1934, κοινοτικές εκλογές «βίας και νοθείας!» στο Καστρί Κυνουρίας

Νικόλαος Κ. Φαρμασώνης επικεφαλής του ανεξάρτητου συνδυασμού

Η εφημερίδα «ΚΥΝΟΥΡΙΑΚΟΝ  ΒΗΜΑ», στο φύλλο 157 της 25ης Φεβρουαρίου 1934, μας πληροφορεί για τα διαμειφθέντα κατά την διεξαγωγή των κοινοτικών εκλογών του 1934 στο Καστρί Κυνουρίας, το δημοσίευμα έχει ως εξής:

«ΚΑΣΤΡΙ

ΠΩΣ ΕΧΑΣΑΝ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

Ως γνωστόν, εις την κωμόπολιν μας κατά τας προσφάτους κοινοτικάς εκλογάς ήσαν δύο συνδυασμοί. Ο του κ. Λυκίδου (γιατρός) και ό έτερος των ανεξαρτήτων από τους κ. κ. Ν. Κ. Φαρμασώνην, Διον. Σελίμον, Δ. Καραχάλιον, Β. Κοσμάν, Ηλ. Κουτουζώφ και Ιωαν. Ν. Καραπάνον. Επί κεφαλής του πρώτου συνδυασμού ήτο η δυάς των κ. κ. Στ. Στρατηγάκη και Αλεξ. Ιατρίδου, οι οποίοι επί 9ετίας διώκησαν τον τόπον, χωρίς να πράξουν τι το αξιοσημείωτον υπέρ αυτού. Παρ’ όλα αυτά κατόρθωσαν και πάλιν να εκλεγούν, χάρις εις την μεγάλην υποστήριξιν του κ. Λυκίδου, ο οποίος και μετήλθε τα πάντα δια να επικρατήση ο συνδυασμός αυτός. Διά να λάβη τις μίαν ιδέαν των ενεργειών αυτών του κ. Λυκίδου, αρκεί να αναφερθή, ότι μετεκλήθησαν και εκλογείς εξ Άστρους, Αγίου Ανδρέου, Ελαιοχωρίου, Στόλου, Τριπόλεως, Αχλαδοκάμπου και Γυθείου ακόμη. Εις τούτο εφάνη τυχερός, καθόσον δια την άφιξιν των υπερεκατόν τούτων εκλογέων συνέτεινεν ο καλός καιρός των ημερών αυτών. Εάν έκανε κακοκαιρίαν, την Παρασκευήν και το Σάββατον, δεν θα ήρχοντο οι ως άνω εκλογείς και η νίκη θα ήτο ασφαλώς με το μέρος των ανεξαρτήτων. Κατάπληξιν επροξένησεν ενταύθα η στάσις ορισμένων Βενιζελικών και τινών άλλων, οι οποίοι δεν ανήκουν κομματικώς εις τον Λυκίδην, και εν τούτοις δεν εψήφισαν τους ανεξαρτήτους, αλλά τους Λυκιδικούς!! Κατά του κύρους των εκλογών υπεβλήθη ένστασις, η εκδίκασις της οποίας αναμένεται μετ΄ ενδιαφέροντος μεγάλου. Χαρακτηριστικόν των εκλογών αυτών, ήτο ότι οι επαγγελματίες και ο καλός οπωσδήποτε κόσμος, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, ήτο με τους ανεξαρτήτους, χάριν των οποίων ηλεκτροφωτίσθη το Καστρί επί τετραήμερον, εάν δε εξελέγοντο αυτοί, η Ηλεκτρική Εταιρεία θα παρεχώρει το αναγκαιούν ρεύμα δωρεάν επί μίαν τετραετίαν! Οι του Λυκίδου έλαβον 140 μέχρι 174, οι δε των ανεξαρτήτων 108.»

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρωτότυπο του δημοσιεύματος, και εδώ για το ευχαριστήριο του ανεξάρτητου συνδυασμού προς το εκλογικό σώμα του Καστρίου, το οποίο τους ψήφισε.

Παρατήρηση: Το ευχαριστήριο έχει ημερομηνία σύνταξης 16 Φεβρουαρίου 1933, και εδώ επενέβη «ο δαίμων του τυπογραφείου», το σωστό είναι 16 Φεβρουαρίου 1934.

Σχόλια:

  • Οι εν λόγω κοινοτικές και δημοτικές εκλογές διεξήχθησαν την 11ην Φεβρουαρίου 1934, στη χώρα μας έμειναν στην ιστορία για δύο λόγους: α) επειδή για πρώτη φορά ψήφισαν σε εκλογική διαδικασία οι γυναίκες και β) επειδή για πρώτη φορά εξελέγη κομουνιστής δήμαρχος.
  • Ο Ν. Κ. Φαρμασώνης είναι πατέρας του σκηνοθέτη Κώστα Φαρμασώνη.
  • Ο γιατρός Λυκίδης είχε, ως άλλος Κων. Μητσοτάκης, ένα «κάρο» κουμπαριά στα Καστριτοχώρια.
  • Και τότε όπως και σήμερα οι υποψήφιοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσιάζονταν ως «Ανεξάρτητοι», απεκδυόμενοι τυχόν κομματικής ταυτότητας ή στήριξης.
  • Η τριάδα «παπάς, γιατρός και δάσκαλος» κυριαρχούσε στην ελληνική επαρχία επί δεκαετίες, ελέγχοντας με θεμιτά και αθέμιτα μέσα τις εξελίξεις της ελληνικής υπαίθρου. Σήμερα η τριάδα έχει διαφορετική «ποιοτική» σύνθεση αλλά ίδια συμφέροντα, και πάντα λειτουργεί εκ του παρασκηνίου, τοποθετώντας και στηρίζοντας «αχυράνθρωπους» οι οποίοι λειτουργούν his master’s voice.