πρώτη τάξη του σημερινού γυμνασίου.

Το Ενδεικτικό έχει ως εξής:

«Ελληνικόν Σχολείον εν Αγίω Νικολάω Τανίας

Αριθ. Μαθητολογίου 45

Ενδεικτικόν 8

Ενδεικτικόν-Σχολικόν έτος-1909-1910

Ο εξ Αγίου Νικολάου μαθητής της Δευτέρας Τάξεως του σχολείου τούτου Χαράλαμπος Κόκκωνας, ετών 13, πατρός εργατικού διακούσας πάντα τα εν τη άνω τάξει διδασκόμενα μαθήματα,….. εις ταύτα παντός κατά Ιούνιον δοκιμασίαν, εκρίθη άξιος βαθμού 6 26/36 = Καλώς.

Η δε διαγωγή αυτού υπήρξε Κοσμία.

Εν Αγίω Νικολάω Τανίας τη 8 Ιουνίου 1910

Ο σχολάρχης

Δημήτριος Α. Χα…»