1835, περί σχηματισμού των Δήμων του Νομού Αρκαδίας κλπ

(1835, χάρτης της Ελλάδας του Thomas G. Bradford)

·         ΦΕΚ 1/11-1-1835 & 1/17-6-1835 (διπλό ΦΕΚ). Στο δεύτερο τεύχος (της 17ης Ιουνίου 1835) περιέχεται η ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ του Οθωνα για ενηλικίωσή του και την εκ μέρους του ανάληψη των ηνίων της κυβερνήσεως. Το αξιομνημόνευτο ιστορικό γεγονός στο τεύχος αυτό βρίσκεται στην τελευταία (4η) σελίδα όπου έχει καταχωρηθεί με μικρά γράμματα η ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, Δημήτριο Πλαπούτα κ.ά.

·         ΦΕΚ 2/23-1-1835 & 2/19-6-1835 (διπλό ΦΕΚ). Στο πρώτο τεύχος περιέχεται καταρχήν ΔΙΑΤΑΓΗ του ΣΤΡΑΤΟΥ με απονομές παρασήμων (Σταυρός του Σωτήρος) και ειδικότερα Σταυρό των Ταξιαρχών στους Χατζή Χρήστο και Νικήτα Σταματελόπουλο (Νικηταρά), χρυσούν Σταυρό των Ιπποτών στους Παναγιώτη Ιατράκο, Θωμά Γόρδωνα, Μακρυγιάννη, Κήτσο Τζαβέλα κλπ. Η διαταγή συνεχίζει με διορισμούς στρατιωτικών, όπως πχ. Δημητρίου Σούτσου του ιππικού Συντάγματος, Αθανασίου Πετμεζά Ανθυπασπιστή,, Κωνσταντίνου Γενοβέλη, Κων/νου Παλάσκα, Γαρδικιώτη Γρίβα. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από την 11η σελίδα: «Εις την εθνοφυλακήν διωρίσθησαν ως Συνταγματάρχαι: Οι πρώην οπλαρχηγοί των διαλελυμένων ατάκτων στρατευμάτων: Κίτσος Τζαβέλας – Νικόλαος Κριεζιώτης – Παναγιώτης Ιατράκος – Θεόδωρος Γρίβας – Βασίλειος Πετμεζάς – Γεώργιος Τσόγγας. Ως αντισυνταγματάρχαι: Μακρυγιάννης, ού ο, με χαρακτήρα Συνταγματάρχου……………».

Στο δεύτερο τεύχος περιέχεται ο νόμος «Περί προικοδοτήσεως των ελληνικών οικογενειών». Με τον νόμο αυτό οι δικαιούχοι αποκτούσαν επίσημα δικαίωμα να λάβουν εθνικά κτήματα αξίας έως δύο χιλιάδων δραχμών. Επίσης με τον νόμο αυτό προβλεπόταν πέραν της προικοδοτήσεως πολιτών (βλ. προϋποθέσεις στον νόμο) και προικοδότηση των Δήμων (!!!). Μάλιστα, σύμφωνα με την ρητή διάταξη του άρθρου 26 του εν λόγω νόμου, καλούνταν «όλοι οι Δήμοι, οίτινες προ της επαναστάσεως είχον δημοτικήν περιουσίαν, να αποδείξουν προηγουμένως κατά τους νόμους τους περί ιδιοκτησίας τίτλους των». Πάντως με τις διατάξεις του άρθρου 27 του εν λόγω νόμου ορίσθηκαν τα εξής:  «Εκτός της υπ’ αρ. 23, 24 προικοδοτήσεως των δήμων, θέλει δοθεί εις έκαστον αυτών εν περιπτώσει πραγματικής ανάγκης ως ιδιαίτερο ευνοίας δείγμα, και επομένως άνευ πληρωμής του χρεωλυσίου εκ των διαθεσίμων εθνικών γαιών, και κατά τους αρ. 24 διαλαμβανόμενους τύπους: α΄) Νεκροταφείον, αν δεν ημπορεί να δοθή από τα γήπεδα των διαλυθέντων μοναστηρίων, τα οποία προ πάντων θέλουν χρησιμεύσει εις τούτο. β΄) Ο αναγκαίος δι’ οικοδομήν εκκλησίας τόπος. γ΄) Έως 15 στρέμματα δια κατοικίαν του εφημερίου της κοινότητος και δια κήπον αυτού και άλλα τόσο δια σχολείον και δια κήπον αυτού΄ και αν τούτο δεν δύναται να δοθή από τα κτήματα των διαλυθέντων μοναστηριών. δ΄) 3000-6000 πήχεις δια δημοσίαν πλατείαν, ήτις πρέπει να φυτευθή με δένδρα. ε΄) Ο δια νοσοκομείον και κήπον αυτού αναγκαίος τόπος. στ΄) Η δια δημόσια καταστήματα π.χ. δρόμους, υδραγωγεία, φρέατα, φυταλιάς, κ.τ.λ. αναγκαία έκτασις γης….».

·         ΦΕΚ 3/19-2-1835 & 3/9-7-1835 (διπλό ΦΕΚ). Στο πρώτο τεύχος περιλαμβάνονται διατάγματα  οργάνωσης των ειρηνοδικείων κλπ. Στο δεύτερο τεύχος και συγκεκριμένα στην τελευταία σελίδα αυτού  στην ενότητα ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ πληροφορούμαστε ότι «Ο Αλέξανδρος Εδιπίδης πρώην γραμματέας της νομαρχίας Ευβοίας επροβιβάσθη έπαρχος Πρασιών».

·         ΦΕΚ 5/27-2-1835 & 5/18-9-1835 (διπλό ΦΕΚ). Στο πρώτο τεύχος  περιέχεται το διάταγμα «Περί εκλογής Δημάρχου» κ.ά. Στο δεύτερο τεύχος περιλαμβάνεται το διάταγμα της 26ης Ιουλίου 1835 «Περί της επιτηδεύσεως της ιατρικής παρά των Ειρηνοδικών» (!!!). Σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη του άρθρου 1 του εν λόγω διατάγματος «Όσοι Ειρηνοδίκαι έχουσι γνώσεις ιατρικάς, δύνανται να μετέρχωνται του ιατρού το επάγγελμα, αν λάβωσι την εις τα περί ιατρικής διατάγματα κανονισμένη άδειαν……Δεν πρέπει όμως εξαιτίας τούτου να βραδύνωσιν ή να παραμελώσι τα δικαστικά των καθήκοντα, τα οποία οφείλουσι να θεωρώσι πάντοτε τα κύρια έργα των». Επίσης στο δεύτερο αυτό τεύχος περιέχεται το διάταγμα της 13ης Αυγούστου 1835 «Περί συστάσεως ελληνικών σχολείων», σύμφωνα με το οποίο συστάθηκε ελληνικό σχολείο και στον Πραστό. Στην τελευταία σελίδα του τεύχους αυτού μαθαίνουμε ότι διορίσθηκε διδάσκαλος στο σχολείο αυτό ο κύριος Κοσμάς Δημητριάδης.

·         ΦΕΚ 6/2-3-1833 & 6/18-9-1835 (διπλό ΦΕΚ). Στο πρώτο τεύχος περιέχεται το διάταγμα «Περί καταδιώξεως των καθυστερούντων» (δηλαδή των καθυστερούντων να πληρώσουν του φόρους τους). Ακολουθούν ανακοινώσεις διορισμών. Μεταξύ του πλήθους των σχετικών ανακοινώσεων διακρίνουμε ότι «Δια του από 31 Δεκεβρίου 1834 διατάγματος διωρίσθη Ταμίας του Νομού Αρκαδίας ο κύριος Δ. Οικονομίδης εκ Κύπρου». Στο δεύτερο τεύχος καταρχήν περιλαμβάνεται το διάταγμα «Περί σχηματισμού Ελληνικής Φάλαγγος». Στις ανακοινώσεις διορισμών του τεύχους αυτού πληροφορούμαστε ότι «Διά της από 10 Ιουνίου βασιλικής αποφάσεως ο κ. Π. Μαμακίδης διωρίσθη Ειρηνοδίκης Άστρους αντί του Μ. Πρωτοπαπά παραιτηθέντος».

·         ΦΕΚ 15/11-5-1835 & 15/26-10-1835 (διπλό ΦΕΚ). Στο πρώτο τεύχος περιέχεται το διάταγμα «περί σημειώσεως υποθηκών» σύμφωνα με το οποίο ανατίθεται στους Ειρηνοδίκες η μέριμνα τήρησης των σχετικών βιβλίων, ουσιαστικά η γέννηση του συστήματος των μετέπειτα Υποθηκοφυλακείων (προσωρινό σύστημα διότι δεν θα μπορούσε άμεσα να εισαχθεί το σύστημα του κτηματολογίου στην τότε Ελλάδα, αφού δεν υπήρχε επαρκές χαρτογραφικό υπόβαθρο και το στελεχιακό δυναμικό δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σύνταξης κτηματολογικών χαρτών). Επίσης στο πρώτο τεύχος περιλαμβάνεται και το διάταγμα «Περί των ιερών ναών των διαλυθέντων μοναστηριών». Αξίζει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου. 4 «Η φροντίς περί της διατηρήσεως της ευταξίας κατά τας εορτάς, και εν γένει οσάκις ανοίγεται η εκκλησία, ανατίθεται εις τον Δήμον, εις του οποίου την περιφέρειαν κείται η εκκλησία». Περαιτέρω με το άρθρο 5 ορίζεται ότι «Όσα συναχθώσι κατά τας ημέρας ταύτας, εκτός των εισφορών, των μερικών λειτουργιών και ενός ιδιαίτερου …κου, τα οποία ανήκουν εις τον ιερέα, είνε του δήμου, όστις θέλει λαμβάνει ομοίως και τα καθ’ όλον το έτος προς την εκκλησίαν γινόμενα αφιερώματα- υποχρεούται έ ο δήμος να φροντίζει εξ ιδίων δια την επισκευήν, …. ωγίαν και λοιπήν του ναού υπηρεσίαν» (τούτο εξηγεί την εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιουσία των παλαιών και των νομικά διαλυμένων μοναστηριών). Από το δεύτερο τεύχος αξιοσημείωτον είναι το «Περί προσωπικού της Ιεράς Συνόδου». Διότι με το διάταγμα αυτό διορίζεται από την αντιβασιλεία πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της τότε Ελλάδας ο μητροπολίτης Κυνουρίας Κ. Διονύσιος (έδρα της επισκοπής Κυνουρίας τότε ήταν οι Πρασιές).

·         ΦΕΚ 16/12-5-1835 & 16/5-11-1835 (διπλό τεύχος). Στο πρώτο τεύχος περιέχεται το διάταγμα της 9ης Νοεμβρίου 1834 «Περί σχηματισμού των Δήμων του Νομού Αρκαδίας». Καταρχήν πρέπει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με το διάταγμα αυτό (άρθρο 1) ορίζονται τα εξής σημαντικά:

«Τα όρια του Νομού Αρκαδίας αρχίζουν κατά μεν το ανατολικόν από τους πρόποδας του όρους Σκιαθέως (Σεϊτάν), και προχωρούν έως εις τους πρόποδας του όρους Ζάβιτσας, από τούτο δε το μέρος εξακολουθούν την ήδη γενόμενην οροθεσίαν του Νομού της Αργολίδας και Κορινθίας, κατά το από 28 Απριλ (10 Μαϊου) διάταγμα. Από δε τους πρόποδας του όρους Ζάβιτσας, τα όρια προχωρούν προς το Άστρος (σημερινό Παράλιο Άστρος) κατά την θάλασσαν, εκτείνονται κατά το μήκος αυτής μέχρι των εκβολών του ποταμίσκου Μούστου, εξακολουθούντα έπειτα τον ρούν αυτού, παραλείπουσι τον Άγιον Ανδρέαν, το Κορακοβούνι, και τον Πραστόν εις τον Νομόν της Λακωνίας, συμπεριλαμβάνουν τα χωρία Σιταίναν, Καστανίτσας, και Κολίνας, και προχωρούν προς το όρος Χελμόν΄ εντεύθεν καταβαίνουσιν εις το μικρόν χωρίον Κυπαρίσσι, και παραλείποντα αυτό εις τον Νομόν της Λακωνίας, προχωρούν μέχρι του όρους Ξηροβουνίου…..και διαβαίνοντα δια του Βλαχοράφτη εκτείνονται μέχρι της παρά το χωρίον Πυρί, συμπιπτούσης συρροής του Λάδονος και του Αλφειού ποταμού. …….»

«Αι επαρχίαι του Νομού θέλουσι περιέχει τους ακόλουθους Δήμους:

α΄. Η επαρχία Μαντινείας θέλει περιέχει τους ακόλουθους Δήμους (σ.σ. στο ΦΕΚ αναφέρονται συνολικά 17 δήμοι στην επαρχία Μαντινείας)

β΄. Η επαρχία Μεγαλουπόλεως περιέχει τους ακόλουθους δήμους: (σ.σ. στο ΦΕΚ αναφέρονται συνολικά 7 δήμοι στην επαρχία Μεγαλούπολης)

γ΄. Η επαρχία Γόρτυνος θέλει περιέχει τους ακόλουθους Δήμους: (σ.σ. στο ΦΕΚ αναφέρονται συνολικά 14 δήμοι στην επαρχία Γόρτυνος)

δ΄. Η επαρχία Κυνουρίας θέλει περιέχει τους ακόλουθους Δήμους:

1.      Θυρέας                 5. Πάρνωνος

2.      Τανίας                  6. Σιτάνης

3.      Δολιανών             7. Πλατανούντος

4.      Βερβαίνων

·         ΦΕΚ 21/17-5-1835 & 21/20-12-1835 (διπλό τεύχος): Στο δεύτερο τεύχος περιλαμβάνεται δηλοποίηση (βλ. σελ. 91) «περί του είδους και της ποσότητας των χορηγουμένων παρά της Κυβερνήσεως Βιβλίων εις τα σχολεία του Κράτους». Ο κατάλογος των σχολικών αυτών βιβλίων είναι και ο πρώτος (επίσημος) σε ΦΕΚ του νεοσυσταθέντος Ελληνικού Κράτους. Παρακάτω στους διορισμούς πληροφορούμαστε ότι συστάθηκε επαρχιακό ταμείο εις Πρασιάς και ανατέθηκε η διαχείριση αυτού στον Θεόδωρο Καραμάνο, κάτοικο Λεωνιδίου.

Πηγή: Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης