1899, κατασκευή υδραγωγείου στη «μάννα του νερού» στη Λουκού

Η παλιά Δεξαμενή στο κάμπο του Παραλίου Άστρους

Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της 9ης Ιουλίου 1899, αριθμός 137, στην  παράγραφο (8) της σελίδας 503, μας πληροφορεί για την κατασκευή υδραγωγείου στη «μάννα του νερού» στη Λουκού, με σκοπό την ύδρευση του Άστρους και του Παραλίου Άστρους. Η σχετική παράγραφος έχει ως εξής:

«Περί κατασκευής υδραγωγείου εν ταις κωμοπόλεσιν Άστρους και Αγίου Ιωάννου και τη κώμη Παραλίου Άστρους.

ΝΟΜΟΣ ΒΧΙΒ΄

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α΄

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1.

Διά την επισκευήν του παλαιού υδραγωγείου και την κατασκευήν νέου προς διοχέτευσιν του άνωθεν της Μονής Λουκούς πηγάζοντος ύδατος εις την κωμόπολιν Άστρους και την κώμην Παραλίου Άστρους του δήμου Θυρέας, επιτρέπεται να διατεθή το εις το ταμείον της δημοτικής οδοποιίας του δήμου τούτου οφειλόμενον ποσόν εκ δρ. 16107.

Προς συμπλήρωσιν του απαιτούμενου ποσού δια την εκτέλεσιν των άνω έργων, προϋπολογισθέντων εις δραχμάς 30801.40 επιτρέπεται εις το Λιμενικόν ταμείον Άστρους να διαθέση το αποθεματικόν αυτού κεφάλαιον, ανερχόμενον εις δρ. 7500, και να συνομολογήση προσέτι δάνειον 8000 δραχμών επί τόκω ουχί ανωτέρω των 8% και αναλόγω χρεολυσίω, επί εκχωρήσει των τακτικών αυτού εισπράξεων.

Άρθρον 2.

Εάν μετά την εκτέλεσιν των εν τω άνω άρθρω αναφερομένων έργων απομείνη υπόλοιπον εκ των, ως άνω, ορισθέντων ποσών, επιτρέπεται, ίνα διατεθή τούτο εις την κατασκευήν υδραγωγείου από της θέσεως Περδικονέρι εις Άγιον Γεώργιον της κωμοπόλεως Αγίου Ιωάννου και την επισκευήν του υδραγωγείου της κώμης Μελιγούς.

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ’ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 8 Ιουλίου 1899.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο υπουργός των Εσωτερικών

Γ. Ν. ΘΕΟΤΌΚΗΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 9 Ιουλίου 1899

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός.

Ν. ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΣ»

Πατήστε εδώ για να δείτε το τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Σχόλιο: Και τότε όπως και σήμερα!! τα έργα γίνονταν με δανεικά και όχι αγύριστα!!