Κοίταξα πίσω μου, εἴδα Ἱστορία’ ἔνιωσα τόν προορισμό


Αποφθέγματα


Όταν ρωτήθηκε ο Σωκράτης γιά να δώσει τον ορισμό του μορφωμένου ανθρώπου δεν ανέφερε τίποτε για τη συσσώρευση γνώσης. Η μόρφωση φαίνεται στη συμπεριφορά είπε, και πρόσθεσε «Αυτούς τους ανθρώπους θεωρώ μορφωμένους:


Αυτούς που ελέγχουν τις δυσάρεστες καταστάσεις, αντί να ελέγχονται από αυτές.
Αυτούς που αντιμετωπίζουν όλα τα γεγονότα με γενναιότητα και λογική.
Αυτούς που είναι έντιμοι σε όλες τις συνδιαλλαγές τους.
Αυτούς που αντιμετωπίζουν καλοπροαίρετα γεγονότα δυσάρεστα και ανθρώπους αντιπαθείς.


— Σωκράτης


Κοίταξα πίσω μου, εἴδα Ἱστορία’ ἔνιωσα τόν προορισμό.
Κοίταξα γύρω μου, εἴδα χάος’ σκέφτηκα ὄτι χρειάζεται πρόσωπο.
Κοίταξα μπροστά μου, εἴδα δρόμο’ κατάλαβα ὄτι ἀξίζει νά προσπαθήσω.
Κοίταξα μέσα μου, εἴδα πίστη’ ἤξερα ὄτι θά φτάσω σίγουρα στή νίκη.
.


-Ανώνυμος, Κύπρος 1955


«Πατρίς είναι μία λέξις διά της οποίας όλοι κοινώς εννοούσι την γην, εις ην εγεννήθησαν, οι μόνον ελεύθεροι όμως δύνανται να καταλάβωσι την μεγάλην αυτής σημασίαν, και διά τούτο οι δούλοι αδιαφόρως προφέρουσι τοιούτον όνομα».


-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ


Σβήνοντας κανείς ένα κομμάτι από το παρελθόν είναι σα να σβήνει κι ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον.


Γιώργος Σεφέρης